Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2016

Konsumenternas förtroende någorlunda oförändrat i april

Konsumenternas förtroendeindikator var i april 9,8 medan den i mars var 10,4 och i februari 7,7. I april i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 11,4. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,6. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–19 april 1 255 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förväntningar både på den egna och på Finlands ekonomi förbättrades något i april jämfört med mars. Däremot försvagades synen på den allmänna arbetslösheten och på de egna möjligheterna att spara. I april var konsumenternas syn på arbetslösheten ganska dyster och när det gäller de tre andra delfaktorerna av förtroendeindikatorn på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Konsumenterna ansåg i april att tidpunkten var god för att ta lån och någorlunda god för att köpa kapitalvaror, men inte för att spara. I april uppskattade sysselsatta konsumenter att risken för arbetslöshet minskat något jämfört med föregående månad.

Egen och Finlands ekonomi

I april trodde 35 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tjugofyra procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i mars 36 och 26 procent och för ett år sedan i april 33 och 21 procent.

I april litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I mars var andelarna 24 och 15 procent och för ett år sedan 28 och 11 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I april litade 19 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 46 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. En månad tidigare var andelarna 21 och 42 procent och för ett år sedan 20 och 42 procent.

Av de sysselsatta antog 15 procent i april att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 21 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 20 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I april bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,3 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 47 procent i april att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Hushållen hade fler planer än tidigare på att skaffa olika hobby- och motionsredskap. Av hushållen avsåg 17 procent att mycket eller ganska säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. I april planerade 20 procent av hushållen att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I april ansåg 50 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Sextiotre procent av hushållen hade sparat och 76 procent trodde att de kan spara under det följande året. Främst avsåg konsumenterna att spara för sämre tider eller för semesterresa. De näst vanligaste placeringsobjekten som konsumenterna planerade att placera i, efter olika bankkonton, var placeringsfonder.

I april ansåg 69 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 13 procent att ta lån inom ett år. Planerna på att finansiera konsumtionen och resorna med lånade pengar har ökat något.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I april var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen och i Östra Finland. Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska. De mest negativa synpunkterna på den ekonomiska utvecklingen hade arbetslösa och pensionärer.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2015 03/2016 04/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,6 22,9 -6,5 11,4 10,4 9,8 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 10,7 5,0 8,4 =
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,0 25,3 -27,1 5,0 2,9 4,4 =
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,2 1,3 1,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,1 27,6 -51,1 -12,5 -12,2 -15,4 -
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -2,8 -6,9 -2,7 =
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 18,6 21,0 19,9 =
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,5 36,8 -19,6 -0,1 1,7 0,6 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,1 42,0 -47,1 26,1 24,0 28,2 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,3 52,2 10,9 42,2 46,1 41,9 =

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (423,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/04/kbar_2016_04_2016-04-27_tie_001_sv.html