Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.8.2016

Enligt konsumenterna är utsikterna för ekonomin redan ljusa

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i augusti. Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 15,7, medan den i juli var 13,1 och i juni 14,9. Förtroendet för ekonomin var senast lika starkt i maj 2015 och innan dess under våren 2011. I augusti i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 8,3. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–19 augusti 1 192 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förstärktes något i augusti jämfört med juli. Förväntningarna på den egna och på Finlands ekonomi samt på arbetslösheten förbättrades också och tydligare jämfört med augusti i fjol. Synen på de egna möjligheterna att spara var oförändrad från året innan.

I augusti var konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi ljusa. Synen på konsumentens egen ekonomi och den allmänna arbetslösheten var på samma nivå som långtidsmedelvärdet. Konsumenterna ansåg att de egna möjligheterna att spara var goda under de följande 12 månaderna.

De tyckte också att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror och särskilt för att ta lån, men inte särskilt gynnsam för att spara. I augusti uppskattade sysselsatta konsumenter att risken för arbetslöshet minskade till samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Egen och Finlands ekonomi

I augusti trodde 39 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Arton procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i juli 38 och 20 procent och för ett år sedan i augusti 30 och 27 procent.

I augusti litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I juli och för ett år sedan var andelarna 24 och 14 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I augusti litade 28 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 33 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. En månad tidigare var andelarna 25 och 34 procent och för ett år sedan 14 och 50 procent.

Av de sysselsatta antog 13 procent i augusti att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 18 procent antog att risken ökat. Av de sysselsatta upplevde 26 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

Konsumenterna bedömde i augusti att konsumentpriserna stiger med 1,4 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 50 procent i augusti att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. De allmänna planerna på att använda pengar var fortfarande återhållsamma. Av hushållen hade 17 procent för avsikt att mycket eller ganska säkert köpa bil och 7 procent bostad inom ett år. I augusti planerade 19 procent av hushållen att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I augusti ansåg 57 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 66 procent sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I augusti ansåg 72 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 14 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I augusti var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i Norra Finland och undantagsvis svagast i huvudstadsregionen. Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska. Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2015 07/2016 08/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 8,3 13,1 15,7 +
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 5,5 6,3 8,2 =
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,1 25,3 -27,1 -0,7 8,3 9,7 +
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,5 1,4 1,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,1 27,6 -51,1 -20,6 -5,8 -3,9 =
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -4,3 -3,4 -1,5 =
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,3 41,8 -14,2 20,1 24,5 24,4 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 7,4 6,1 9,4 =
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,3 42,0 -47,1 19,6 28,1 31,7 ++
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,4 52,2 10,9 49,0 43,6 48,8 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (426,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/08/kbar_2016_08_2016-08-29_tie_001_sv.html