Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, september

Publicerad: 13.1.2017

Inflationen i december 1,0 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i december 1,0 procent. I november var den 0,7 procent. Att inflationen steg något berodde på att konsumentpriserna bl.a. i fråga om fordonsskatt, sjukhusavgifter, tandläkararvoden och egnahemshusfastigheter steg jämfört med året innan. Den genomsnittliga inflationen var 0,4 procent år 2016.

Inflationsmätare i Finland, december 2016

  Indextal Årsförändring (%) Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2015=100 101,0 1,0 0,2
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1925    
Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 101,1 1,1 0,3
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 100,9 0,9 0,3

I december steg konsumentpriserna jämfört med året innan på grund av högre fordonsskatt, sjukhusavgifter, tandläkararvoden och egnahemshusfastigheter. Jämfört med föregående år stod räntorna på bostadslån och konsumtionslån samt konsumentpriserna på mobiltelefoner för den största minskningen. Sett på kort sikt bidrog främst högre konsumentpriser på bränslen till att inflationen ökade. Från november till december var förändringen av konsumentpriserna 0,2 procent.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 48 000 prisuppgifter om närmare 500 varor i ungefär 2 700 affärer för indexet. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i euroområdet var 1,1 procent i december enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i december 1,1 procent. I november var den 0,6 procent. Motsvarande inflation i Finland var i december 1,1 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för december den 18 januari. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,9 procent i december

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i december 1,1 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 0,9 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter december 2015 hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,2 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I december var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,3 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,3 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (353,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/12/khi_2016_12_2017-01-13_tie_001_sv.html