Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.4.2007

Ett sammandrag på finska av utsläppsuppgifter år 2005

Statistikcentralen har för första gången gjort en sammandragsrapport på finska av växthusgasutsläpp åren 1990-2005. Uppgifterna om utsläppen bygger på den nationella inventeringen som årligen levereras till FN:s Klimatkonvention. Utöver de egentliga uppgifterna om utsläpp behandlas orsakerna som ligger bakom utsläppstrenderna. Dessutom kastar man en blick på framtidens utsläppsscenarier samt övriga länders rapporterade uppgifter om utsläpp.

De officiella växthusgasutsläppen för år 2005 till Klimatkonventionen

Den 13 april levererade Statistikcentralen de officiella uppgifterna om växthusgasutsläpp till FN:s Klimatkonvention. Finlands växthusgasutsläpp var år 2005 under Kyoto-målet. Finlands mål enligt Kyoto-protokollet bestäms utgående från utsläppsnivån år 1990.

År 2005 uppgick växthusgasutsläppen till 69,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2 ekv.), vilket är nästan tre procent under utsläppsnivån år 1990. De låga utsläppen berodde till stor del på andra orsaker än egentliga åtgärder för minskning av utsläpp. På grund av den utmärkta vattensituationen kunde Finland importera rekordmycket utsläppsfri energi producerad med vattenkraft från den nordiska elmarknaden. I Finland sjönk produktionen av kondensel producerad med fossila bränslen och torv. Utsläppen inom energiproduktionen sjönk med 33 procent år 2005 jämfört med situationen året innan. Också skogsindustrins arbetsmarknadskonflikt återspeglades via minskad energiförbrukning i industrins och energisektorns utsläppsvolymer.

Finlands utsläpp av växthusgaser har varierat kraftigt åren 1990-2005. I utsläppsserien kan man dock särskilja en stigande trend. Den årliga variationen förklaras i huvudsak av förhållandet mellan importerad el och kondensel producerad i Finland med fossila bränslen och torv inom energianvändningen. Utsläppens variationsbredd har varit över 10 miljoner ton koldioxid.

Den största delen av växthusgasutsläppen är koldioxidutsläpp (CO2) inom energisektorn. Allt som allt var koldioxidutsläppen år 2005 16 procent lägre jämfört med utsläppen året innan och motsvarade ungefär utsläppen av koldioxid år 1990. Av utsläppen uppkom största delen vid förbränning av fossila bränslen och torv inom energiproduktionen (21,7 Milj. t CO2) och industrin (114 Milj. t CO2). Också utsläppen från trafiken var en betydande utsläppskälla för koldioxid (13,5 Milj. t CO2.).

Av övriga viktiga växthusgaser har både metanutsläppen (CH4) och utsläppen av dikväveoxid (N2O) minskat jämfört utsläppsnivån år 1990. År 2005 var N2O-utsläppen 13 procent mindre och CH4-utsläppen nästan 30 procent mindre än år 1990. Största delen av N2O-utsläppen är dikväveoxid som frigörs från odlingsmarker. N2O-utsläppen har minskat främst på grund av minskad kvävegödsling. Andra betydande N2O utsläppskällor är energisektorns utsläpp samt de utsläpp (icke bränslebaserade) som frigörs vid industriprocesser, bl.a. framställning av salpetersyra. Av metanutsläppen härstammar största delen från avfallshantering och husdjurens matsmältning. Metanutsläppen har minskat i synnerhet på grund av minskad användning av avstjälpningsplatser och ökat tillvaratagande av deponigaser samt krympande boskapsskötsel.

Utsläppen av F-gaser (HFCs, PFCs och SF6) som används i kylanordningar och luftkonditioneringsapparater ökar klart. År 2005 var utsläppen av F-gaser mer än åttafaldiga jämfört med utsläppen år 1995. Finlands utsläpp av F-gaser jämförs enligt Kyoto-protokollet med utsläppsnivån år 1995. F-gasernas betydelse när det gäller det totala utsläppet är dock liten.

