Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kauppa

Kaupan 46 600 yritystä keräsivät liikevaihtoa 100,9 miljardia euroa, kasvua edellisvuodesta oli 5,4 prosenttia. Kauppa työllisti 4 200 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 238 600 henkilöä. Kaupan yrityksistä lähes viidesosa on autokauppoja, neljäsosa tukkukauppoja ja liki puolet vähittäiskauppoja. Agentuuritoiminta on kaupan pienin toimiala, sen osuus on 8 prosenttia yritysten lukumäärästä.

Kaupan liikevaihto toimialoittain 2003-2005

Kaupan liikevaihto kasvoi 5,2 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Kasvusta suurin osa tuli tukkukaupasta, jossa liikevaihto kohosi 3,1 miljardia euroa. Autokauppa keräsi 1,3 miljardia ja vähittäiskauppa 0,9 miljardia euroa kaupan liikevaihdon kasvusta. Rakenne- ja toimialamuutosten vuoksi agentuuritoiminnan liikevaihto pieneni hieman edellisvuodesta.

Kaupan kulurakenne 2005

Kaupan toimialojen myyntikate 2005, pk- ja suuret yritykset

Vaikka euromääräiset katteet kohenivat kaupassa, ei kannattavuuden tunnusluvuissa tapahtunut olennaisia muutoksia verrattaessa edellisiin vuosiin. Myyntikate, joka kasvoi 977 miljoonaa euroa edellisvuodesta, oli 22,3 miljardia euroa vuonna 2005. Voittoa kauppa sai 3,2 miljardia euroa, mikä oli 3,1 prosenttia liiketoiminmnan tuotoista.

Kaupan kannattavuuden tunnuslukuja 1999-2005

Omavaraisuusaste aleni puoli prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta ja oli 44,4 prosenttia taseesta. Myös kokonaisvelkojen suhde liikevaihtoon pieneni hieman ja oli 24,8 prosenttia Maksuvalmius säilyi edelleen hyvänä.

Pk-yritykset

Kaupassa toimivista yrityksistä lähes 99 prosenttia kuuluu pk-sektoriin. Toimialan liikevaihdosta pk-yritykset keräsivät 40 prosenttia ja työllistivät lähes 60 prosenttia henkilöstöstä. Pk-sektorin liikevaihto kasvoi vain 2,1 prosenttia edellisvuodesta, kun suurten yritysten liikevaihdon kasvu oli 7,8 prosenttia eli 4,3 miljardia euroa. Sen sijaan jalostusarvoa pk-yrityksille kertyi 6,9 miljardia euroa, mikä oli 935 miljoonaa euroa enemmän kuin suurilla yrityksillä. Henkilöä kohden laskettuna pk-yritysten jalostusarvo oli 50 400 euroa ja suurten 59 500 euroa.

Kaupan pk- ja suurten yritysten liikevaihto 1999-2005

 

Kaupan kannattavuuden tunnuslukuja 2005, pk- ja suuret yritykset

Pk-sektorin kannattavuuden tunnusluvuista kohenivat rahoitus- netto-, kokonais- ja tilikauden tulos 0,1 prosenttiyksiköllä, muut lasketut välitulosprosentit pysyivät samoina kuin vuotta aiemmin. Suurilla yrityksillä sen sijaan kaikki muut lasketut kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät paitsi kokonais- ja tilikauden tulos. Kokonaistulosta, joka koheni 0,2 prosenttiyksikköä, nostivat huomattavat käyttöomaisuuden myyntivoitot. Voittoa kumpikin sektori sai 1,6 miljardia euroa, mikä oli 3,9 prosenttia pk-sektorilla ja suurilla yrityksillä 2,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kaupan rahoituksen tunnuslukuja 2003-2005, pk- ja suuret yritykset

Omavaraisuusaste heikkeni molemmilla sektoreilla puoli prosenttiyksikköä. Pk-sektorin kokonais- ja nettovelat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat runsaalla prosenttiyksiköllä edellisvuodesta, kun sitä vastoin ne suurilla yrityksillä vähenivät saman verran. Likviditeettiasemaa kuvaava quick ratio säilyi pk-sektorilla hyvänä ja suurilla tyydyttävänä.

Autokauppa

Autokaupassa oli neljäs vahva kasvun vuosi liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihto koheni 1,3 miljardia euroa edellisestä vuodesta ja sitä kertyi lähes 19 miljardia euroa. Alalla työskenteli 40 600 henkilöä, lähes 2 100 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Jalostusarvoa autokaupoille kertyi 2 miljardia euroa, mikä oli 50 300 euroa henkilöä kohden laskettuna.

Autokaupan liikevaihto 1999-2005, pk- ja suuret yritykset

Pk-sektorilla toimi lähes 99 prosenttia autokaupan yrityksistä, niiden osuus toimialan liikevaihdosta oli 43 prosenttia ja ne työllistivät 62 prosenttia henkilöstöstä. Autokaupan jalostusarvosta pk-yritykset keräsivät 55 prosenttia.

