Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 20.9.2012

En fjärdedel av den kraftiga ökningen av handelns omsättning kom från bilhandeln 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade omsättningen för företag inom handeln till 125 miljarder euro år 2011. Ökningen var 9,2 miljarder euro jämfört med året innan, dvs. 8 procent. Över hälften, dvs. 55 procent, av omsättningen inom handeln härstammade från partihandeln, 30 procent från detaljhandeln, 14 procent från bilhandeln och resten, något under en procent, från agenturhandeln. Handelns små och medelstora företag, dvs. sme-företagen, stod för drygt 36 procent av omsättningen inom handeln. Sme-företagens omsättning uppgick till 45,6 miljarder euro.

Förändring av omsättningen inom handeln efter näringsgren 2010 och 2011*

Förändring av omsättningen inom handeln efter näringsgren 2010 och 2011*

*preliminär uppgift

Med undantag av försäljningsbidragsprocenten förbättrades nyckeltalen för handelns lönsamhet något. Försäljningsbidraget ökade med 1,2 miljarder och steg till 27,4 miljarder euro. Försäljningsbidragsprocenten försämrades däremot med 0,7 procentenheter och var 21,9 procent av omsättningen. Handelns driftsbidrag för täckande av kapital- och finansieringskostnader var 4,7 miljarder euro. Handeln genererade en vinst på 3,3 miljarder euro, dvs. 2,6 procent av rörelseintäkterna.

Sme-företagens försäljningsbidrag utgjorde 51 procent av handelns försäljningsbidrag, dvs. var 14 miljarder euro. Deras försäljningsbidrag var 30,7 procent av omsättningen. Efter kostnaderna för den egentliga verksamheten återstod 2,2 miljarder euro för att täcka sme-företagens övriga kostnader, då driftsbidraget var 4,7 procent av rörelseintäkterna. Inom sme-sektorn var räkenskapsperiodens resultat 1,5 miljarder euro, vilket var 3,3 procent av intäkterna.

Lönsamhet inom handeln 2009–2011*

Lönsamhet inom handeln 2009–2011*

*preliminär uppgift

Inom handeln uppgick investeringarna till en miljard euro år 2011, vilket var 0,8 procent i förhållande till omsättningen. Partihandeln investerade för 457 miljoner euro och detaljhandeln för 411 miljoner euro. Handelns soliditet var 41,5 procent av balansräkningen och de totala skulderna i förhållande till omsättningen 27,7 procent.

Omsättningen inom bilhandeln ökade med 2,4 miljarder euro och steg till 17,8 miljarder euro. Även om alla mellanresultat i resultaträkningen förbättrades räknat i euro, försämrades emellertid försäljningsbidragsprocenten med 1,4 procentenheter från året innan och var 18,8 procent av omsättningen. Däremot låg alla andra beräknade nyckeltal för lönsamheten inom bilhandeln fortsatt på föregående års nivå.

Omsättningen inom partihandeln (exkl. agenturverksamhet) uppvisade den största ökningen i euro av näringsgrenarna inom handeln och steg till 69,4 miljarder euro. Trots den kraftiga omsättningsökningen på 5,4 miljarder euro steg försäljningsbidraget bara med 0,6 miljarder euro, då försäljningsbidragsprocenten var 17,3. Nettoresultatet lyftes av de finansiella intäkterna som ökade kraftigare än de finansiella kostnaderna. Inom partihandeln var räkenskapsperiodens resultat 1,8 miljarder euro, vilket i likhet med föregående år var 2,6 procent av rörelseintäkterna.

Detaljhandelns omsättning steg till 36,8 miljarder euro, vilket var en ökning med 1,4 miljarder euro från året innan. Försäljningsbidraget var 30,2 procent av omsättningen. Inom detaljhandeln var räkenskapsperiodens resultat 0,9 miljarder euro, dvs. 2,5 procent av rörelseintäkterna.

Uppgifterna som baserar sig på skatteförvaltningens näringsbeskattningsmaterial har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.


Källa: Företagsstrukturer / Bokslutsstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila 09 1734 3754, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2011/katipa_2011_2012-09-20_tie_001_sv.html