Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.6.2015

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator var i juni 10,8 medan den i maj var 15,5 och i april 11,4. I juni i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 8,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–17 juni 1 358 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i juni jämfört med maj. Synen på den egna och Finlands ekonomi var försiktiga och på den allmänna arbetslösheten dyster. Jämfört med fjolåret var förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslösheten dock något ljusare. Synen på hushållets möjligheter att spara var fortsatt ljus i juni.

Konsumenterna ansåg i juni att tidpunkten var fördelaktigare för att ta lån än för att köpa kapitalvaror eller allra minst för att spara. I juni oroade sig sysselsatta konsumenter något mera än i genomsnitt för att själva bli arbetslösa.

Egen och Finlands ekonomi

I juni trodde 36 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 22 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i maj 42 och 17 procent och för ett år sedan i juni 34 och 25 procent.

I juni litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I juni uppskattade 41 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 21 procent trodde att arbetslösheten minskar. Motsvarande andelar var i maj 36 och 26 procent och för ett år sedan 48 och 16 procent.

Av de sysselsatta antog 20 procent i juni att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 10 procent bedömde att risken minskat. Av de sysselsatta upplevde 23 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I juni bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,4 procent under de följande 12 månaderna. I juni 2014 var konsumenternas inflationsförväntningar 2,4 procent. Långtidsmedelvärdet är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 42 procent i juni att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg bara 16 procent att öka och 35 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och bara 4 procent bostad. Tjugoen procent av hushållen planerade att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I juni antog 51 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Sextiotre procent av hushållen hade sparat och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I juni ansåg 64 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade bara 11 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 06/2014 05/2015 06/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 8,7 15,5 10,8 =
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 7,5 8,4 6,3 -
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 2,8 11,9 5,7 =
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,4 1,2 1,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,3 27,6 -51,1 -18,2 -6,6 -11,4 -
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,1 7,6 -18,8 -7,3 -8,7 -6,2 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 7,5 16,1 9,7 -
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,8 36,8 -19,6 3,0 2,9 2,1 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 11,6 26,8 21,5 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,0 52,2 10,9 42,6 48,1 42,7 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad. I juni 2015 var bortfallet av svar 42,1 procent (urvalet 2 347 personer i juni). Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (420,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/06/kbar_2015_06_2015-06-29_tie_001_sv.html