Autokaupan kannattavuuden tunnuslukuja 1999-2005

Kokonaistulosta lukuun ottamatta kaikki lasketut tunnusluvut heikkenivät hieman verrattaessa edelliseen vuoteen. Toimintakulujen vähentämisen jälkeen jäi 654 miljoonaa euroa muiden kulujen kattamiseen, käyttökatteen ollessa 3,4 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Voittoa autokaupalle kertyi 472 miljoonaa euroa eli 2,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Pk-sektorin kannattavuuden tunnusluvut pysyivät lähes samoina kuin vuotta aiemmin. Myyntikate, jota pk-yrityksille kertyi 1,7 miljardia euroa, oli 20,9 prosenttia liikevaihdosta. Voittoa ne saivat 269 miljoonaa euroa eli 3,3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Suurten yritysten kannattavuuden tunnusluvut sen sijaan heikentyivät kokonaistulosta lukuun ottamatta puoli prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Suurille yrityksille jäi 203 miljoonaa euroa voittoa, mikä oli 1,9 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Autokaupan sijoitetun pääoman tuotto 1999-2005, pk- ja suuret yritykset

Omavaraisuusaste heikkeni autokaupassa edellisvuodesta 1,2 prosenttiyksikköä 42,9 prosenttiin taseesta. Sen sijaan kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon pysyivät edellisten vuosien tapaan 18,6 prosentissa. Maksuvalmius säilyi tyydyttävänä. Myös pk-sektorilla omavaraisuusaste heikkeni runsaalla prosenttiyksiköllä ja oli 41,4 prosenttia taseesta. Kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat lähes 2 prosenttiyksikköä, nousten 19,7 prosenttiin.

Tukkukauppa

Yli puolet kaupan liikevaihdosta, 52,8 miljardia euroa tuli tukkukaupasta. Toimialan 11 500 yrityksen palveluksessa työskenteli kolmasosa kaupan henkilöstöstä eli 76 000 henkilöä. Tukkukaupan yritysten määrä kasvoi muutamalla kymmenellä yrityksellä ja henkilöstön määrä 700 henkilöllä vuotta aiemmasta. Liikevaihto kasvoi peräti 3,1 miljardia euroa, kasvuprosentin ollessa 6,2. Pk-sektori kattoi tukkukaupan yritysten lukumäärästä yli 97 prosenttia, liikevaihdosta 35 ja henkilöstöstä 58 prosenttia.

Tukkukaupan liikevaihto 1999-2005, pk- ja suuret yritykset

Tukkukaupan jalostusarvo, jota kertyi 5,6 miljardia euroa, kasvoi 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Pk-yritysten osuus toimialan jalostusarvosta oli 3 miljardia euroa. Henkilöä kohden laskettuna pk-yritykset saivat jalostusarvoa 69 300 euroa.

Tukkukaupan kannattavuuden tunnuslukuja 2005, pk- ja suuret yritykset

Tukkukaupan kannattavuuden tunnusluvut eivät olennaisesti muuttuneet edellisestä vuodesta. Nettotulosta tukkukauppa sai 1,2 miljardia euroa eli 2,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Edelliseen vuoteen verrattuna voitto kasvoi 226 miljoonaa ja oli 1,6 miljardia euroa. Pk-yritysten toiminta oli kannattavampaa kuin suurten. Aine- ja tarvikekäytön vähentämisen jälkeen pk-yritykset saivat myyntikatetta 28,2 prosenttia liikevaihdosta, mikä oli 14 prosenttiyksikköä parempi kuin suurilla yrityksillä. Tilikauden tulosta pk-yrityksille jäi 670 miljoonaa ja suurille 925 miljoonaa euroa.

Tukkukaupan pk- ja suurten yritysten rahoituksen tunnuslukuja 2004-2005

Omavaraisuusaste heikkeni 1,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 43,8 prosenttia taseesta. Myös kokonais- ja nettovelat suhteessa liikevaihtoon vähenivät hieman vuotta aiemmasta ja olivat 26,6 ja 21,8 prosenttia. Maksuvalmius säilyi edellisten vuosien tapaan hyvänä.

Vähittäiskauppa

Vähittäiskaupan 22 200 yritystä keräsivät liikevaihtoa 28,1 miljardia euroa, 28 prosenttia koko kaupan liikevaihdosta. Liikevaihtoa kertyi 885 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin, kasvu oli 3,3 prosenttia. Vähittäiskaupassa työskenteli 1 100 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin, kaikkiaan 116 200 henkilöä. Ala työllisti miltei puolet kaupan henkilöstöstä.

Vähittäiskaupan liikevaihto 1999-2005, pk- ja suuret yritykset

Pk-sektori kattoi vähittäiskauppojen lukumäärästä 99 prosenttia, liikevaihdosta ne keräsivät 48 prosenttia eli 13,5 miljardia euroa ja työllistivät henkilöstöstä lähes 55 prosenttia. Vähittäiskaupan jalostusarvo kasvoi 4,1 prosenttia edellisvuodesta ja oli 4,9 miljardia euroa, josta pk-sektori keräsi puolet.

