Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.5.2017

Konsumenternas förtroende nådde nytt rekord i maj

Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 24,1 medan den i april var 21,5 och i mars 22,9. Siffran för maj är den högsta under hela mätningshistorien 1995–2017. I maj i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 12,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–17 maj 1 209 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i maj förväntningarna på arbetslöshetsutvecklingen och särskilt på hushållens möjligheter att spara jämfört med april. Däremot försvagades konsumenternas syn på den egna ekonomin en aning, medan förväntningarna på Finlands ekonomi var i stort sett oförändrade. Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes alla delfaktorer klart i maj.

I maj var konsumenternas syn på Finlands ekonomi och arbetslöshet mycket ljus. Konsumenternas tro på att arbetslösheten minskar var den starkaste på tio år och synen på Finlands ekonomi var den bästa sedan 2010. Också uppskattningarna om den egna ekonomin och möjligheterna att spara var optimistiska i maj.

Konsumenterna ansåg i maj att tidpunkten var god för att ta lån och någorlunda god för att spara och köpa kapitalvaror. I maj upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet har minskat betydligt de senaste månaderna.

Egen och Finlands ekonomi

I maj trodde något fler än hälften, dvs. 52 procent av konsumenterna, att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Bara 9 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan i maj var motsvarande andelar 39 och 22 procent.

I maj litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 12 procent befarade att den blir sämre inom ett år. En månad tidigare var andelarna 28 och 10 procent och för ett år sedan 26 och 14 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I maj litade 47 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 16 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i april 45 och 19 procent och för ett år sedan dystra 22 och 38 procent.

Av de sysselsatta antog 19 procent i maj att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 14 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 22 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I maj bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,7 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent. Konsumenterna uppskattade att inflationen för närvarande är 1,1 procent. I maj i fjol var värdet betydligt lägre, dvs. 0,5 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 44 procent i maj att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. De allmänna planerna på att använda pengar visade en liten ökning i maj. Bara 14 procent av hushållen hade dock för avsikt att mycket eller ganska säkert köpa bil inom ett år. Av hushållen planerade 8 procent att köpa bostad. I maj planerade 21 procent av hushållen att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

Totalt 60 procent av konsumenterna ansåg i maj att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 66 procent sparat och rentav 81 procent trodde sig kunna spara under det följande året.

I maj ansåg 73 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Långtidsmedelvärdet är 62 procent. Av hushållen planerade 13 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I maj var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen och i Norra Finland. Av befolkningsgrupperna var tjänstemän de mest optimistiska. Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärer och arbetslösa.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2016 04/2017 05/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 24,1 -6,5 12,5 21,5 24,1 ++
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 6,6 10,0 9,0 +
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,6 25,3 -27,1 7,0 21,1 21,9 ++
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,6 1,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,7 27,6 -51,1 -9,4 13,2 15,2 ++
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,3 7,6 -18,8 -1,9 4,6 5,8 ++
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 18,7 21,5 19,4 =
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 -0,7 12,9 12,8 =
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,7 42,0 -47,1 28,9 33,3 31,8 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,6 52,2 10,9 45,8 41,7 50,2 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results .


Källa: Konsumentbarometern 2017, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Kaisa Lahtinen 029 551 3554, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (430,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/05/kbar_2017_05_2017-05-29_tie_001_sv.html