Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.3.2016

Konsumenternas förtroende förstärktes något i mars

Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 10,4 medan den i februari var 7,7 och i januari 8,2. I mars i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 11,2. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,6. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–17 mars 1 296 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förväntningar på den egna och på Finlands ekonomi var försiktiga i mars. Synen på utvecklingen av den egna ekonomin var oförändrad jämfört med februari, medan synen på utvecklingen av Finlands ekonomi förbättrades något. Också synen på arbetslöshet förbättrades i mars men låg ändå under långtidsmedelvärdet. Däremot var konsumenternas förväntningar på de egna möjligheterna att spara ytterst ljusa i mars.

Konsumenterna ansåg i mars att tidpunkten var fördelaktigare för att ta lån och köpa kapitalvaror än för att spara. De sysselsatta konsumenterna uppskattade i mars att risken för arbetslöshet fortfarande var större än vanligt.

Egen och Finlands ekonomi

I mars trodde 36 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland förbättras under det följande året. Tjugosex procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i februari 29 procent respektive 29 procent och för ett år sedan i mars 30 procent respektive 25 procent.

I mars litade 24 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I mars trodde 21 procent av konsumenterna att arbetslösheten minskar under det följande året och 42 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i februari 13 och 54 procent och för ett år sedan 17 och 47 procent.

Av de sysselsatta antog 10 procent i mars att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 21 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 25 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I mars bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,3 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

I mars ansåg 47 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år, men bara 5 procent bostad. Nitton procent av hushållen planerade att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I mars tyckte 51 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 65 procent sparat och rentav 79 procent trodde sig kunna spara under det följande året. Långtidsmedelvärdet för andelen som sparar är 60 och 74 procent.

I mars uppskattade 66 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 13 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I mars var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen. Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän och företagare de klart mest optimistiska. Pensionärer och arbetslösa hade den mest pessimistiska uppfattningen om den ekonomiska utvecklingen i mars.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2015 02/2016 03/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,6 22,9 -6,5 11,2 7,7 10,4 =
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 8,5 6,0 5,0 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,0 25,3 -27,1 1,2 -2,6 2,9 =
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,4 1,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,0 27,6 -51,1 -16,2 -23,3 -12,2 -
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -8,7 -6,2 -6,9 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 17,2 19,5 21,0 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,6 36,8 -19,6 3,3 4,5 1,7 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,0 42,0 -47,1 22,2 20,6 24,0 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,2 52,2 10,9 51,0 50,9 46,1 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3322, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (426,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/03/kbar_2016_03_2016-03-29_tie_001_sv.html