Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2017

Konsumenterna tror på en förbättring av Finlands ekonomi och sysselsättning

Konsumenternas förtroende var fortsättningsvis starkt i april. Konsumenternas förtroendeindikator var i april 21,5 medan den i mars var 22,9 och i februari 20,8. I april i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 9,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 3–18 april 1 199 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna på den allmänna ekonomin, dvs. på Finlands ekonomi, och arbetslösheten, något i april jämfört med mars. Däremot försvagades konsumenternas syn på den egna ekonomin och möjligheterna att spara något. Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes delfaktorerna med undantag av möjligheterna att spara.

I april var konsumenternas syn på Finlands ekonomi mycket ljus. Också uppskattningarna om den egna ekonomin och arbetslöshetsutvecklingen var optimistiska. Konsumenternas tro på att arbetslösheten minskar var den starkaste på tio år och synen på Finlands ekonomi var den bästa sedan 2010. Konsumenterna ansåg att hushållets möjligheter att spara är medelmåttiga under de följande 12 månaderna.

I april ansåg konsumenterna att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror och särskilt för att ta lån, men inte särskilt gynnsam för att spara. I april upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet har minskat betydligt de senaste månaderna.

Egen och Finlands ekonomi

I april trodde redan mer än hälften av konsumenterna, dvs. 52 procent, att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Bara 10 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i mars 46 och 11 procent och för ett år sedan i april 35 och 23 procent.

I april litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år. En månad tidigare var andelarna 31 och 9 procent och för ett år sedan 28 och 15 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I april litade 45 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 19 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i mars 43 och 18 procent och för ett år sedan dystra 19 och 46 procent.

Av de sysselsatta antog 18 procent i april att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 14 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 20 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I april bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,6 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent. Konsumenterna uppskattade att inflationen för närvarande är 1,1 procent. I april i fjol var värdet betydligt lägre, dvs. 0,5 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 44 procent i april att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. De allmänna planerna på att använda pengar var för det mesta återhållsamma i april. Av hushållen hade 17 procent för avsikt att mycket eller ganska säkert köpa bil och 8 procent bostad inom ett år. I april planerade 19 procent av hushållen att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I april ansåg 60 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 67 procent sparat och 75 procent trodde att de kan spara under det följande året. I april avsåg konsumenterna främst att spara för sämre tider eller för semesterresa. De näst vanligaste placeringsobjekten som konsumenterna planerade att placera i, efter olika bankkonton, var placeringsfonder.

I april ansåg 75 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Långtidsmedelvärdet är 62 procent. Av hushållen planerade 14 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I april var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen och i Västra Finland och svagast i Östra Finland. Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän och företagare de mest optimistiska. De mest negativa synpunkterna på den ekonomiska utvecklingen hade arbetslösa och pensionärer.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2016 03/2017 04/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 22,9 -6,5 9,8 22,9 21,5 ++
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 8,4 12,4 10,0 +
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 4,4 17,9 21,1 ++
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,6 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,8 27,6 -51,1 -15,4 12,1 13,2 +
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,3 7,6 -18,8 -2,7 4,8 4,6 +
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 19,9 17,0 21,5 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 0,6 12,7 12,9 =
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,7 42,0 -47,1 28,2 32,1 33,3 ++
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,6 52,2 10,9 41,9 49,1 41,7 =

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results .


Källa: Konsumentbarometern 2017, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Kaisa Lahtinen 029 551 3554, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (430,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/04/kbar_2017_04_2017-04-27_tie_001_sv.html