Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 7.1.2005

Kasvihuonekaasujen päästöissä jyrkkä kasvu vuonna 2003

Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2003 yhteensä 88,7 Mt CO2 (miljoonaa yhteismitallista hiilidioksiditonnia). Päästöt ylittävät 20 prosentilla (15 Mt) vuoden 1990 tason, johon Suomen tulisi rajoittaa päästöt Kioton sopimuksen ensimmäisellä velvoitekaudella 2008-2012. Tilastokeskus raportoi kehityksen EU:lle päästöjen seurantajärjestelmässä 15.1.2005 mennessä.

EU:n aikataulun mukaisesti päästöraportointia vielä täsmennetään 15.3.2005 saakka. Maankäyttöön liittyvässä raportoinnissa uuden ohjeistuksen läpivienti tulee muuttamaan hiilidioksidipäästöjen (muut lähteet) allokointia.

Kasvihuonekaasujen päästöistä julkaistaan ensimmäistä kertaa suomenkieliset tilastotaulut, jotka perustuvat EU:n komissiolle lähetettävään raporttiin. Päästöt on taulukoitu kaasuittain ja sektoreittain sekä yhteismitallisina että alkuperäisinä painoyksikköinä.

Metaanipäästöt (CH4) ovat vähentyneet vuoden 1990 tasosta runsaan viidenneksen, mikä johtuu jätteidenkäsittelyn parannuksista ja karjatalouden supistumisesta. Vastaavasti myös typpioksiduulin (N2O) päästöt ovat alentuneet, mihin on osaltaan vaikuttanut peltojen typpilannoituksen väheneminen. Hiilidioksidipäästöjen kasvu aiheutuu pääasiassa sähkön tuotannon kasvusta, joka on viime vuosina perustunut hiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden lisäkäyttöön.

Kasvihuonekaasupäästöt ja -nielut Suomessa vuosina 1990-2003, milj. t CO2 ekv

 

Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa vuosina 1990-2003, milj. t CO2 ekv

  1990
(perusvuosi)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CO2                    
Polttoaineiden energiakäyttö 53,9 55,9 61,2 59,8 57,4 56,8 54,9 60,5 62,2 70,5
Teollisuusprosessit 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3
Muut lähteet 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,4
CH4 6,3 6,1 6,1 6,0 5,8 5,7 5,4 5,4 5,1 4,9
N2O 7,9 7,4 7,4 7,6 7,5 7,3 6,8 6,8 6,8 6,9
F-kaasut (SF6, HFCt ja PFCt) 0,09 0,10 0,15 0,25 0,30 0,40 0,57 0,74 0,52 0,61
YHTEENSÄ 73,8 74,7 80,1 78,9 76,3 75,6 73,2 78,9 80,2 88,7

Lähde: Greenhouse Gas Emissions in Finland 1990 - 2003, National Inventory Report, CRF- datatables. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti 09-1734 3543, Saku Slioor 09-1734 2685, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 7.1.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2003/khki_2003_2005-01-07_tie_001.html