Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2013

Konsumenternas förtroende oförändrat i augusti

Konsumenternas förtroende för ekonomin är fortfarande svagt. Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 5,0, dvs. samma som i juli. I juni var förtroendeindikatorn 8,1. Förtroendet för ekonomin var i augusti starkare än för ett år sedan (0,5), men klart svagare än långtidsmedelvärdet (12,3). Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–19 augusti 1 450 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Ingen av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förändrades betydligt i augusti jämfört med föregående månad. Konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och i synnerhet på utvecklingen av arbetslösheten var fortfarande pessimistiska i augusti. Också konsumenternas tilltro till den egna ekonomin förblev försiktig. Däremot bedömde konsumenterna att de egna möjligheterna att spara var fortsatt goda.

I augusti ansåg konsumenterna att det inte är särskilt fördelaktigt att spara, ta lån eller köpa kapitalvaror. Det skedde inga förändringar i de sysselsatta konsumenternas oro för att själva råka ut för arbetslöshet jämfört med juli.

Egen och Finlands ekonomi

I augusti trodde 25 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Fler konsumenter, dvs. 35 procent, bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i augusti i fjol 15 och 46 procent.

I augusti litade 23 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 20 och 17 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I augusti litade 12 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och 61 procent uppskattade att arbetslösheten ökar.

I augusti antog 11 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 20 procent bedömde att risken ökat. Två femtedelar av de sysselsatta (40 %) antog att risken för arbetslöshet var oförändrad och en fjärdedel (28 %) upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

Konsumenterna bedömde i augusti att konsumentpriserna stiger med 2,6 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 3,4 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,3 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde bara 37 procent i augusti att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Trots de återhållsamma konsumtionsplanerna lockade köp av hemelektronik och fritidsartiklar något. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Av hushållen planerade 19 procent att renovera bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I augusti ansåg 55 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 65 procent sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I augusti ansåg 52 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I juli var motsvarande andel 58 procent och för ett år sedan 62 procent. I augusti planerade 11 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2012 07/2013 08/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,3 22,9 -6,5 0,5 5,0 5,0 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 2,6 6,2 5,7 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,6 25,3 -27,1 -18,1 -5,0 -7,0 -
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,4 2,9 2,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,4 27,6 -51,1 -28,2 -26,5 -27,4 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,2 7,6 -18,8 -2,7 -4,9 -5,0 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,2 41,8 -14,2 11,4 4,1 3,7 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 13,2 2,7 7,2 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,3 42,0 -47,1 18,0 11,7 6,7 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,5 52,2 10,9 45,7 45,3 48,7 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I augusti var bortfallet av svar 38,3 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2013, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (452,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/08/kbar_2013_08_2013-08-27_tie_001_sv.html