Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2011

Växthusgasutsläppen nästan 7 procent under målnivån för Kyotoprotokollet år 2009

År 2009 uppgick växthusgasutsläppen till 66,3 miljoner koldioxidekvivalenter (t CO2-ekv.). Den ekonomiska recessionen återspeglades år 2009 i växthusgasutsläppen inom många sektorer. Utsläppen minskade med 5,8 procent jämfört med året innan. Den största minskningen kom från utsläppen från industrins energiförbrukning (23 %). Uppgiften baserar sig på den inventering som Statistikcentralen sände till FN:s klimatkonvention 15.4.2011.Information om utsläppsutvecklingen i Finland och andra länder samt om de faktorer som påverkar utsläppen finns i rapporten Finlands utsläpp av växthusgaser åren 1990–2009 (på finska). Rapporten, som publicerades 28.4.2011, innehåller också information om uppföljningen av åtagandet under Kyotoprotokollet samt om utsläppen efter näringsgren och om internationella klimatförhandlingar.

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990–2009

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990–2009

Energisektorns växthusgasutsläpp sjönk med nästan 4 procent från år 2008. Industrins energiförbrukning minskade i och med recessionen och utsläppen gick ned med 23 procent. Utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktionen ökade dock med 5 procent till följd av den ökade användningen av kol i den separata elproduktionen. Recessionen syntes också som en minskning av trafikutsläppen. Till den femprocentiga nedgången i trafikutsläppen bidrog också användning av biobränslen.

Industrins processutsläpp sjönk med drygt en fjärdedel från året innan bl.a. till följd av minskad produktion av stål, cement och kalk i och med recessionen. Till minskningen av utsläppen från tillverkningen av salpetersyra bidrog i huvudsak den nya metod för utsläppsminskning som infördes år 2009.

Utsläppen från lantbruket har minskat med 14 procent från år 1990. Jämfört med år 2008 var minskningen omkring 3,5 procent. Utsläppen har sjunkit på grund av minskad kvävegödsling, färre husdjur och effektivare gödselhantering.

Inom avfallssektorn inverkade recessionen på avfallsmängden både från kommunalt avfall och från industrin. På den fyraprocentiga minskningen av utsläpp inom avfallssektorn inverkade dock i betydande grad den ökade avfallsförbränningen.

Finlands växthusgasutsläpp exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) (se tabellen nedan). Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid

År Energi Industriprocesser Användning av lösningsmedel och övriga produkter Jordbruk Avfalls- hantering Utsläppen utan LULUCF
Energi- industrin Industri och byggande (utsläppen från energianvändning av bränslen) Inrikes transport Övrig andvändning av bränslen 1) Övriga industri- processer Användning av F-gaser
1990 19,19 13,36 12,76 9,18 4,98 0,09 0,18 6,66 3,97 70,36
1991 18,96 12,83 12,40 8,85 4,61 0,07 0,17 6,27 4,01 68,17
1992 18,73 12,30 12,32 8,97 4,35 0,04 0,16 5,86 4,03 66,75
1993 21,47 12,41 11,85 8,55 4,43 0,03 0,15 5,94 4,02 68,86
1994 26,40 12,70 12,20 8,22 4,60 0,04 0,15 5,97 3,97 74,24
1995 24,12 12,14 11,99 7,78 4,54 0,10 0,14 6,05 3,91 70,78
1996 29,83 12,00 11,98 7,92 4,72 0,15 0,14 5,96 3,82 76,51
1997 27,44 12,27 12,55 7,87 4,93 0,24 0,14 5,97 3,72 75,13
1998 24,18 11,94 12,70 8,14 4,87 0,30 0,14 5,85 3,55 71,67
1999 23,66 11,92 12,94 7,86 4,96 0,37 0,14 5,76 3,48 71,08
2000 22,12 11,94 12,84 7,49 4,98 0,54 0,12 5,85 3,27 69,16
2001 27,51 11,48 12,96 7,73 4,96 0,70 0,12 5,78 3,14 74,38
2002 30,26 11,17 13,16 7,66 4,89 0,51 0,11 5,83 2,92 76,52
2003 37,21 11,54 13,34 7,60 5,20 0,70 0,10 5,84 2,75 84,28
2004 32,97 11,63 13,69 7,28 5,48 0,73 0,11 5,77 2,61 80,27
2005 21,93 11,33 13,71 6,98 5,33 0,90 0,11 5,78 2,40 68,48
2006 32,88 11,62 13,90 6,79 5,39 0,79 0,10 5,79 2,46 79,71
2007 30,83 11,46 14,26 6,62 5,77 0,94 0,10 5,80 2,37 78,14
2008 24,25 10,80 13,60 6,41 6,04 1,03 0,09 5,93 2,28 70,42
2009 25,43 8,32 12,92 6,44 4,31 0,93 0,07 5,72 2,19 66,34
1) Övrig andvändning av bränslen innehåller subguppen uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk,, övrig andvändning av bränslen och diffusa utsläpp av bränslen

Sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) är en nettosänka i Finland, dvs. upptagen i sänkor är större än utsläppen till atmosfären. Nettosänkan ökade betydligt från året innan till 40,7 miljoner ton CO2-ekv. Den största kolsänkan är nettotillväxten av trädbeståndet. Skogstillväxten har ökat stadigt i Finland från år 1990. Avverkningsvolymerna har dock varierat enligt den årliga marknadssituationen och efterfrågan. År 2009 sjönk marknadsavverkningarna dramatiskt med en femtedel från året innan till 41 miljoner kubikmeter, vilket höjde trädbeståndets nettosänka till mer än 49 miljoner ton CO2-ekv. De största utsläppskällorna år 2009 inom LULUCF-sektorn var utsläpp från utdikade torvjordar (totalt 15,4 milj. t CO2-ekv.). Mineraljordarna däremot band upp kol i marken för totalt 6,7 milj. t CO2-ekv. Uppskattningen av förändringarna i kollagringen i marken är förknippad med stor osäkerhet.

Utsläpp och upptag inom LULUCF sektorn i Finland. Utsläpp och upptag i sänkor angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid (utsläpp är positiva siffror, upptag negativa)

År Skogsmark Lantbruksmark Vall Våtmarker Träprodukter Markanvändning,
förändrad
markanvändning
och skogsbruk
(LULUCF)
1990 -21,19 5,45 0,57 1,08 -0,95 -15,04
1991 -35,83 4,82 0,55 1,09 0,31 -29,07
1992 -29,13 4,60 0,51 1,14 -0,22 -23,10
1993 -27,24 4,82 0,50 1,16 -0,09 -20,86
1994 -19,11 4,73 0,51 1,19 -0,76 -13,44
1995 -19,12 5,00 0,49 1,21 -0,87 -13,29
1996 -28,40 5,06 0,47 1,24 -1,05 -22,68
1997 -23,49 5,09 0,44 1,27 -2,12 -18,81
1998 -21,97 5,10 0,42 1,31 -1,77 -16,91
1999 -24,53 5,07 0,43 1,32 -2,04 -19,75
2000 -26,41 4,99 0,40 1,35 -1,27 -20,94
2001 -30,89 5,09 0,42 1,35 -0,31 -24,35
2002 -31,12 5,18 0,42 1,32 -0,44 -24,64
2003 -30,99 5,16 0,41 1,31 -0,89 -24,99
2004 -31,21 5,30 0,42 1,37 -0,83 -24,94
2005 -34,55 5,48 0,40 1,35 -0,34 -27,66
2006 -38,25 5,72 0,42 1,34 -0,45 -31,22
2007 -29,35 5,94 0,46 1,35 -1,73 -23,34
2008 -34,83 6,26 0,51 1,36 -0,31 -27,01
2009 -47,19 6,55 0,50 1,30 -1,71 -40,56

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (356,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.04.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2009/khki_2009_2011-04-28_tie_001_sv.html