Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, oktober

Publicerad: 14.3.2012

Inflationen i februari 3,1 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i februari 3,1 procent. I januari var den 3,2 procent.

Inflationsmätare i Finland, februari 2012

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 105,6 3,1 % 0,6 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 850    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 116,8 3,0 % 0,8 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 115,1 2,2 % 0,8 %

I februari steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare boende och högre matpriser jämfört med året innan. Boendepriserna steg särskilt på grund av högre räntor och hyror samt dyrare energi. Livsmedelspriserna åter steg framför allt på grund av högre priser på kött och mjölkprodukter samt dyrare alkoholfria drycker, sötsaker och glass. Också högre priser på alkoholprodukter och fordonsbränslen samt högre restaurang- och kafépriser bidrog till inflationen. Inflationen dämpades i februari mest av billigare hemelektronik och kommunikationstjänster jämfört med föregående år.

Från januari till februari gick konsumentpriserna upp med 0,6 procent, vilket främst berodde på att livsmedlen blev dyrare och klädrealisationerna höll på att ta slut.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 483 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2005=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi). Den nya användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 ska publiseras senare.

Inflationen i euroområdet 2,7 procent i februari enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i februari 2,7 procent. I januari var den 2,6 procent. Motsvarande inflation i Finland var i februari 3,0 procent.

Viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter har reviderats fr.o.m. indexet för januari 2012 för att motsvara konsumtionsstrukturen år 2011. Samtidigt har säsongsviktning införts, där säsongsbundna produkters vikt utanför högsäsongen fördelas på övriga produkter i samma grupp.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetandet av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för februari den 14 mars. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 2,2 procent i februari

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i februari 3,0 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,2 procent. De ändringar i indirekta varuskatter som gjordes under året hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,8 procentenheter. Månadsförändringen både av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i februari 0,8 procent. I februari skedde inga skatteändringar.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (375,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2012/02/khi_2012_02_2012-03-14_tie_001_sv.html