Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.4.2012

Ennakkotietoja vuoden 2011 kasvihuonekaasupäästöistä


Korjattu 26.6.2012. Korjaukset on merkitty punaisella.

Tilastokeskus julkistaa vuoden 2010 virallisten kasvihuonekaasupäästötietojen ohella ensimmäistä kertaa vuoden 2011 ennakolliset päästöluvut sektoreittain jaoteltuna päästökauppaan kuuluviin ja päästökaupan ulkopuolisiin päästöihin. Lisäksi Tilastokeskus on arvioinut vuoden 2010 alueelliset päästökauppaan kuulumattomien sektoreiden päästötiedot kunnittain sen mukaan, missä ne on tuotettu


Vuoden 2010 kokonaispäästöt olivat 74,6 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (t CO2-ekv.). Ennakkotietojen mukaan kokonaispäästöt vuonna 2011 laskivat noin 10 prosenttia (7 milj. t CO2-ekv.) verrattuna vuoteen 2010. Energiasektorin päästöt laskivat noin 12 prosenttia. Lasku johtui pääasiallisesti hiilen ja maakaasun kulutuksen vähenemisestä sekä sähkön nettotuonnin kasvusta.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain v. 1990–2011. Vuoden 2011 tiedot ovat ennakkotietoja

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain v. 1990–2011. Vuoden 2011 tiedot ovat ennakkotietoja

Päästökaupan piiriin kuuluvat päästöt vähenivät kaiken kaikkiaan noin 15 prosenttia vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Päästökauppaan kuulumattomilla sektoreilla (mm. rakennusten lämmitys, maatalous, liikenne ja jätehuolto) päästöjen lasku jäi vajaaseen pariin prosenttiin.

EU:n ilmasto- ja energiapakettiin kuuluvan taakanjakopäätöksen seuranta edellyttää jatkossa päästötietojen jakamista päästökaupan piiriin kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin. Taakanjakopäätöksessä on sovittu päästöjen rajoitusvelvoitteista päästökauppaan kuulumattomille sektoreille vuosien 2013-2020 aikana verrattuna vuoden 2005 päästöihin. Suomen kyseinen päästövähennysvelvoite on 16 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Vuosien 2013 - 2020 välissä päästöjen on oltava nk. tavoitepolulla tai sitä alhaisemmat. Tavoitepolku on lineaarinen ja sen alkupiste on vuosien 2008 - 2010 päästökauppasektoriin kuulumattomien päästöjen keskiarvo ja loppupiste vuoden 2020 päästövähennystavoite. Päästökauppaan kuulumattomat päästöt lasketaan tarkastettujen kokonaispäästöjen ja päästökauppasektorin todennettujen päästöjen erotuksena. Päästökauppasektorin todennetut päästöt julkaisee energiamarkkinavirasto.

Kasvihuonekaasupäästöt ja –poistumat jaoteltuna päästökauppaan kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005 ja 2008-2011 (milj. t CO2-ekv.). Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous-sektori ei kuulu päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvoitteisiin

Korjattu 26.6.2012. Päästökaupan ja ei-päästökaupan kokonaispäästötiedot on korjattu. Aiemmin esitetyt päästötiedot olivat virheellisesti suoraan inventaarion laskennasta, jotka on nyt korjattu päästökaupparekisterin tietojen mukaisiksi. Virhettä päästökaupan päästötiedoissa vuosina 2005, 2008, 2009 ja 2010 oli seuraavasti: 0,1, 0,1, 0,02 ja 0,2. Vastaavasti ei-päästökaupan päästötiedot olivat mainittujen virheiden verran liian pieniä.
  2005 2008 2009 2010 2011 1) Muutos, 2010 - 2011
Kokonaispäästö
ilman maankäyttö, maankäytön
muutos ja metsätalous-sektoria
68,6 70,2 66,1 74,6 67,3 -7,3
  Päästökauppa 2) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 -6,2
  Ei-päästökauppa 35,5 34,1 31,8 33,3 32,2 -1,0
Maankäyttö, maankäytön
muutos ja metsätalous
-28,6 -26,6 -36,1 -22,1 -20,6 1,5
1) Ennakkotieto
2) Lähde: Energiamarkkinavirasto

Kasvihuonekaasupäästöt ja –poistumat sektoreittain jaoteltuna päästökauppaan kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005 ja 2008-2011 (milj. t CO2–ekv.). Ala-sektoreista, joista ei ollut käytettävissä ennakkotietoa vuodelle 2011, käytettiin vuoden 2010 tietoa. Tällöin muutokset päästöissä on merkitty nollaksi (0). Merkintä 0,0 tarkoittaa, että arvo on alle 0,05. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous-sektori ei kuulu päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvoitteisiin

