Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.8.2017

Konsumenternas förtroende var fortsättningsvis starkt i augusti

Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 23,5, medan den i juli var 22,8 och i juni 23,9. I augusti i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 15,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–18 augusti 1 213 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i augusti förväntningarna på hushållets möjligheter att spara jämfört med juli. Däremot försvagades synen på den egna ekonomin i allmänhet en aning. Förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen förblev oförändrade. Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes delfaktorerna eller förblev oförändrade i augusti.

I augusti var konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och syn på arbetslösheten fortsatt mycket optimistiska. Också konsumenternas syn på den egna ekonomin och möjligheterna att spara var positiv i augusti.

Konsumenterna ansåg i augusti att tidpunkten var gynnsam för att ta lån och någorlunda gynnsam för att spara och köpa kapitalvaror. I augusti upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet har minskat något under de senaste månaderna.

Egen och Finlands ekonomi

I augusti trodde 49 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tio procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i juli 47 och 8 procent och för ett år sedan i augusti 39 och 18 procent.

I augusti litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 12 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I juli var andelarna 28 och 9 procent och för ett år sedan 27 och 13 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I augusti litade 50 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 16 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar något dystra 28 och 33 procent.

Av de sysselsatta antog 16 procent i augusti att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 13 procent antog att risken ökat. Av de sysselsatta upplevde redan 31 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

Konsumenterna bedömde i augusti att konsumentpriserna stiger med 1,6 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 1,4 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 44 procent i augusti att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. De allmänna planerna på att använda pengar var återhållsamma i augusti. Av hushållen hade 16 procent för avsikt att mycket eller ganska säkert köpa bil inom ett år. Av hushållen planerade 8 procent att köpa bostad. I augusti planerade 19 procent av hushållen att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I augusti ansåg 63 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 68 procent sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I augusti ansåg 72 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Långtidsmedelvärdet är 62 procent. Elva procent av hushållen planerade att ta lån.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I augusti var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i Norra Finland. Av befolkningsgrupperna var företagare och högre tjänstemän de klart mest optimistiska. De mest negativa synpunkterna på den ekonomiska utvecklingen hade studerande.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2016 07/2017 08/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 24,1 -6,5 15,7 22,8 23,5 ++
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 8,2 10,5 8,4 =
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,8 25,3 -27,1 9,7 20,1 19,5 ++
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,4 1,7 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,5 27,6 -51,1 -3,9 15,9 16,5 ++
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,2 7,6 -18,8 -1,5 2,9 3,8 +
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 24,4 23,2 22,4 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,5 36,8 -19,6 9,4 16,3 18,4 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,9 42,0 -47,1 31,7 34,4 30,6 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,7 52,2 10,9 48,8 44,5 49,7 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results .


Källa: Konsumentbarometern 2017, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Lahtinen 029 551 3554, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/08/kbar_2017_08_2017-08-28_tie_001_sv.html