Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, kesäkuu

Julkaistu: 27.11.2007

Kuluttajien usko Suomen talouteen ja työllisyyteen horjuu

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni marraskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 14,5, kun se lokakuussa oli 17,3 ja vuosi sitten 17,9. Luottamus talouteen oli marraskuussa kuitenkin edelleen vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. marraskuuta 1 447 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä heikkenivät marraskuussa edelliskuuhun verrattuna. Sen sijaan usko omiin säästämismahdollisuuksiin vahvistui, ja kuva omasta taloudesta oli kaikkiaan hyvin valoisa. Kuluttajat pitivät marraskuussa säästämistä erityisen kannattavana, päinvastoin kuin lainanottoa ja kestotavaroiden ostamista. Inflaation ennakoitiin kiihtyvän tulevina kuukausina.

Kuluttajien näkemykset taloudesta marraskuussa 2007, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Marraskuu
 2006
Lokakuu
2007
Marraskuu
2007
Tilanne***
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,9 21,8 3,5 17,9 17,3 14,5 +
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,5 14,1 2,3 12,9 12,1 12,7 ++
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
34,6 52,0 10,9 47,5 46,6 51,8 ++
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
6,0 21,7 -14,0 3,3 -4,1 -7,9 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,7 27,6 -22,7 7,8 14,4 1,5 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,0 3,3 0,7 2,3 3,3 3,3  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä**
4,2 7,2 0,8 4,2 5,4 4,3 +
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
25,9 35,1 14,7 30,9 31,6 31,8 ++
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
20,8 37,7 -2,1 20,9 10,9 9,5 - -
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
9,1 36,8 -19,6 27,3 35,4 36,8 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
21,5 42,0 -13,5 17,0 -3,3 -3,6 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.
** Oma työttömyyden uhka kysytty vasta maaliskuusta 2004 lähtien.
*** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko.

Marraskuussa 18 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 33 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat lokakuussa 21 ja 28 prosenttia ja vuosi sitten 24 ja 17 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 32 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 36 prosenttia odotti marraskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 32 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat lokakuussa 47 ja 18 prosenttia ja vuosi sitten 40 ja 23 prosenttia. Työllisistä 14 prosenttia uskoi marraskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 10 prosenttia puolestaan arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat marraskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli näin lokakuun tapaan vuosien 1995-2007 korkein. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,0 prosenttia.

Marraskuussa ennätykselliset 81 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 72 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 82 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi marraskuussa kannattavaksi 46 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 64 prosenttia. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli kuitenkin ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 40 prosenttia piti marraskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 44 prosenttia. Monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa asunnon korjaamiseen seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kiinnostus auton hankintaa kohtaan lisääntyi marraskuussa, sillä vuoden sisällä 21 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton. Kotitalouksista 8 prosenttia harkitsi marraskuussa asunnon ostoa.

Kuluttajabarometrin marraskuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Laitetiedot ja digisovittimen yleistymistä käsittelevä tiedote julkaistaan perjantaina 30. marraskuuta kello 9.00.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-11/2007

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-11/2007*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, lokakuu 2007
(keskiarvo: 10/1995-)*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, October 2007
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/11/kbar_2007_11_2007-11-27_tie_001.html