Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2012

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades ytterligare i juli

Konsumenternas förtroendeindikator låg i juli på noll (0,1) då den i juni var 5,8 och i maj 12,0. Förtroendet för ekonomin var samtidigt klart svagare än för ett år sedan och klart svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–19 juli 1 359 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara synen på hushållets möjligheter att spara som var oförändrad i juli jämfört med juni. Övriga delfaktorer i förtroendeindikatorn, som började försvagas i juni, försvagades ytterligare i juli. Mest försvagades synen på Finlands ekonomi och utvecklingen av arbetslösheten. Också uppskattningarna om den egna ekonomin försvagades.

De sysselsatta konsumenternas oro för att själva råka ut för arbetslöshet ökade något i juli jämfört med juni. Konsumenterna ansåg dock att tidpunkten var lämplig för att spara och ta lån.

Egen och Finlands ekonomi

I juli trodde 16 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde redan nästan hälften (47 %) att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i juni 21 och 40 procent och för ett år sedan i juli 24 och 34 procent.

I juli litade drygt en femtedel (22 %) av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och något under en femtedel (17 %) befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 26 och 15 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I juli litade 10 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året, medan två tredjedelar, dvs. 65 procent, uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i juni 16 och 49 procent och för ett år sedan 31 och 28 procent.

I juli bedömde 11 procent av de sysselsatta konsumenterna att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan något under en femtedel (18 %) bedömde att risken ökat. Nästan hälften av de sysselsatta (47 %) uppskattade att risken för arbetslöshet var oförändrad och 23 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

Konsumenterna förutspådde i juli att konsumentpriserna stiger med 2,8 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Sparande och låntagning

Klart över hälften (58 %) av konsumenterna ansåg att tidpunkten att spara är god. Motsvarande andel var något högre i juli i fjol, dvs. 64 procent. Av hushållen hade 68 procent sparat i juli och nästan fyra femtedelar (79 %) trodde sig kunna spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider. De vanligaste placeringsobjekten efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona är värdepapper och försäkringar.

Då ungefär hälften av svarspersonerna för ett år sedan uppskattade att det är fördelaktigt att ta lån, var motsvarande andel i juli 2012 ungefär tio procentenheter högre, dvs. 60 procent. Tretton procent av hushållen planerade i juli att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2011 06/2012 07/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,8 22,9 -6,5 11,3 5,8 0,1 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,9 14,1 2,3 6,2 6,4 3,6 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,3 25,3 -27,1 -7,1 -11,1 -18,7 --
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,6 2,9 2,8  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 0,1 27,6 -51,1 1,0 -18,4 -30,8 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,8 7,6 -18,8 6,5 1,1 -4,1 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,2 41,8 -14,2 14,1 8,0 7,6 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,7 36,8 -19,6 18,5 14,7 12,0 +/-
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 1,8 12,1 16,3 +/-
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,1 52,2 10,9 45,1 46,2 46,5 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I juli var bortfallet av svar 42,2 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm .


Källa: Konsumentbarometern 2012, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (453,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/07/kbar_2012_07_2012-07-27_tie_001_sv.html