Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2022, maaliskuu

Julkaistu: 29.9.2014

Kuluttajien luottamus hieman miinukselle syyskuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa -0,7, kun se elokuussa oli 2,2 ja heinäkuussa 9,4. Vuosi sitten syyskuussa luottamusindikaattori sai arvon 6,3. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,0. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. syyskuuta 1 374 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyyskehityksestä heikkenivät syyskuussa. Kuluttajien arviot omista säästämismahdollisuuksistaan pysyivät ennallaan. Säästämistä lukuun ottamatta kuluttajien mielialat olivat syyskuussa selvästi synkemmät kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Syyskuussa lainanottoa pidettiin vähän kannattavampana kuin kestotavaroiden ostamista tai säästämistä. Työllisten kuluttajien kokema omakohtainen työttömyysuhka lisääntyi hieman syyskuussa.

Oma ja Suomen talous

Syyskuussa vain 17 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 42 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat elokuussa 23 ja 38 prosenttia ja viime vuoden syyskuussa 29 ja 32 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti syyskuussa 23 prosenttia kuluttajista ja 18 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin vastaavat osuudet olivat 23 ja 15 prosenttia ja vuotta aiemmin 22 ja 16 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 9 prosenttia odotti syyskuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 66 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat elokuussa 10 ja 62 prosenttia ja vuosi sitten 15 ja 54 prosenttia.

Syyskuussa 9 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 25 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 45 prosenttia arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 21 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat syyskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten syyskuussa 2,9 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 38 prosenttia piti syyskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä tavallista harvempi eli 13 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja vain 6 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 18 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Syyskuussa 51 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 63 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi syyskuussa kannattavaksi 52 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 12 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 09/2013 08/2014 09/2014 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,0 22,9 -6,5 6,3 2,2 -0,7 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,5 14,1 2,3 4,4 5,2 3,6 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,4 25,3 -27,1 -3,6 -9,6 -15,8 --
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 2,9 2,2 2,2  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -2,7 27,6 -51,1 -22,0 -28,9 -32,6 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -0,7 7,6 -18,8 -6,6 -5,6 -9,2 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,3 41,8 -14,2 -1,3 3,4 3,3 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,1 36,8 -19,6 7,8 -0,1 2,3 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,8 42,0 -47,1 4,4 9,7 6,1 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,8 52,2 10,9 46,3 42,1 42,1 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Syyskuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 41,5 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2014, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (532,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. syyskuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/09/kbar_2014_09_2014-09-29_tie_001_fi.html