Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.6.2020

Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagages med 0,3 miljarder euro

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade med 0,3 miljarder under första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,6 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns nettoupplåning, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,3 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,4 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 2,1 procent från föregående kvartal. Under första kvartalet 2020 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 0,9 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". De offentliga samfunden består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under första kvartalet till 14,4 miljarder euro och totalutgifterna till 16,1 miljarder euro. Statens totalinkomster ökade med 1,9 procent från motsvarande kvartal året innan. Samtidigt ökade de totala utgifterna med 2,0 procent från motsvarande kvartal året innan. Statens underskott, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 1,7 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under första kvartalet till 13,0 miljarder euro. Jämfört med motsvarande kvartal året innan ökade de med 1,1 procent. Av inkomsterna ökade transfereringana från staten mest. Mest minskade inkomstskatterna. Under första kvartalet var lokalförvaltningens totala utgifter 12,9 miljarder euro. De ökade med 1,4 procent. Av utgifterna ökade den fasta bruttoinvesteringen mest. Lokalförvaltningens överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade något och var 0,1 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under första kvartalet till 7,6 miljarder euro och totalutgifterna till 7,1 miljarder euro. Totalinkomsterna sjönk med 0,01 miljarder euro, dvs. med 0,1 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna steg med 0,2 miljarder euro, dvs. med 2,3 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna de betalda pensionerna. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, sjönk med omkring 0,2 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan, och uppgick till 0,5 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under första kvartalet till 5,0 miljarder euro. Inkomsterna ökade med 3,2 procent från motsvarande kvartal året innan. Till förändringen av inkomsterna bidrog främst sektorns socialskyddsavgifter, som ökade med 175 miljoner euro, dvs. med 13,5 procent från året innan. Övriga socialskyddsfonders utgifter uppgick till 4,7 miljarder euro och ökningen från motsvarande kvartal året innan till 4,0 procent. Till ökningen av utgifterna bidrog främst sociala förmåner andra än in natura, som uppgick till 142 miljoner euro, dvs. 4,0 procent mer än året innan. Övriga socialskyddsfonders överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 243 miljoner euro under första kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statsförvaltningens totala inkomster minskade med 0,1 procent från föregående kvartal. Statens totala utgifter ökade med 2,2 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 0,1 procent från föregående kvartal. De totala utgifterna ökade med 1,9 procent.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster sjönk med 0,4 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna minskade med 0,4 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster steg med 2,5 procent från föregående kvartal och totala utgifter ökade med 3,4 procent

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 12.06.2020. Uppgifterna revideras nästa gång 18.09.2020.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (425,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 18.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2020/01/jtume_2020_01_2020-06-18_tie_001_sv.html