Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.5.2012

Kuluttajien luottamus lähes keskimääräistä toukokuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 12,0, kun se oli huhtikuussa 10,4 ja maaliskuussa 8,0. Toukokuussa luottamus talouteen oli jo lähes pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,9. Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori sai arvon 15,4. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 18. toukokuuta 1 446 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arviot oman kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat toukokuussa edelliskuuhun verrattuna. Muut osatekijät pysyivät suunnilleen ennallaan. Odotukset työttömyyskehityksestä olivat pessimistiset. Toukokuussa kuluttajien usko omaan ja Suomen talouteen oli edelleen varovaisempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Toukokuussa työlliset kuluttajat kokivat jonkin verran myös omakohtaista työttömyyden uhkaa. Lisäksi kuluttajat eivät pitäneet ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiseen. Sen sijaan säästäminen ja lainanotto katsottiin toukokuussa kannattavaksi.

Oma ja Suomen talous

Toukokuussa 32 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 25 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Osuudet olivat suunnilleen samat kuukautta ja vuotta aiemmin.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten osuudet olivat 29 ja 13 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 21 prosenttia odotti toukokuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 40 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 34 ja 30 prosenttia.

Toukokuussa 12 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja useampi eli 16 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämä osuudet olivat vuosi sitten 17 ja 12 prosenttia. Toukokuussa 48 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 24 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat toukokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Toukokuussa 61 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 67 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Huhtikuussa nämä osuudet olivat 64 ja 75 prosenttia.

Lainan ottamisen arvioi toukokuussa kannattavaksi 65 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli huhtikuussa 61 prosenttia ja vuosi sitten 54 prosenttia. Toukokuussa kuitenkin hieman keskimääräistä harvempi eli 11 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista vain 36 prosenttia piti toukokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kulutusaikeet olivatkin toukokuussa tavallista maltillisemmat, mutta monet kotitaloudet suunnittelivat käyttävänsä rahaa esimerkiksi kodintekniikkaan, asunnon korjauksiin tai matkailuun seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden toukokuussa 18 ja 10 prosenttia.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 05/2011 04/2012 05/2012 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,9 22,9 -6,5 15,4 10,4 12,0 +/-
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,9 14,1 2,3 10,0 6,5 7,2 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 4,5 25,3 -27,1 3,7 3,8 3,0 +/-
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,4 3,2 3,1  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 0,4 27,6 -51,1 1,6 -9,0 -10,7 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,9 7,6 -18,8 6,2 -1,7 -0,7 +/-
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 20,3 41,8 -14,2 8,8 3,1 3,0 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,7 36,8 -19,6 18,0 13,6 14,8 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,5 42,0 -47,1 6,7 16,0 21,4 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,0 52,2 10,9 46,5 40,6 48,5 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja 2,6 miljoonaa kotitaloutta Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Toukokuussa tutkimuksen vastauskato oli 38,5 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm .


Lähde: Kuluttajabarometri 2012, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (486,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/05/kbar_2012_05_2012-05-28_tie_001_fi.html