Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 19.9.2013

Omsättningen inom handeln ökade, lönsamheten försämrades år 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade omsättningen för företag inom handeln (näringsgren G) till 131 miljarder euro år 2012. Detta var en ökning på 6,2 miljarder euro från året innan, dvs. 4,9 procent. Även om omsättningen ökade, försämrades ändå lönsamheten. Driftsbidraget och rörelseresultatet sjönk med 0,6 procentenheter vardera och var 3,1 och 2 procent av rörelseintäkterna. Handelns sme-företag stod för drygt 35 procent av omsättningen inom handeln och de hade en omsättning på 46,2 miljarder euro. Av ökningen av omsättningen inom handeln kom 0,4 miljarder euro från sme-företagen.

Förändring av omsättningen inom handeln efter näringsgren 2011 och 2012*

Förändring av omsättningen inom handeln efter näringsgren 2011 och 2012*

*preliminär uppgift

Partihandeln stod för 57 procent av omsättningen inom handeln, detaljhandeln för 29 procent, bilhandeln för 13 procent och agenturverksamheten för en procent. Inom dessa huvudnäringsgrenar ökade omsättningen både inom parti- och detaljhandeln, medan den minskade inom bilhandeln.

Försäljningsbidraget var det enda mellanresultatet i resultaträkningen som förbättrades inom handeln. Det steg till 27,6 miljarder euro. Försäljningsbidragsprocenten försämrades däremot med nästan en procentenhet och utgjorde 21 procent av omsättningen. Det blev kvar 0,6 miljarder euro mindre än året innan för att täcka kapital- och finansieringskostnaderna, då driftsbidraget var 4,1 miljarder euro. Situationen underlättades emellertid av att de finansiella och extraordinära intäkterna ökade kraftigare än de finansiella och extraordinära kostnaderna. Också beloppet av betalda inkomstskatter minskade från året innan. Verksamheten inom handeln visade en vinst på 2,8 miljarder euro, dvs. 2,1 procent av rörelseintäkterna.

Också inom sme-företagen försämrades lönsamheten något. Sme-företagen, med en andel av 51 procent av både handelns försäljningsbidrag och räkenskapsperiodens resultat, genererade liksom året innan 14 miljarder euro i försäljningsbidrag. Efter avdrag för kostnaderna för den egentliga verksamheten återstod 1,9 miljarder euro för att täcka sme-företagens övriga kostnader, då driftsbidraget var 4,1 procent av rörelseintäkterna. Räkenskapsperiodens resultat var 3,1 procent av intäkterna.

Lönsamheten inom handeln 2010–2012*

Lönsamheten inom handeln 2010–2012*

*preliminär uppgift

Av huvudnäringsgrenarna inom handeln ökade omsättningen, liksom åren innan, mest inom partihandeln (exkl. agenturverksamhet), där årsförändringen var 5,7 miljarder euro. Omsättningen uppgick där till 75,1 miljarder euro. Kostnadsökningen försvagade emellertid partihandelns lönsamhet, eftersom alla mellanresultat i resultaträkningen och beräknade nyckeltal för lönsamheten var sämre än året innan. Totalt 63,2 miljarder euro av intäkterna gick till användning av material och förnödenheter, vilket innebär att försäljningsbidraget stannade på 11,9 miljarder euro, dvs. 15,9 procent av omsättningen. Partihandelns vinst, 1,6 miljarder euro, var 2,1 procent av rörelseintäkterna.

Inom bilhandeln försvagades omsättningen med 0,9 miljarder och uppgick till 16,9 miljarder euro. Däremot förstärktes försäljningsbidraget med 1,1 procentenhet från året innan och uppgick till 20 procent av omsättningen. Övriga beräknade nyckeltal för lönsamheten försämrades något från året innan. Bilhandelns resultat från räkenskapsperioden var 0,3 miljarder euro, dvs. 2 procent av intäkterna.

Detaljhandelns omsättning steg till 38,4 miljarder euro. Omsättningen ökade med 1,5 miljarder euro från året innan. Försäljningsbidraget, 11,5 miljarder euro, var 29,8 procent av omsättningen. Detaljhandelns verksamhet genererade en vinst på 0,8 miljarder euro, dvs. 2,1 procent av rörelseintäkterna.

Handelns balansomslutning steg till 63,8 miljarder euro. Soliditeten var 42,3 procent av balansräkningen och de totala skulderna i förhållande till omsättningen 28 procent.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.


Källa: Bokslutsstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila 09 1734 3754, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2012/katipa_2012_2013-09-19_tie_001_sv.html