Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.8.2011

Kuluttajien kuva Suomen taloudesta ja työllisyydestä synkkeni elokuussa

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni elokuussa selvästi sekä edelliskuuhun että vuodentakaiseen verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 5,1, kun se heinäkuussa oli 11,3 ja kesäkuussa 11,4. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 21,9 ja sen pitkän ajan keskiarvo on 13,3. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. elokuuta 1 446 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä heikkenivät elokuussa rajusti edelliskuuhun ja varsinkin vuodentakaiseen verrattuna. Arviot maan taloudesta olivat pessimistisimmät sitten talven 2008-2009, ja työttömyyden lisääntymistä pelättiin viimeksi enemmän vuoden 2010 alussa.

Myös näkemykset kuluttajan omasta taloudesta heikkenivät elokuussa hieman ja olivat huonommat kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Sen sijaan arviot omista säästämismahdollisuuksista pysyivät edelleen valoisina. Omakohtaista työttömyyden uhkaa koettiin jonkin verran enemmän kuin aiempina kuukausina. Elokuussa kuluttajat arvelivat hintojen nousun jatkossa vähän hidastuvan. Säästämistä pidettiin huomattavasti kannattavampana kuin kestotavaroiden ostamista tai varsinkaan lainanottoa.

Elokuussa vain 18 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista selvästi useampi eli 45 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 24 ja 34 prosenttia ja viime vuoden elokuussa hyvin optimistiset 55 ja 10 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aikaisemmin osuudet olivat 26 ja 15 prosenttia ja vuosi sitten 27 ja 11 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista enää 17 prosenttia odotti elokuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja jo 42 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 31 ja 28 prosenttia ja vuosi sitten 39 ja 20 prosenttia.

Elokuussa 13 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja jo hieman useampi eli 14 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämä osuudet olivat heinäkuussa 18 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 17 ja 14 prosenttia. Elokuussa 51 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 21 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli kuukautta aiemmin 3,6 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Elokuussa 65 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 63 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi elokuussa kannattavaksi 45 prosenttia kuluttajista. Kuukautta aiemmin vastaava osuus oli 51 prosenttia ja vuosi sitten 64 prosenttia. Elokuussa kuitenkin useampi kuin heinäkuussa ja yhtä moni kuin viime vuonna eli 14 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 41 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 52 prosenttia. Kulutusaikeet olivat elokuussa maltillisia, mutta monet kotitaloudet suunnittelivat käyttävänsä rahaa esimerkiksi asunnon sisustamiseen, kodintekniikan hankintaan tai matkailuun seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden elokuussa 18 ja 8 prosenttia.

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu noin 4,1 miljoonaa henkilöä ja 2,5 miljoonaa kotitaloutta Suomessa. Tutkimuksen otoskoko on kuukausittain 2 200 henkilöä. Elokuussa tutkimuksen vastauskato oli 34,3 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 08/2010 07/2011 08/2011 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 21,9 11,3 5,1 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,1 14,1 2,3 8,9 6,2 5,8 --
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 37,6 52,2 10,9 47,4 45,1 44,7 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 5,2 25,3 -27,1 22,8 -7,1 -16,5 --
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 1,4 27,6 -51,1 8,5 1,0 -13,6 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 1,1 7,6 -18,8 3,1 6,5 1,6 +/-
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 2,4 3,6 3,1  
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 21,0 41,8 -14,2 29,0 14,1 8,4 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,4 36,8 -19,6 20,2 18,5 20,6 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,1 42,0 -47,1 17,9 1,8 -4,4 --

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2011, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (510,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2011/08/kbar_2011_08_2011-08-29_tie_001_fi.html