Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.4.2012

Preliminära uppgifter om växthusgasutsläpp år 2011


Korrigerad 29.6.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Utöver de officiella uppgifterna om växthusgasutsläpp för år 2010 publicerar Statistikcentralen nu för första gången preliminära sektorvisa utsläppssiffror för år 2011. Dessa är uppdelade i utsläpp inom och utanför utsläppshandeln. Dessutom har Statistikcentralen uppskattat regionala utsläppssiffror för sektorer utanför utsläppshandeln för år 2010 enligt den kommun där de har producerats.

År 2010 uppgick de totala utsläppen till 74,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter (t CO2-ekv.). Enligt de preliminära uppgifterna sjönk de totala utsläppen år 2011 med omkring 10 procent (7 miljoner t CO2-ekv.) jämfört med år 2010. Inom energisektorn minskade utsläppen med omkring 12 procent. Minskningen berodde huvudsakligen på att förbrukningen av kol och naturgas sjönk och på att nettoimporten av elektricitet steg.

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990–2011. Uppgiften för år 2011 är preliminär

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990–2011. Uppgiften för år 2011 är preliminär

De utsläpp som omfattas av utsläppshandel minskade totalt med omkring 15 procent år 2011 jämfört med året innan. Inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln (bl.a. uppvärmning av byggnader, trafik, lantbruk, avfallshantering) var utsläppsminskningen något under två procent.

Uppföljningen av beslutet om bördefördelning, som ingår i EU:s klimat- och energipaket, kräver i fortsättningen att utsläppsuppgifterna uppdelas i utsläpp inom utsläppshandel och utsläpp utanför utsläppshandeln. I beslutet om bördefördelning har för sektorer utanför utsläppshandeln avtalats om åtaganden att begränsa utsläpp under åren 2013–2020 jämfört med utsläppen för år 2005. Detta åtagande om utsläppsminskning är för Finlands del 16 procent fram till år 2020. Mellan åren 2013–2020 ska utsläppen vara i enlighet med målriktlinjen eller lägre. Målriktlinjen är linjär och dess startpunkt är genomsnittet av utsläppen utanför sektorn för utsläppshandeln under åren 2008–2010 och slutpunkt utsläppsminskningsmålet år 2020. Utsläppen utanför utsläppshandeln beräknas som skillnaden mellan kontrollerade totalutsläpp och verifierade utsläpp inom utsläppshandelssektorn. De verifierade utsläppen inom utsläppshandelssektorn publiceras av Energimarknadsverket.

Växthusgasutsläpp och -upptag fördelat på utsläpp inom och utanför utsläppshandeln åren 2005 och 2008–2011 (milj. t CO2-ekv.). Sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk ingår inte i utsläppshandeln och omfattas inte av förpliktelserna om utsläppsminskning i beslutet om bördefördelning

Korrigerad 29.6.2012. De totala utsläppsuppgifterna inom och utanför utsläppshandeln har korrigerats. De utsläppsuppgifter som tidigare presenterats hade felaktigt tagits direkt ur in-venteringsberäkningen, men de har nu korrigerats så att de stämmer överens med utsläpps-registrets uppgifter. Felet i utsläppsuppgifterna inom utsläppshandeln uppgick under åren 2005, 2008, 2009 och 2010 till 0,1, 0,1, 0,02 och 0,2. På motsvarande sätt var utsläppen utanför utsläppshandeln lika mycket mindre.
  2005 2008 2009 2010 2011 1) Förändring,
2010 - 2011
Totalt utsläpp exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 68,6 70,2 66,1 74,6 67,3 -7,3
  Utsläppshandeln 2) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 -6,2
  Utanför utsläppshandeln 35,5 34,1 31,8 33,3 32,2 -1,0
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk -28,6 -26,6 -36,1 -22,1 -20,6 1,5
1) Uppgiften är preliminär
2) Energimarknadsverket (EMV)

Växthusgasutsläpp och -upptag efter sektor fördelat på utsläpp inom och utanför utsläppshandeln åren 2005 och 2008–2011 (milj. t CO2-ekv.). Gällande de undersektorer om vilka preliminära uppgifter för år 2011 inte fanns att tillgå användes uppgifter för år 2010. Då har förändringarna i utsläpp angetts som noll (0). Symboliseringen 0,0 betyder att strorhetens talvärde är mindre än 0,05. Sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk ingår inte i utsläppshandeln och omfattas inte av förpliktelserna om minskning av utsläpp i beslutet om bördefördelning

