Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kauppa 2010

1. Liikevaihto

Kaupan yritykset keräsivät liikevaihtoa Tilastokeskuksen mukaan 115,8 miljardia euroa vuonna 2010. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 7,3 miljardia euroa eli 6,7 prosenttia. Vahvasta kasvusta huolimatta liikevaihto jäi lähes 10 miljardia heikommaksi kuin huippuvuonna 2008. Kaupassa toimi 46 000 yritystä ja ne työllistivät 251 600 henkilöä. Yritysten määrä väheni 600, sen sijaan henkilöstön määrä kasvoi 1 600 henkilöllä.

Kuvio 1. Kaupan liikevaihto toimialoittain 2008–2010

Kuvio 1. Kaupan liikevaihto toimialoittain 2008–2010

Viidesosa kaupan yrityksistä kuuluu autokaupan toimialalle, neljäsosa on tukkukauppoja ja melkein puolet vähittäiskauppoja. Agentuuritoimintaan kuuluu 8 prosenttia kaupan yrityksistä.

Kuvio 2. Kaupan liikevaihdon muutos toimialoittain 2009 ja 2010

Kuvio 2. Kaupan liikevaihdon muutos toimialoittain 2009 ja 2010

Kaupan liikevaihdon kasvusta autokauppa keräsi 1,1 miljardia euroa, tukkukauppa 5,2 ja vähittäiskauppa 0,9 miljardia euroa. Vuoden 2009 liikevaihdon jyrkkään heikkenemiseen vaikuttivat yleinen taantuma, autoverolain muutos ja rakenteelliset muutokset. Joten vuoden 2009 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia autokaupassa.

Kuvio 3. Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2006-2010

Kuvio 3. Kaupan liikevaihto suuruusluokittain 2006-2010

Kaupan suuret yritykset kasvattivat osuuttaan liikevaihdolla mitattuna kaupassa. Niiden liikevaihto, joka koheni 6,7 miljardia edellisvuodesta, ylsi 73,3 miljardiin euroon. Kaupan toimialalla lähes 99 prosenttia yrityksistä kuuluu EU:n määritelmän mukaisiin pk-yrityksiin. Ne keräsivät 37 prosenttia kaupan liikevaihdosta. Pk-yritysten 0,6 miljardin euron kasvu oli vain noin 8 prosenttia kaupan liikevaihdon kasvusta.

2. Henkilöstö

Kaupan palkat ja muut henkilösivukulut kohosivat yhteensä 149 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 henkilöstökuluja maksettiin 9,6 miljardia euroa. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 8,3 prosenttia. Pk-yrityksissä työskenteli runsas puolet eli 54 prosenttia kaupan henkilöstöstä. Henkilöstön määrä supistui siellä 1900 henkilöllä edellisestä vuodesta, sen sijaan suurilla yrityksillä henkilöstön määrä kasvoi 3500 henkilöllä.

Kuvio 4. Kaupan henkilöstö toimialoittain 2010, pk- ja kaikki yritykset

Kuvio 4. Kaupan henkilöstö toimialoittain 2010, pk- ja kaikki yritykset

Autokaupassa työskenteli 14 prosenttia, tukkukaupassa 30 prosenttia ja vähittäiskaupassa 54 prosenttia kaupan henkilöstöstä. Agentuuritoiminta työllisti loput 2 prosenttia. Henkilöstön määrä supistui tukkukaupassa, jossa työvoima väheni noin 400 henkilöllä edellisestä vuodesta. Sen sijaan vähittäiskauppa työllisti 1 800 henkilöä edellisvuotista enemmän.

Kaupan jalostusarvo oli 14,3 miljardia euroa. Siitä kului henkilöstökulujen kattamiseen 67 prosenttia. Kaupan pk-yritykset keräsivät hieman yli puolet kaupan jalostusarvosta.

3. Kannattavuus

Kannattavuus koheni kaupassa hieman sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti lukuun ottamatta myyntikateprosenttia, joka heikkeni 0,4 prosenttiyksikköä. Euromääräisesti myyntikate kuitenkin nousi 1,2 miljardia euroa edellisvuodesta ja sitä kertyi 26,2 miljardia euroa.

Kuvio 5. Kaupan kannattavuus 2000 - 2010

Kuvio 5. Kaupan kannattavuus 2000 - 2010

Käyttökatetta kauppa sai 4,2 miljardia ja nettotulosta 2 miljardia euroa. Voittoa kaupalle jäi 3 miljardia euroa eli 2,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 6. Kaupan varsinaisen toiminnan kulut 2010

Kuvio 6. Kaupan varsinaisen toiminnan kulut 2010

Kuvio 7. Autokaupan kannattavuus 2008 - 2010

Kuvio 7. Autokaupan kannattavuus 2008 - 2010

Kaupan toimialoista autokauppojen kannattavuus koheni eniten. Myyntikatetta lukuun ottamatta tunnusluvut kohenivat noin 1,5 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Autokaupan myyntikate, joka nousi 3,1 miljardiin euroon, oli 20,2 prosenttia liikevaihdosta. Voittoa autokaupalle jäi 349 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kuvio 8. Tukkukaupan kannattavuus suuruusluokittain 2010

