Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Växthusgasutsläppen år 2007 ungefär 10 procent över Kyoto-målet

Enligt den preliminära beräkningen som levereras till Europeiska kommissionen den 15 januari uppgick växthusgasutsläppen år 2007 till 78,5 miljoner ton koldioxid, vilket är ungefär 2 procent mindre än utsläppen året innan. Utsläppen år 2007 överskrider med drygt 10 procent målet för Kyotoprotokollets åtagandeperiod (2008–2012) som inleddes år 2008. Finlands utsläpp har också under de senaste fem rapporteringsåren varit i genomsnitt närmare 7,5 miljoner ton, dvs. 10 procent över den tillåtna utsläppsnivån (71 miljoner ton) enligt Kyotoprotokollet. De årliga variationerna i utsläppen har varit stora. Variationerna har särskilt berott på tillgången på vattenkraft på den nordiska elmarknaden, importen av el från Ryssland samt den årliga strukturen och volymen när det gäller den inhemska energiproduktionen.

I klimat- och energistrategin uppskattas Finland behöva mer utsläppsenheter under Kyoto-perioden för att uppnå åtagandenivån. Detta kan åstadkommas med att använda de mekanismer som Kyotoprotokollet erbjuder och sänkor vid skogsvård. Mekanismen för en ren utveckling ger Finland möjlighet att minska utsläpp genom att genomföra olika projekt för minskning av utsläpp i u-länder och gemensamt genomförande genom att utföra projekt i andra industriländer (i praktiken närmast i länder med övergångsekonomi). Den största betydelsen i strategin har EG:s interna utsläppshandel, med hjälp av vilken man försöker så kostnadseffektivt som möjligt uppnå utsläppsmålen inom den s.k. utsläppshandelssektorn. Utanför utsläppshandelssektorn (trafik, lantbruk, avfallshantering, uppvärmning av hus) uppskattar man kostnadseffektivt kunna minska utsläppen, men den uppskattade potentialen för minskning är betydligt mindre.

Utsläppen inom energisektorn, som är den dominerande utsläppssektorn, minskade år 2007 med något under 3 procent från utsläppsnivån år 2006. Användningen av fossila bränslen inom el- och värmeproduktionen minskade med ungefär 10 procent. Användningen av stenkol minskade mest, dvs. med ungefär 14 procent. Minskningen av den totala utsläppsnivån inom energisektorn var ändå liten, eftersom användningen av torv ökade med 9 procent. Inom el- och värmeproduktionen var den andel energi som produceras med förnybar energi på samma nivå som året innan. Totalförbrukningen av primärenergi minskade något.

År 2007 minskade utsläppen inom lantbrukssektorn med ungefär en procent och inom avfallssektorn med drygt 3 procent från år 2006. Allt som allt har lantbrukssektorns utsläpp minskat med 22 procent från år 1990 och avfallssektorns med nästan 39 procent. Exaktheten för beräkningen av utsläppen inom avfallssektorn har förbättrats jämfört med den föregående rapporteringen eftersom uppgifter om sammansättningen av kommunalt avfall har uppdaterats. Industrins processutsläpp har ökat med 34 procent från år 1990.

Inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk minskade de sänkor som rapporteras med en femtedel år 2007, dvs. med omkring 7 miljoner ton jämfört med år 2006. Detta beror i huvudsak på större avverkningsvolymer än tidigare år. År 2007 var de kommersiella avverkningarna rekordhöga, nästan 58 miljoner kubikmeter. Skogsindustrin ersatte det importerade virket med att öka användningen av inhemskt virke. Avverkning av rundvirke ökade i Finland med 18 procent och avverkning av massaved med 10 procent. Sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsindustri i Finland är som helhet en betydande sänka, även om utsläpp från jordmån i dikade torvåkrar och skogar är betydande.Under Kyotos åtagandeperiod kan sänkor utnyttjas bara i begränsad utsträckning.


Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2007, Växthusgasutsläppen år 2007 ungefär 10 procent över Kyoto-målet . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2007/khki_2007_2008-12-12_kat_001_sv.html