Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 2.3.2006

Omsättningen inom handeln ökade med 5,5 procent år 2004

Enligt Statistikcentralen var omsättningen inom handeln 95,7 miljarder euro år 2004. Omsättningen ökade med 5,5 procent från året innan. Partihandeln stod för nästan hälften av ökningen av omsättningen och bilhandeln för drygt en tredjedel. Detaljhandelns andel av ökningen var 14 procent. 99 procent av företagen inom handeln hörde till sektorn små och medelstora företag, vars andel av omsättningen inom näringsgrenen var 42 procent, av de anställda 58 procent.

Förändring i omsättningen inom näringsgrenarna inom handeln 2003 och 2004

Även om det i nyckeltalen för lönsamheten inom handeln inte skedde några större förändringar jämfört med åren innan, ökade alla bidrag räknat i euro. Handelns försäljningsbidrag ökade med 674 miljoner euro från året innan och var 21,3 miljarder euro år 2004. Handelns vinst uppgick till 2,9 miljarder euro, dvs. 3 procent av rörelsens intäkter. Handelns finansiella ställning var på samma nivå som året innan då soliditeten var 44,9 procent av balansräkningen. De totala skulderna i förhållande till omsättningen var 25,1 procent. Nettoskulderna i förhållande till omsättningen var 19,7 procent. Likviditeten steg från nöjaktig till god.

Mätt med omsättningen hade bilhandeln det tredje året med stark tillväxt. Omsättningen uppgick till 17,6 miljarder euro. Lönsamheten försvagades dock en aning jämfört med året innan. Omsättningen inom partihandeln ökade med 5,1 procent jämfört med året förut och var 49,7 miljarder euro. Lönsamheten var på samma nivå som året innan. Däremot försvagades den finansiella ställningen en aning eftersom skulderna i förhållande till omsättningen ökade med drygt en procentenhet från året innan. Detaljhandeln stod för 28 procent av omsättningen inom handeln. Omsättningen inom detaljhandeln var 27,2 miljarder euro.

Källa: Företagsstrukturer / bokslutsstatistik 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila (09) 1734 3754, Seija Kolehmainen (09) 1734 2237, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: tabeller


Senast uppdaterad 2.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2004/katipa_2004_2006-03-02_tie_002_sv.html