Kuvio 8. Tukkukaupan kannattavuus suuruusluokittain 2010

Vaikka kaikki euromääräiset katteet kohenivat tukkukaupassa, putosi myyntikate 0,7 prosenttiyksikköä. Muut kannattavuuden tunnusluvut säilyivät edellisen vuoden tasolla. Tukkukauppa sai voittoa 1,7 miljardia euroa, mikä oli 2,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Myöskään vähittäiskaupan kannattavuuden tunnusluvuissa ei ollut suuria muutoksia verrattaessa vuotta aiempaan. Varsinaisten toimintakulujen vähentämisen jälkeen jäi vähittäiskaupalle käyttökatetta 1,4 miljardia euroa muiden kulujen kattamiseen ja tilikauden tulosta 0,8 miljardia euroa.

Kuvio 9. Kaupan pk-yritysten kannattavuus 2000-2010

Kuvio 9. Kaupan pk-yritysten kannattavuus 2000-2010

Kaupan pk-yritysten kannattavuus parani. Tunnusluvut kohenivat vajaalla prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Pk-yritykset kattoivat puolet kaupan myyntikatteesta sekä tilikauden tuloksesta.

4. Rahoitus

Kaupan tase nousi 54,9 miljardista 56,5 miljardiin euroon. Omavaraisuusaste koheni 0,4 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja oli 41,9 prosenttia taseesta. Sen sijaan kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon supistuivat 1,4 prosenttiyksikköä ja olivat 28,3 prosenttia. Tuottoa kokonaispääomalle kauppa sai 6,4 prosenttia, mitä voidaan pitää tyydyttävänä.

Kuvio 10. Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 2000-2010

Kuvio 10. Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 2000-2010

Kaupan yritysten kokonaisvelat ja pakolliset varaukset vähennettynä ennakkomaksuilla olivat 32,6 miljardia euroa. Vuoden 2010 rahoitustuloksella velkojen takaisinmaksuajaksi tuli lähes 10 vuotta, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli reilut 11 vuotta.

Kuvio 11. Kaupan toimialojen oma pääoma ja vieras pääoma 2010

Kuvio 11. Kaupan toimialojen oma pääoma ja vieras pääoma 2010

Pk-yritysten tase oli 36 prosenttia kaupan taseesta ja se nousi 20,2 miljardiin euroon vuonna 2010. Omavaraisuusaste oli 42,9 prosenttia taseesta ja kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon olivat 27,6 prosenttia.

Kuvio 12. Kaupan kokonaispääoman tuotto toimialoittain 2008–2010

Kuvio 12. Kaupan kokonaispääoman tuotto toimialoittain 2008–2010

Rahoitusasema vahvistui auto-, tukku- ja vähittäiskaupassa. Tukkukaupan omavaraisuusaste kipusi 41,8 prosenttiin taseesta, sen sijaan kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon supistuivat 1,6 prosenttiyksikköä, ollen 28 prosenttia. Vähittäiskaupassa omavaraisuusaste oli 42,3 ja kokonaisvelat 29,2 prosenttia.

5. Investoinnit

Kauppa käytti aineellisiin investointeihin 751 miljoonaa euroa vuonna 2010. Kaupan investoinnit supistuivat 233 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Liikevaihtoon suhteutettuna aineelliset investoinnit olivat 0,6 prosenttia, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 0,9 prosenttia. Investointien vähenemiseen vaikuttivat toimiala- ja rakenteelliset muutokset.

Kuvio 13. Kaupan aineelliset investoinnit toimialoittain 2008-2010

Kuvio 13. Kaupan aineelliset investoinnit toimialoittain 2008-2010

Pk-yritykset kattoivat kaupan aineellisista investoinneista yli puolet.

6. Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakaupan 3 600 yritystä keräsivät 15 miljardia euroa liikevaihtoa ja työllistivät 46 800 henkilöä.

Kuvio 14. Päivittäistavarakaupan kannattavuus 2007–2010

Kuvio 14. Päivittäistavarakaupan kannattavuus 2007–2010

Päivittäistavarakaupan myyntikate 4 miljardia euroa oli 26,8 prosenttia liikevaihdosta. Myyntikate heikkeni 0,5 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Voittoa päivittäistavarakaupalle jäi 305 miljoonaa euroa, mikä oli 2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Muutokset rahoitusasemassa olivat pieniä. Omavaraisuusaste koheni 0,3 prosenttiyksikköä ja kokonaisvelat sen sijaan supistuivat 0,3 prosenttiyksikköä. Omavaraisuusaste oli 53,8 prosenttia taseesta ja kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon olivat 20,2 prosenttia.


Lähde: Kaupan tilinpäätöstilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila 09 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2010, Kauppa 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/katipa/2010/katipa_2010_2012-02-22_kat_001_fi.html