Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.6.2012

Kuluttajien näkemykset maan taloudesta synkkenivät kesäkuussa

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni kesäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 5,8, kun se toukokuussa oli 12,0 ja huhtikuussa 10,4. Kesäkuussa luottamus talouteen oli myös heikompi kuin vuotta aikaisemmin (11,4) ja pitkällä ajalla keskimäärin (12,9). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. kesäkuuta 1 415 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä heikkenivät selvästi kesäkuussa kuukauden takaiseen verrattuna. Näkemykset vajosivat takaisin viime talven pessimistisiin lukuihin. Sen sijaan arviot oman talouden kehityksestä ja säästämismahdollisuuksista pysyivät alkukesästä lähes ennallaan. Luottamusindikaattorin osatekijöistä vain näkemykset omista säästämismahdollisuuksista olivat kesäkuussa paremmat kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Kuluttajat eivät pitäneet kesäkuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle tai lainan ottamiselle. Sen sijaan ajankohtaa pidettiin sopivana säästämiselle. Kesäkuussa työllisten kuluttajien kokema omakohtainen työttömyysuhka oli suunnilleen samalla tasolla kuin toukokuussa.

Oma ja Suomen talous

Kesäkuussa 21 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista selvästi useampi eli 40 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 32 ja 25 prosenttia ja viime vuoden kesäkuussa 26 ja 30 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten vastaavat osuudet olivat 25 ja 17 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 16 prosenttia odotti kesäkuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana. Noin puolet eli 49 prosenttia kuluttajista arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 21 ja 40 prosenttia ja vuosi sitten 29 ja 30 prosenttia.

Kesäkuussa 16 prosenttia kuluttajista uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan. Yhtä suuri osuus, eli 16 prosenttia, arvioi uhan kasvaneen. Nämä osuudet olivat vuosi sitten 19 ja 13 prosenttia. Kesäkuussa 47 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 21 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat kesäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,9 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli viime vuoden kesäkuussa hieman korkeampi 3,4 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kesäkuussa 61 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 63 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön. Vastaava osuus oli toukokuussa 67 prosenttia. Kotitalouksista 79 prosenttia puolestaan uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi kesäkuussa kannattavaksi 59 prosenttia kuluttajista. Toukokuussa vastaava osuus oli 65 prosenttia. Kesäkuussa yhtä moni kuin keskimäärin eli 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 40 prosenttia piti kesäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vaikka kulutusaikeet jäivät kesäkuussa keskimääräisen tasonsa alapuolelle, suunnittelivat monet kotitaloudet käyttävänsä rahaa esimerkiksi matkailuun tai kodintekniikan hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 14 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden kesäkuussa 15 ja 6 prosenttia.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 06/2011 05/2012 06/2012 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,9 22,9 -6,5 11,4 12,0 5,8 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,9 14,1 2,3 5,2 7,2 6,4 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 4,4 25,3 -27,1 -2,9 3,0 -11,1 --
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,4 3,1 2,9  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 0,3 27,6 -51,1 -1,3 -10,7 -18,4 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,9 7,6 -18,8 7,1 -0,7 1,1 +/-
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 20,2 41,8 -14,2 10,2 3,0 8,0 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,7 36,8 -19,6 14,2 14,8 14,7 +/-
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,5 42,0 -47,1 3,4 21,4 12,1 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,0 52,2 10,9 44,8 48,5 46,2 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja 2,6 miljoonaa kotitaloutta Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Kesäkuussa tutkimuksen vastauskato oli 39,8 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2012, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (519,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2012/06/kbar_2012_06_2012-06-27_tie_001_fi.html