Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, maj

Publicerad: 15.12.2014

Inflationen alltjämt 1,0 procent i november

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i november 1,0 procent. I oktober var den 1,0 procent.

Inflationsmätare i Finland, november 2014

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 109,2 1,0 % -0,2 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 913    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 122,1 1,1 % -0,2 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 118,9 0,6 % -0,2 %

I november steg konsumentpriserna från året innan främst på grund av hyreshöjningar, högre detaljpriser på tobaksprodukter och alkoholdrycker samt högre restaurang- och kafépriser liksom av dyrare underhållstjänster för flervåningshus. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i november mest av att priset på livsmedel, bränslen och hemelektronik gick ned jämfört med föregående år. Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med 0,2 procent, vilket främst berodde på billigare bränslen och livsmedel.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om nästan 500 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet var 0,3 procent i november enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i november 0,3 procent. I oktober var den 0,4 procent. Den inflation i Finland som räknats på motsvarande sätt var i november 1,1 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för november den 17 december. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,6 procent i november

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i november 1,1 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 0,6 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter som gjorts efter november förra året hade sålunda en prishöjande effekt på 0,5 procentenheter. Månadsförändringen både av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i november -0,2 procent. Inga skatteändringar skedde i november.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (382,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. november 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2014/11/khi_2014_11_2014-12-15_tie_001_sv.html