Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, tammikuu

Julkaistu: 28.9.2009

Kuluttajat ennakoivat Suomen talouden elpymistä

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui syyskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 11,7, kun se elokuussa oli 8,2 ja vuosi sitten 8,1. Syyskuussa kuluttajien luottamus oli enää vain hieman heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. syyskuuta 1 535 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta paranivat syyskuussa selvästi edelliskuuhun verrattuna. Näkemykset maan talouskehityksestä olivat valoisimmat sitten vuoden 1997.

Luottamusindikaattorin muut osatekijät pysyivät suunnilleen ennallaan syyskuussa. Kuluttajat arvioivat omat säästämismahdollisuutensa hyviksi ja oman talouden suhteen riitti jonkin verran optimismia. Sen sijaan arviot sekä yleisestä että omasta työttömyydestä olivat edelleen synkät. Kuluttajat pitivät syyskuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden hankkimiselle ja yhä enemmän myös lainanotolle.

Kuluttajien näkemykset taloudesta syyskuussa 2009, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Syyskuu
 2008
Elokuu
2009
Syyskuu
2009
Näkymä**
Kuluttajien luottamusindikaattori 12,9 21,8 -6,5 8,1 8,2 11,7 +/-
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,1 14,1 2,3 6,3 6,2 6,6 -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
36,2 52,0 10,9 50,7 47,3 47,8 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,1 21,7 -27,1 -16,8 10,8 19,5 ++
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
2,2 27,6 -51,1 -8,0 -31,5 -27,0 - -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 3,5 1,5 1,6  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
1,3 7,6 -18,8 2,3 -14,6 -15,2 - -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,7 35,1 14,7 34,1 34,3 30,0 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
20,4 41,8 -14,2 -2,7 34,2 33,8 +
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,8 36,8 -19,6 30,5 11,0 7,4 +/-
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,0 42,0 -47,1 -25,7 19,7 23,1 +/-
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Syyskuussa jo yli puolet eli 55 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 16 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat elokuussa 45 ja 21 prosenttia ja vuosi sitten pessimistiset 14 ja 44 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti syyskuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista vain 16 prosenttia odotti syyskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 60 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 25 ja 39 prosenttia.

Syyskuussa vain 7 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 30 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Molemmat vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 12 prosenttia. Syyskuussa 44 prosenttia työllisistä arvioi uhan pysyneen ennallaan ja 20 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat syyskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava lukema oli viime vuoden syyskuussa 3,5 prosenttia. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Syyskuussa 55 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 74 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi syyskuussa kannattavaksi 67 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli viime vuoden syyskuussa 27 prosenttia ja alimmillaan lokakuussa vain 13 prosenttia. Syyskuussa 14 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 57 prosenttia piti syyskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Tätä mieltä oli vuosi sitten 34 prosenttia ja vähimmillään lokakuussa 30 prosenttia kuluttajista. Kulutusaikeet olivat syyskuussa enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi harrastusvälineisiin, matkailuun ja asunnon peruskorjauksiin seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 14 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden syyskuussa 17 ja 9 prosenttia.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-9/2009

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua 10/1995-9/2009

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, elokuu 2009*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, August 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2009, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2009, syyskuu (pdf 420,2 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 28.9.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. syyskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/09/kbar_2009_09_2009-09-28_tie_001.html