Med sänkor från sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk avses upptag av växthusgaser ur atmosfären. Sänkor och utsläpp från denna sektor rapporteras i inventeringen skilt från utsläppen inom övriga sektorer. I Finland uppgick nettosänkan inom sektorn år 2005 till mer än 30 milj. t CO2. Sänkan bestod i huvudsak av den koldioxid som växande skog upptog från atmosfären.

kuva

Utvecklingen av växthusgasutsläpp efter sektorer åren 1990-2005 i förhållande till nivån år 1990, % (1990 = 100%).

Växthusgasutsläpp efter gas och källor åren 1990, 1995-2005 (Gg CO2 ekv.)

Gas Utsläppskälla 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alla totalt 71 000 72 000 77 000 76 000 72 000 72 000 70 000 75 000 77 000 85 000 81 000 69 000
                           
CO2 totalt 57 000 58 000 64 000 63 000 60 000 59 000 57 000 62 000 65 000 73 000 69 000 57 000
  Energiproduktion 53 000 55 000 61 000 59 000 56 000 55 000 54 000 59 000 61 000 69 000 65 000 53 000
  Industriprocesser 3 300 3 000 3 200 3 500 3 400 3 500 3 600 3 600 3 500 3 800 4 000 3 700
  Användning av lösningsmedel 116 81 76 74 74 73 72 72 68 64 65 60
                           
N2O totalt 7 900 7 200 7 100 7 100 6 900 6 800 6 800 6 800 6 800 6 900 6 900 6 800
  Lantbruk 5 000 4 400 4 300 4 200 4 100 4 000 4 100 4 000 3 900 3 900 3 800 3 700
  Industriprocesser 1 660 1 460 1 460 1 440 1 380 1 350 1 360 1 280 1 340 1 420 1 460 1 570
  Energiproduktion 1 010 1 080 1 160 1 190 1 200 1 230 1 220 1 300 1 360 1 440 1 450 1 350
  Avfallshantering 164 163 163 162 158 156 158 160 157 161 161 164
  Användning av lustgas 62 62 62 62 62 62 53 50 43 40 40 47
                           
CH4 totalt 6 300 6 100 6 000 5 900 5 700 5 600 5 400 5 300 5 100 4 900 4 700 4 500
  Avfallshantering 3 800 3 800 3 700 3 600 3 400 3 300 3 100 3 000 2 800 2 600 2 500 2 300
  Lantbruk 2 150 1 930 1 950 1 980 1 940 1 910 1 910 1 880 1 900 1 880 1 860 1 850
  Energiproduktion 316 378 387 375 376 355 341 361 357 362 347 345
  Industriprocesser 9 14 14 13 15 15 15 15 14 15 16 16
                           
F-gaser totalt 94 98 150 240 300 400 580 730 530 710 730 890

Obs! På grund av avrundning stämmer summorna i tabellen inte alltid överens.

Utsläpp och sänkor inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk åren 1990, 1995-2005 (Tg CO2 ekv.)

    1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CO2 Totalt -21 -15 -23 -17 -16 -17 -16 -19 -19 -18 -19 -31
  Skogar -28 -24 -31 -25 -25 -26 -25 -28 -27 -26 -26 -38
  Gräsområden -1,6 1,1 0,6 1 1,7 2,4 3 3,2 2,7 3 3,2 2,3
  Fält för torvproduktion 0,59 0,66 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 0,67 0,69 0,64 0,61 0,73
  Odlingsmarker 7,4 6,9 7,1 6,7 6,1 5,8 5,3 5,1 4,6 4,2 3,9 3,6
                           
N2O Totalt 0,036 0,015 0,017 0,022 0,018 0,023 0,022 0,02 0,021 0,02 0,02 0,02
  Skogar 0,028 0,007 0,008 0,013 0,009 0,014 0,014 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011
  Fält för torvproduktion 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008 0,008 0,009
                           
CH4 Totalt 0,015 0,012 0,01 0,013 0,009 0,012 0,009 0,012 0,013 0,012 0,008 0,011
  Skogar 0,009 0,005 0,003 0,006 0,002 0,005 0,002 0,005 0,006 0,005 0,002 0,004
  Fält för torvproduktion 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006 0,007

(ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp)

Hela rapporteringen för år 2005

Källa: Greenhouse gas emissions in Finland 1990-2005, National Inventory Report to the UNFCCC, 15th April 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09)1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09 )1734 3528, fornamn.efternamn@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 19.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Växthusgaser [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6057. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2005/khki_2005_2007-04-19_tie_001_sv.html