Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2012

Konsumenternas förtroende oförändrat i mars

Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 8,0, medan den i februari var 8,3 och i januari 3,4. I mars var konsumenternas förtroende för ekonomin svagare än långtidsmedelvärdet. Förtroendeindikatorns långtidsmedelvärde är 12,9. I mars året innan hade förtroendeindikatorn värdet 17,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–19 mars 1 470 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i mars bara förväntningarna på Finlands ekonomi något jämfört med föregående månad. De övriga delfaktorerna var ungefär oförändrade. Synen på Finlands ekonomi och särskilt på arbetslösheten var negativa. I mars var konsumenternas tro på sin egen ekonomi fortfarande klart försiktigare än långtidsmedelvärdet. Däremot uppskattade man att de egna möjligheterna att spara var goda.

I mars oroade sig sysselsatta konsumenter något mera än tidigare för att själva råka ut för arbetslöshet. Dessutom ansåg konsumenterna i mars att det är mer fördelaktigt att spara jämfört med att köpa kapitalvaror eller att ta lån.

Egen och Finlands ekonomi

I mars trodde 27 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland förbättras under det följande året. Av konsumenterna bedömde 32 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i februari 29 och 30 procent och i mars året innan optimistiska 38 och 18 procent.

I mars litade 23 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 26 och 11 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I mars litade 19 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året, medan 48 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 32 och 29 procent.

I mars antog 13 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan fler, dvs. 19 procent, bedömde att risken ökat. En månad tidigare var motsvarande andelar 12 och 15 procent och för ett år sedan 16 och 11 procent. Av de sysselsatta uppskattade 46 procent i mars att risken för arbetslöshet var oförändrad och 22 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I mars förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,1 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Sparande och låntagning

I mars bedömde 61 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. Av hushållen hade 66 procent sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I mars uppskattade 56 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 60 procent. I mars planerade 14 procent av hushållen att ta lån inom ett år. Detta är något fler än under tidigare månader.

Köp av kapitalvaror

I mars ansåg 40 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Konsumtionsplanerna var fortfarande mer återhållsamma än vanligt i mars, men många hushåll planerade att använda pengar t.ex. till grundläggande renovering av bostaden, hushållsmaskiner eller resor under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 14 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. Motsvarande andelar var i mars i fjol 17 och 8 procent.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2011 02/2012 03/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,9 22,9 -6,5 17,7 8,3 8,0 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,9 14,1 2,3 9,0 5,8 5,3 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,5 25,3 -27,1 9,0 -2,2 -4,4 -
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,3 2,9 3,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 0,5 27,6 -51,1 0,8 -17,6 -16,5 -
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,9 7,6 -18,8 5,7 0,2 -2,8 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,5 41,8 -14,2 11,9 11,8 9,0 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,6 36,8 -19,6 18,8 17,0 14,3 +/-
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 12,4 7,2 11,4 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,9 52,2 10,9 52,0 47,1 47,7 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I mars var bortfallet av svar 37,4 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (449,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/03/kbar_2012_03_2012-03-27_tie_001_sv.html