Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2017

Konsumenternas förtroende oförändrat i november

Konsumenternas förtroendeindikator var i november 23,0, då den i oktober var 23,1 och i september 23,7. Förtroendet för ekonomin har varit mycket starkt hela året. I november i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 17,6. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,2. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–17 november 1 183 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var i november så gott som oförändrade jämfört med oktober. Jämfört med motsvarande period i fjol visade förtroendeindikatorns delfaktorer en förstärkning, med undantag av möjligheterna att spara.

I november var konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och arbetslöshet mycket ljusa. Också konsumenternas syn på den egna ekonomin och på möjligheterna att spara var goda.

I november ansåg konsumenterna att tidpunkten var mycket gynnsam för att ta lån. Konsumenterna uppskattade också att det var fördelaktigt att köpa kapitalvaror och att spara. I november upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna.

Egen och Finlands ekonomi

I november antog 47 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Bara 8 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i oktober 48 och 10 procent och i november i fjol 42 och 16 procent.

I november litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. En månad tidigare var andelarna 29 och 10 procent och för ett år sedan 26 och 13 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I november litade 48 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 16 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Andelarna var lika stora i oktober och för ett år sedan 34 och 28 procent.

Av de sysselsatta antog 17 procent i november att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 14 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 32 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I november bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,7 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 45 procent i november att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. De allmänna planerna på att använda pengar var tämligen försiktiga. Av hushållen hade 17 procent för avsikt att mycket eller ganska säkert köpa bil inom ett år. Av hushållen planerade 7 procent att köpa bostad. I november planerade 16 procent av hushållen att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I november tyckte 64 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. För ett år sedan var motsvarande andel 51 procent. Av hushållen hade 66 procent sparat i november och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I november ansåg 75 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Långtidsmedelvärdet är 62 procent. I november funderade 12 procent av hushållen på att ta lån inom ett år.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I november var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen och svagast i Norra Finland. Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de klart mest optimistiska. De mest negativa synpunkterna på den ekonomiska utvecklingen hade arbetslösa och pensionärer.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2016 10/2017 11/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 24,1 -6,5 17,6 23,1 23,0 ++
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 7,4 10,6 9,8 +
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,9 25,3 -27,1 12,0 19,6 19,7 ++
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,6 1,7 1,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,3 27,6 -51,1 2,4 15,8 16,3 ++
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,1 7,6 -18,8 -0,5 2,9 3,7 +
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,5 41,8 -14,2 25,2 24,2 26,6 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,6 36,8 -19,6 3,5 23,3 19,8 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,1 42,0 -47,1 30,8 33,1 36,1 ++
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,8 52,2 10,9 48,7 46,5 46,5 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results .


Källa: Konsumentbarometern 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (439,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/11/kbar_2017_11_2017-11-27_tie_001_sv.html