Korrigerad 29.6.2012. De totala utsläppsuppgifterna inom och utanför utsläppshandeln samt de sektorvisa utsläppsuppgifterna har korrigerats. Felet i de totala utsläppsuppgifterna har presenterats ovan. I de sektorvisa utsläppsuppgifterna har ett metodologiskt beräkningsfel gällande energisektorns utsläppsuppgifter korrigerats. Dessutom har en undergrupp som saknades lagts till, vilket gör uppgifterna i utsläppsregistret och inventeringen enhetliga. Felet i utsläppen för energisektorn inom utsläppshandeln uppgick under åren 2005, 2008, 2009 och 2010 till 0,2, 0,2, 0,2 och 0,2. På motsvarande sätt var utsläppen för energisektorn utanför utsläppshandeln lika mycket mindre. Dessutom presenteras utsläppsuppgifterna nu med en decimals noggrannhet istället för två som tidigare.
    2005 2008 2009 2010 2011 1) Förändring, 2010–2011
Totalt utsläpp exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 68,6 70,2 66,1 74,6 67,3 -7,2
Utsläppshandeln 2) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 -6,2
  Energi 29,5 31,8 30,8 37,3 31,2 -6,1
  Industriprocesser 3,6 4,3 3,4 4,0 3,9 -0,1
  Tillverkning och användning av mineralprodukter 1,1 1,2 0,8 1,0 1,1 0,1
  Kemisk industri 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,1
  Metallindustri 2,4 2,5 1,9 2,4 2,3 -0,1
  Skillnad mellan utsläppsregistret och inventering 3) 0,1 0,1 0,2 0,0    
Utanför utsläppshandeln 35,5 34,1 31,8 33,3 32,2 -1,0
  Energi 24,5 23,1 22,0 23,4 22,5 -0,9
  Övriga exkl. trafik 10,8 9,5 9,0 9,8 9,3 -0,5
  Trafik 13,7 13,6 13,0 13,6 13,2 -0,4
  Industriprocessert 2,8 2,9 1,9 1,7 1,7 -0,0
  Tillverkning och användning av mineralprodukter 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0
  Kemisk industri 1,7 1,7 0,9 0,3 0,3 -0,0
  Metallindustri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
  Användning av F-gaser 0,9 1,0 0,9 1,2 1,2 0
  Användning av lösningsmedel och övriga produkter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
  Lantbruk 5,8 5,9 5,7 5,9 5,8 -0,1
  Husdjurens matsmältning 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0
  Gödselhantering 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0
  Odlingsmark 3,5 3,6 3,4 3,5 3,5 -0,1
  Avfallshantering 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 -0,0
  Avstjälpningsplatser 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 0,0
  Rening av avloppsvatten 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0
  Kompostering 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
  Skillnad mellan utsläppsregistret och inventering 3) -0,1 -0,1 -0,2 -0,0    
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk -28,6 -26,6 -36,1 -22,1 -20,6 1,5
  Skogsmark -38,6 -37,2 -48,2 -32,8 -31,2 1,5
  Jordbruksmark 6,1 5,9 5,8 5,8 5,8 0
  Betesmark 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0
  Våtmark 1,6 1,9 2,0 2,1 2,1 0
  Bebyggd mark 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 0
  Träprodukter -0,3 0,3 1,8 0,4 0,4 0
1) Uppgiften är preliminär
2) Energimarknadsverket (EMV)
3) Skillnaden mellan Energimarknadsverkets och växthusgasinventeringens uppgifter om totala utsläpp inom den utsläppshandlande sektorn beror på metods- och definitionsskillnader.

De preliminära utsläppen för år 2011 har beräknats på grov nivå och kommer att revideras fram till den egentliga utsläppsberäkningen som sänds till Klimatkonventionen före 15.4.2013. Mera information på finska om de preliminära sektorvisa utsläppen och beräkningsmetoderna finns i Statistikcentralens rapport Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990-2010 .

Regionala utsläppsuppgifter

Under den senaste tiden har intresset för utsläppsuppgifter på regional nivåökat då kommuner och landskap utarbetat egna klimatstrategier. Det regionala beslutsfattandet och politikåtgärder har inflytelse särskilt på utsläpp utanför utsläppshandeln (bl.a. uppvärmning av byggnader, trafik och avfallshantering). De regionala utsläppsuppgifterna stöder planeringen och uppföljningen av klimatpolitiken på regional nivå.

Statistikcentralens kalkyler har gjorts ur en s.k. produktionsbaserad synvinkel, dvs. utsläppen har allokerats på de regioner där de har producerats. Uppgifterna har beräknats enligt metoder som överensstämmer med inventeringen av växthusgasutsläpp genom att allokera utsläppen på regionerna på basis av de kommunvisa aktivitetsuppgifterna. Utsläppen har beräknats separat för energisektorn, trafiken, industriprocesserna (inkl. användning av lösningsmedel och övriga produkter), lantbruket och avfallssektorn. I beräkningarna ingår inte sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. På kommunnivå offentliggör Statistikcentralen de numeriska utsläppsuppgifterna endast för sektorer utanför utsläppshandeln. Utsläppsuppgifterna finns att tillgå i databastabellen . Av sekretesskäl offentliggörs inte motsvarande numeriska uppgifter för sektorn för utsläppshandel.

Närmare uppgifter om beräkningsmetoderna för de regionala utsläppen finns på finska i kvalitetsbeskrivningen och metodbeskrivningen . Beräkningsmetoden för de regionala utsläppen vidareutvecklas.

A) Energirelaterade växthusgasutsläpp och växthusgasutsläpp från industriprocesser efter kommun år 2010 (1000 t CO2- ekv), B) Växthusgasutsläpp från trafiken efter kommun år 2010 (1000 t CO2-ekv.)

A) Energirelaterade växthusgasutsläpp och växthusgasutsläpp från industriprocesser efter kommun år 2010 (1000 t CO2- ekv), B) Växthusgasutsläpp från trafiken efter kommun år 2010 (1000 t CO2-ekv.)

C) Växthusgasutsläpp från lantbruket efter kommun år 2010 (1000 t CO2-ekv.), D) Växthusgasutsläpp från avfallssektorn efter kommun år 2010 (1000 t CO2-ekv.)

C) Växthusgasutsläpp från lantbruket efter kommun år 2010 (1000 t CO2-ekv.), D) Växthusgasutsläpp från avfallssektorn efter kommun år 2010 (1000 t CO2-ekv.)

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell +358 9 1734 2937, Tuija Lapveteläinen +358 9 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (546,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2012-04-26_tie_001_sv.html