Korjattu 26.6.2012. Päästökaupan ja ei-päästökaupan kokonaispäästötiedot ja sektoreittain eritellyt päästötiedot on korjattu. Kokonaispäästötietojen virhe on esitetty yllä. Sektoreittain eriteltyihin päästötietoihin korjattiin energiasektorin päästötietoja koskeva menetelmällinen laskentavirhe sekä lisättiin puuttunut alaluokka, joka yhtenäistää päästökaupparekisterin ja inventaarion tiedot. Virhettä päästökaupan energiasektorin päästöissä vuosina 2005, 2008, 2009 ja 2010 oli seuraavasti: 0,2, 0,2, 0,2 ja 0,2. Vastaavasti ei-päästökaupan energiasektorin päästötiedot olivat mainittujen virheiden verran liian pieniä. Lisäksi päästötiedot esitetään nyt yhden desimaalin tarkkuudella aiemman kahden sijaan.
  2005 2008 2009 2010 2011 1) Muutos,
2010 - 2011
Kokonaispäästö (ilman maankäyttö maankäytön muutos ja metsätalous-sektoria) 68,6 70,2 66,1 74,6 67,3 -7,2
Päästökauppa 2) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 -6,2
  Energia 29,5 31,8 30,8 37,3 31,2 -6,1
  Teollisuusprosessit 3,6 4,3 3,4 4,0 3,9 -0,1
  Mineraalituotteiden valmistus
ja käyttö
1,1 1,2 0,8 1,0 1,1 0,1
  Kemian teollisuus 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,1
  Metalliteollisuus 2,4 2,5 1,9 2,4 2,3 -0,1
  Päästökaupan ja inventaarion tilastoero 3) 0,1 0,1 0,2 0,0    
Ei-päästökauppa 35,5 34,1 31,8 33,3 32,2 -1,0
  Energia 24,5 23,1 22,0 23,4 22,5 -0,9
  Muut kuin liikenne 10,8 9,5 9,0 9,8 9,3 -0,5
  Liikenne 13,7 13,6 13,0 13,6 13,2 -0,4
  Teollisuusprosessit 2,8 2,9 1,9 1,7 1,7 -0,0
  Mineraalituotteiden valmistus ja käyttö 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0
  Kemian teollisuus 1,7 1,7 0,9 0,3 0,3 -0,0
  Metalliteollisuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
  F-kaasujen käyttö 0,9 1,0 0,9 1,2 1,2 0
  Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
  Maatalous 5,8 5,9 5,7 5,9 5,8 -0,1
  Kotieläinten ruoansulatus 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0
  Lannankäsittely 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0
  Maatalousmaat 3,5 3,6 3,4 3,5 3,5 -0,1
  Jätteiden käsittely 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 -0,0
  Kaatopaikat 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 0,0
  Jäteveden puhdistus 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0
  Kompostointi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
  Päästökaupan ja inventaarion tilastoero 3) -0,1 -0,1 -0,2 -0,0    
Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -28,6 -26,6 -36,1 -22,1 -20,6 1,5
  Metsämaa -38,6 -37,2 -48,2 -32,8 -31,2 1,5
  Viljelysmaa 6,1 5,9 5,8 5,8 5,8 0
  Ruohikkoalueet 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0
  Kosteikot 1,6 1,9 2,0 2,1 2,1 0
  Rakennetut alueet 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 0
  Puutuotteet -0,3 0,3 1,8 0,4 0,4 0
1) Ennakkotieto
2) Lähde: Energiamarkkinaviraston todennetut luvut
3) Menetelmä- ja määrittelyeroista johtuva eroavuus päästökauppasektorin kokonaispäästöissä energiamarkkinaviraston ja kasvihuonekaasuinventaarion tietojen välillä.

Vuoden 2011 ennakkopäästöt on laskettu karkealla tasolla ja ne tulevat tarkentumaan varsinaiseen päästölaskentaan, joka toimitetaan Ilmastosopimukselle 15.4.2013 mennessä. Lisätietoa ennakkopäästöistä sektoreittain sekä niiden laskentamenetelmistä löytyy Tilastokeskuksen raportista Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990-2010 .

Alueelliset päästötiedot

Viime aikoina kiinnostus alueellisen tason päästötietoon on lisääntynyt kuntien ja maakuntien laatiessa omia ilmastostrategioita. Alueellisella päätöksenteolla ja politiikkatoimilla on vaikutusta erityisesti päästökaupan ulkopuolisiin päästöihin (mm. rakennusten lämmitys, liikenne ja jätehuolto). Alueelliset päästötiedot tukevat ilmastopolitiikan suunnittelua ja seurantaa alueellisella tasolla.

Tilastokeskuksen laskelmat on tehty ns. tuotantoperusteisesta näkökulmasta eli päästöt on allokoitu alueille, joissa ne on tuotettu. Tiedot on laskettu yhdenmukaisin menetelmin kasvihuonekaasupäästöjen inventaarion kanssa osoittamalla päästöt alueille kuntakohtaisten aktiviteettitietojen perusteella. Päästöt on laskettu erikseen energiasektorin, liikenteen, teollisuusprosessien (ml. liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö), maatalouden ja jätesektorin osalta. Laskelmissa ei ole mukana maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous-sektoria. Tilastokeskus julkistaa ainoastaan päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden numeeriset päästötiedot kuntatasolla. Päästötiedot löytyvät tietokantataulukosta . Päästökauppasektorin vastaavia numeerisia tietoja ei julkisteta luottamuksellisuussyistä.

Tarkempia tietoja alueellisten päästöjen laskentamenetelmästä löytyy laatuselosteesta ja menetelmäselosteesta . Alueellisten päästöjen laskentamenetelmää kehitetään edelleen.

A) Energiaperäiset ja teollisuusprosessien kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2010 (1000 t CO2 ekv.), B) Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2010 (1000 t CO2 ekv.)

A) Energiaperäiset ja teollisuusprosessien kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2010 (1000 t CO2 ekv.), B) Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2010 (1000 t CO2 ekv.)

C) Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2010 (1000 t CO2 ekv.), D) Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2010 (1000 t CO2 ekv.)

C) Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2010 (1000 t CO2 ekv.), D) Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2010 (1000 t CO2 ekv.)

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell +358 9 1734 2937, Tuija Lapveteläinen +358 9 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (612,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet

Päivitetty 29.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2012-04-26_tie_001_fi.html