Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, kesäkuu

Julkaistu: 27.8.2007

Kuluttajat uskovat työttömyyden vähenemiseen ja säästämiseen

Kuluttajien luottamus talouteen oli elokuussa lähes vuoden 2000 alun ennätystasollaan. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 20,3, kun se heinäkuussa oli 18,5 ja vuosi sitten 14,4. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. elokuuta 1 535 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset säästämismahdollisuuksista paranivat elokuussa edelliskuuhun verrattuna ja olivat valoisimmat kautta aikojen. Muut indikaattorin osatekijät pysyivät elokuussa suunnilleen ennallaan. Kuluttajien usko omaan talouteensa oli vahva, mutta odotukset Suomen taloudesta heikkenivät edelleen. Sen sijaan työttömyyden vähenemiseen luotettiin yhä yleisemmin. Säästämisen kuluttajat kokivat elokuussa ennätyksellisen kannattavaksi ja vastaavasti lainanottonäkymien hiipuminen jatkui. Lisäksi inflaation arvioitiin nopeutuvan.

Kuluttajien näkemykset taloudesta elokuussa 2007, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-8/07
Maksimi
10/95-8/07
Minimi
10/95-8/07
Elokuu
 2006
Heinäkuu
2007
Elokuu
2007
Tilanne***
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,9 21,8 3,5 14,4 18,5 20,3 ++
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,5 14,1 2,3 8,2 11,4 11,7 +
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
34,2 52,0 10,9 46,6 45,1 52,0 ++
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
6,3 21,7 -14,0 -0,2 2,6 1,5 -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,6 27,6 -22,7 3,0 14,8 16,1 +
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,0 3,1 0,7 2,8 2,6 2,8  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä**
4,1 7,2 0,8 4,6 6,1 7,2 ++
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
25,8 35,1 14,7 32,3 32,5 34,0 ++
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
21,0 37,7 -2,1 23,1 22,3 18,3 -
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
8,6 35,1 -19,6 20,3 33,7 35,1 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
22,1 42,0 -13,5 16,2 3,7 0,7 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.
** Oma työttömyyden uhka kysytty vasta maaliskuusta 2004 lähtien.
*** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko.

Elokuussa 25 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 21 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 31 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 49 prosenttia odotti elokuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 18 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 35 ja 28 prosenttia. Työllisistä 15 prosenttia uskoi elokuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 8 prosenttia puolestaan arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,8 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,0 prosenttia.

Elokuussa ennätykselliset 79 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 67 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 68 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 82 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi elokuussa kannattavaksi enää 50 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 63 prosenttia. Kotitalouksista 12 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 44 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa kodin sisustukseen ja kodintekniikan hankintaan. Vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon.

Kuluttajabarometrin elokuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Laitetiedot ja digisovittimen yleistymistä käsittelevä tiedote julkaistaan perjantaina 31. elokuuta kello 9.00.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-8/2007

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-8/2007

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, heinäkuu 2007
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-7/2007*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, July 2007
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.8.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/08/kbar_2007_08_2007-08-27_tie_001.html