Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Översikt

Egen och Finlands ekonomi

I maj trodde 14 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Trettioen procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras.

I maj litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. Av konsumenterna uppskattade 30 procent att den egna ekonomin för närvarande är bättre än för ett år sedan och 17 procent ansåg att den är sämre i maj.

Arbetslöshet och inflation

I maj litade 24 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 30 procent uppskattade att arbetslösheten ökar.

Av de sysselsatta upplevde rentav 50 procent i maj att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa. Av de sysselsatta antog 9 procent att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 15 procent antog att risken ökat.

I maj bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. Medelvärdet för inflationsförväntningarna från januari 2018 är 2,6 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 67 procent i maj att det är fördelaktigt att spara. Av konsumenterna hade 63 procent sparat i maj och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I maj ansåg 64 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Av konsumenterna planerade 17 procent att ta lån inom ett år.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna ansåg 31 procent i maj att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Fjorton procent av konsumenterna avsåg att öka och 34 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året.

I maj planerade 17 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil inom ett år. Tretton procent av konsumenterna planerade åter att köpa bostad. Tjugotre procent av konsumenterna planerade att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Metoden för undersökningen om konsumenternas förtroende

Med hjälp av undersökningen om konsumenternas förtroende mäter man de finländska konsumenternas förtroende för ekonomin, dvs. föreställningar om och förväntningar på den egna ekonomiska utvecklingen och den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland. Man utreder också konsumenternas planer på att göra stora anskaffningar, spara och ta lån. Undersökningen genomförs med en s.k. mixed-mode-datainsamling, dvs. med webblankett och genom telefonintervjuer (CATI). I undersökningen finns färdiga svarsalternativ (en kvalitativ undersökning).

Undersökningens tidigare namn var konsumentbarometern. Konsumentbarometern genomfördes med enbart telefonintervjuer. Den första barometerundersökningen gjordes i november 1987. Ända till 1991 gjordes undersökningen två gånger om året, i maj och november. År 1992 ökade man antalet undersökningsomgångar till fyra: undersökningsmånaderna var februari, maj, augusti och november. Fr.o.m. oktober 1995 har man samlat in uppgifter om konsumenternas uppfattningar varje månad på uppdrag av och med delfinansiering från Europeiska kommissionen .

Urval och datainsamling

Till populationen i undersökningen om konsumenternas förtroende hör 3,9 miljoner personer i åldern 18–74 år i Finland. I undersökningen används paneldesign: alla medverkar två gånger inom ett halvt år. Det slumpmässiga urvalet utgörs varje månad av 2 200 personer av vilka hälften är med första gången och hälften andra gången. Undersökningsområdet omfattar hela landet, och deltagarna representerar landets befolkning ifråga om ålder, kön, bostadsområde och modersmål. Undersökningens datainsamlingsperiod är de två eller tre första veckorna i månaden.

I maj 2019 erhölls svar från 1 034 personer, därmed var bortfallet av svar 53,0 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrade eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunde nå. Eventuell övertäckning (död, flyttat utomlands e.d.) ingår här också i bortfallet.

Viktning

Alla svarsuppgifter för undersökningen om konsumenternas förtroende upphöjs till populationsnivå med hjälp av viktkoefficienter. Viktningen korrigerar effekterna av bortfallet av svar och förbättrar uppgifternas statistiska exakthet. Viktkoefficienterna bildas med en kalibreringsmetod (Calmar) genom att utnyttja sannolikheten för resp. observation att ingå i urvalet. Siffrorna och serierna som publiceras har inte säsongrensats.


Källa: Konsumenternas förtroende 2019, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2019, Översikt . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/05/kbar_2019_05_2019-05-27_kat_001_sv.html