Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.10.2012

Kuluttajien luottamus painui miinukselle lokakuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa -1,6, kun se oli syyskuussa 3,4 ja elokuussa 0,5. Luottamus talouteen oli samalla heikompi kuin vuosi sitten (1,3) ja selvästi heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin (12,7). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. lokakuuta 1 442 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta, työttömyydestä ja kotitaloutensa säästämismahdollisuuksista heikkenivät lokakuussa syyskuuhun verrattuna. Näkemykset varsinkin yleisestä taloudesta eli työttömyyskehityksestä ja maan taloudesta olivat synkät. Kuluttajien arviot myös oman taloutensa kehityksestä olivat lokakuussa selvästi varovaisemmat kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Työllisten kuluttajien kokema työttömyyden uhka lisääntyi myös hieman lokakuussa. Lisäksi kuluttajat pitivät lokakuussa ajankohtaa otollisempana säästämiselle tai lainanotolle kuin kestotavaroiden ostamiselle.

Oma ja Suomen talous

Lokakuussa vain 16 prosenttia kuluttajista uskoi Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 44 prosenttia arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 19 ja 42 prosenttia ja viime vuoden lokakuussa 15 ja 48 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen vuoden kuluessa luotti lokakuussa runsas viidennes kuluttajista (22 %) ja 16 prosenttia pelkäsi taloutensa heikkenevän. Sekä kuukautta että vuotta aiemmin vastaavat osuudet olivat 23 ja 14 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 8 prosenttia odotti lokakuussa, että työttömyys Suomessa vähentyy seuraavan vuoden aikana, ja 71 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 12 ja 58 prosenttia ja vuosi sitten 12 ja 61 prosenttia.

Lokakuussa 10 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja noin viidennes (19 %) arvioi uhan kasvaneen. Puolet työllisistä (50 %) arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 21 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Lainanotto ja säästäminen

Lokakuussa yli puolet kuluttajista (58 %) piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kahdella kolmesta kotitaloudesta (66 %) oli jäänyt rahaa säästöön ja kolme neljästä (77 %) uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle. Suosituimpia säästöjen sijoituskohteita ovat määräaikais- tai sijoitustilit, joiden jälkeen tavallisimpia ovat sijoitusrahastot ja vakuutukset.

Lainanoton arvioi lokakuussa kannattavaksi 60 prosenttia kotitalouksista. Vuosi sitten vastaava osuus oli alle puolet kotitalouksista (47 %). Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli lokakuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 39 prosenttia piti lokakuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Joka kolmas (33 %) taas piti kuluttamista huonona ajatuksena. Maltillisista kulutusaikeista huolimatta 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon vuoden kuluessa. Asuntonsa peruskorjaamista suunnitteli lokakuussa 18 prosenttia kotitalouksista.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 10/2011 09/2012 10/2012 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,7 22,9 -6,5 1,3 3,4 -1,6 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,8 14,1 2,3 5,6 5,1 4,6 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 4,0 25,3 -27,1 -19,7 -14,2 -17,0 --
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,3 3,3 3,2  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -0,3 27,6 -51,1 -27,4 -25,2 -36,4 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,7 7,6 -18,8 -1,7 -2,4 -4,4 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 20,0 41,8 -14,2 2,8 3,7 6,1 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,7 36,8 -19,6 17,9 9,8 11,3 +/-
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,5 42,0 -47,1 -1,8 16,7 16,0 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,2 52,2 10,9 46,5 47,9 42,6 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Lokakuussa tutkimuksen vastauskato oli 38,6 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm .


Lähde: Kuluttajabarometri 2012, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (491,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2012/10/kbar_2012_10_2012-10-29_tie_001_fi.html