Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.11.2016

Konsumenternas förtroende starkast på över fem år – tveksamhet om den egna ekonomin

Konsumenternas förtroendeindikator var i november 17,6, då den i oktober var 15,8 och i september 14,4. Förtroendet för ekonomin var senast lika starkt våren 2011. I november i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 4,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–18 november 1 230 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förstärktes förväntningarna på den allmänna arbetslösheten och hushållens möjlighet att spara en aning jämfört med oktober. Uppskattningarna om den egna och Finlands ekonomi var ungefär oförändrade. Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes alla delfaktorer betydligt i november.

I november var konsumenternas syn på Finlands ekonomi, och för första gången på länge också på arbetslöshetsutvecklingen, optimistiska. Däremot var förväntningarna på konsumenternas egen ekonomi ganska svaga. Konsumenterna ansåg dock att hushållets möjligheter att spara är goda under de följande 12 månaderna.

I november tyckte konsumenterna att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror och särskilt för att ta lån, men inte gynnsam för att spara. I november var sysselsatta konsumenter något mindre oroade över att själva råka ut för arbetslöshet än i oktober och under motsvarande period året innan.

Egen och Finlands ekonomi

I november antog 42 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Sexton procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan i november var motsvarande andelar 30 och 29 procent.

I november litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 23 och 13 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I november litade 34 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 27 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. En månad tidigare var motsvarande andelar 30 och 32 procent och för ett år sedan dystra 11 och 63 procent.

Av de sysselsatta antog 15 procent i november att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 18 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 23 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I november bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,6 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningen var för ett år sedan 1,3 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 47 procent i november att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. De allmänna planerna på att använda pengar var fortfarande återhållsamma. Av hushållen hade 17 procent för avsikt att mycket eller ganska säkert köpa bil och 8 procent bostad inom ett år. I november planerade 20 procent av hushållen att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I november tyckte 51 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Långtidsmedelvärdet är 58 procent. Sextiosex procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I november ansåg 71 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Långtidsmedelvärdet är 62 procent. Av hushållen planerade 13 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I november var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i Norra Finland och i huvudstadsregionen. Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska. De mest negativa synpunkterna på den ekonomiska utvecklingen hade arbetslösa och pensionärer.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2015 10/2016 11/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 4,7 15,8 17,6 ++
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 5,7 8,0 7,4 -
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 -1,9 11,4 12,0 +
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,5 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,1 27,6 -51,1 -30,5 -2,0 2,4 +
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,5 7,6 -18,8 -5,9 -3,2 -0,5 =
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,3 41,8 -14,2 15,0 22,4 25,2 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 8,0 8,3 3,5 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,4 42,0 -47,1 19,6 31,3 30,8 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,4 52,2 10,9 45,4 45,6 48,7 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2016, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (428,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/11/kbar_2016_11_2016-11-28_tie_001_sv.html