Vähittäiskaupan kannattavuuden tunnuslukuja 2005, pk- ja suuret yritykset

Kannattavuuden tunnusluvut pysyivät lähes samoina kuin vuotta aiemmin, kuitenkin euromääräiset katteet kohenivat. Varsinaisten toimintakulujen vähentämisen jälkeen muiden kulujen kattamiseen jäi 1,5 miljardia euroa, jolloin käyttökateprosentti oli edellisvuoden tapaan 5,4. Tilikauden tulosta vähittäiskaupassa kertyi miljardi euroa, mikä oli 3,7 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Vähittäiskauppa sai 8,2 miljardia euroa myyntikatetta, josta lähes puolet tuli pk-sektorilta. Pk-sektorin tilikauden tulos oli 564 miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia tuotoista.

Vuodesta 1999 lähtien vähittäiskaupan omavaraisuusaste on vahvistunut, ja se oli 46,9 prosenttia taseesta vuonna 2005. Kokonais- ja nettovelat suhteessa liikevaihtoon pysyivät edellisen vuoden tasolla ja olivat 24 ja 16,5 prosenttia. Maksuvalmius säilyi edellisien vuosien tapaan tyydyttävänä.

Vähittäiskaupan rahoituksen tunnuslukuja 1999-2005

Pk-yritysten omavaraisuusaste, joka koheni prosenttiyksiköllä, oli 42,1 prosenttia taseesta. Myös kokonais- ja nettovelat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 0,6 prosenttiyksikköä. Suurilla yrityksillä rahoitusasema koheni. Omavaraisuusaste vahvistui lähes 2 prosenttiyksiköllä vuotta aiemmasta 50 prosenttiin taseesta ja nettovelat suhteessa liikevaihtoon vähenivät 1,5 prosenttiyksiköllä ja olivat 17,6 prosenttia.

Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakaupassa toimi 4 200 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 12 miljardia euroa ja henkilöstöä ne työllistivät 40 700. Vaikka yritysten lukumäärä pieneni edellisvuodesta 200 yrityksellä ja henkilöstön määrä 500 henkilöllä, kasvoi liikevaihto kuitenkin 295 miljoonalla eurolla. Vähittäiskaupoista oli päivittäistavarakauppoja 19 prosenttia, ne työllistivät 35 prosenttia henkilöstöstä ja keräsivät 43 prosenttia liikevaihdosta

Päivittäistavarakaupan liikevaihto 1999-2005, pk- ja suuret yritykset

Pk-sektori kutistui päivittäistavarakaupassa edellisvuodesta. Liikevaihto pieneni 222 miljoonalla ja oli 4,4 miljardia euroa vuonna 2005. Henkilöstön määrä väheni pk-yrityksissä 1 100 henkilöllä ja yritysten määrä vajaalla 200 yrityksellä.

Päivittäistavarakaupan kannattavuuden tunnuslukuja 1999-2005

Päivittäistavarakaupan aine- ja tarvikekäyttöön ja ulkopuolisiin palveluihin kului 75 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Henkilöstökulut veivät 10 ja liiketoiminnan muut kulut 11 prosenttia, jolloin käyttökatetta jäi 549 miljoonaa euroa eli 4,5 prosenttia tuotoista. Voittoa päivittäistavarakaupalle kertyi 374 miljoonaa euroa, mikä oli 3,1 prosenttia tuotoista.

Vaikka pk-sektorin kaikki lasketut kannattavuuden tunnusluvut kohenivat hieman vuotta aiemmasta, pieneni kuitenkin myyntikate 41 miljoonaa ja tilikauden tulos 3 miljoonaa euroa. Myyntikatetta pk-yritykset saivat 1,1 miljardia ja tilikauden tulosta 133 miljoonaa euroa eli 3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Vaikka suurten yritysten liikevaihto kasvoi voimakkaasti, veti kulujen voimakas kasvu tilikauden tuloksen 25 miljoonaa euroa heikommaksi kuin vuotta aiemmin. Tilikauden tulosta suuret yritykset saivat 241 miljoonaa euroa eli 3,2 prosenttia tuotoista

Päivittäistavarakaupan rahoituksen tunnuslukuja 1999-2005

Pk-yritysten rahoitusasema heikkeni. Omavaraisuusaste heikkeni 1,4 prosenttiyksikköä 41 prosenttiin taseesta ja kokonais- ja nettovelat kasvoivat lähes 2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja olivat 16,2 ja 11 prosenttia. Suurten yritysten rahoitusasema sen sijaan vahvistui. Omavaraisuusaste, joka oli 53 prosenttia taseesta, koheni 2,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon pienenivät 0,6 prosenttiyksikköä 28,1 prosenttiin ja nettovelat peräti 3 prosenttiyksikköä, ollen 15,6 prosenttia. Maksuvalmius pysyi molemmilla sektoreilla tyydyttävänä.


Päivitetty 20.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2005, Kauppa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/katipa/2005/katipa_2005_2006-12-20_kat_002.html