Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 16.5.2013

Suomen kasvihuonekaasupäästöt alhaisimmalla tasolla sitten vuoden 1990

Vuoden 2012 ennakolliset kokonaispäästöt olivat 61,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (t CO2-ekv.). Päästöt vuonna 2012 laskivat noin 8 prosenttia (6 milj. t CO2 ekv.) verrattuna vuoteen 2011. Energiasektorin päästöt laskivat noin 9 prosenttia. Lasku johtui pääasiallisesti hiilen ja turpeen kulutuksen vähenemisestä sekä sähkön nettotuonnin kasvusta.

Tilastokeskus julkistaa vuoden 2012 ennakolliset kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain jaoteltuna päästökauppaan kuuluviin ja päästökaupan ulkopuolisiin päästöihin. Vuoden 2012 ennakkopäästöt on laskettu karkealla tasolla ja ne tulevat tarkentumaan varsinaiseen päästölaskentaan, joka toimitetaan Ilmastosopimukselle 15.4.2014 mennessä. Lisäksi Tilastokeskus on arvioinut vuosien 2010–2011 alueelliset päästökauppaan kuulumattomien sektoreiden päästötiedot kunnittain sen mukaan, missä ne on tuotettu.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain vuosina 1990–2012. Vuoden 2012 tiedot ovat ennakkotietoja

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain vuosina 1990–2012. Vuoden 2012 tiedot ovat ennakkotietoja


Päästökaupan piiriin kuuluvat päästöt vähenivät kaiken kaikkiaan noin 16 prosenttia vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. Päästökauppaan kuulumattomilla sektoreilla (mm. polttoaineitten käyttö rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä sekä maatalous ja jätehuolto) päästöjen lasku jäi vajaaseen prosenttiin.

EU:n ilmasto- ja energiapakettiin kuuluvan taakanjakopäätöksen seuranta edellyttää jatkossa päästötietojen jakamista päästökaupan piiriin kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin. Taakanjakopäätöksessä on sovittu rajoitusvelvoitteista päästökauppasektorin ulkopuolisille päästöille vuosien 2013-2020 aikana verrattuna vuoden 2005 päästöihin. Suomen kyseinen päästövähennysvelvoite on 16 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Vuosien 2013 - 2020 välissä päästöjen on oltava nk. tavoitepolulla tai sitä alhaisemmat. Tavoitepolku on lineaarinen ja sen alkupiste on vuosien 2008 - 2010 päästökauppasektoriin kuulumattomien päästöjen keskiarvo ja loppupiste vuoden 2020 päästövähennystavoite. Päästökauppasektorin ulkopuoliset päästöt lasketaan tarkastettujen kokonaispäästöjen ja päästökauppasektorin todennettujen päästöjen erotuksena. Päästökauppasektorin todennetut päästöt julkaisee Energiamarkkinavirasto.

Kasvihuonekaasupäästöt ja –poistumat jaoteltuina päästökauppasektoriin kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005 ja 2008-2012 (milj. t CO2-ekv.)

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 3) Muutos, 2011 - 2012
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 68,7 70,2 66,1 74,5 67,0 61,4 -5,7
  Päästökauppasektori 1) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 29,5 -5,6
  Ei-päästökauppasektori 35,6 34,0 31,7 33,2 31,9 31,9 -0,1
LULUCF-sektori 2) -29,9 -29,6 -39,3 -24,6 -24,6 -24,8 -0,2
1) Lähde: Energiamarkkinavirasto
2) Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektori ei kuulu päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvoitteisiin
(negatiiviset luvut ovat poistumia)
3) Ennakkotieto

Kasvihuonekaasupäästöt ja –poistumat sektoreittain jaoteltuna päästökauppaan kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005 ja 2008-2012 (milj. t CO2–ekv.)

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 4) Muutos,
2011 - 2012
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 68,7 70,2 66,1 74,5 67,0 61,4 -5,7
Päästökauppa 1) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 29,5 -5,6
  Energia 29,5 31,8 30,8 37,3 31,0 26,0 -5,0
  Teollisuusprosessit 3,6 4,3 3,4 4,0 4,0 3,5 -0,5
  Mineraalituotteiden valmistus
ja käyttö
1,1 1,2 0,8 1,0 1,1 0,9 0,2
  Kemian teollisuus 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0
  Metalliteollisuus 2,4 2,5 1,9 2,4 2,3 2,0 -0,3
  Päästökaupan ja inventaarion tilastoero 2) 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1    
Ei-päästökauppa 35,6 34,0 31,7 33,2 31,9 31,9 -0,1
  Energia 24,5 23,0 21,9 23,3 22,4 22,5 0,1
  Muut kuin liikenne 10,8 9,4 9,0 9,8 9,2 9,5 0,3
  Liikenne 13,7 13,6 12,9 13,4 13,2 13,0 -0,3
  Teollisuusprosessit 2,8 2,9 2,0 1,7 1,6 1,5 -0,1
  Mineraalituotteiden valmistus ja käyttö 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0
  Kemian teollisuus 1,7 1,7 0,9 0,3 0,3 0,3 0,0
  Metalliteollisuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
  F-kaasujen käyttö 0,9 1,1 0,9 1,2 1,1 1,0 -0,1
  Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
  Maatalous 5,8 5,9 5,8 6,0 5,9 5,8 -0,1
  Kotieläinten ruoansulatus 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0
  Lannankäsittely 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0
  Maatalousmaat 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 -0,1
  Jätteiden käsittely 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 0,0
  Kaatopaikat 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 0,0
  Jäteveden puhdistus 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0
  Kompostointi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
  Päästökaupan ja inventaarion tilastoero 2) 0,0 -0,1 -0,2 0,0 -0,1    
LULUCF-sektori 3) -29,9 -29,6 -39,3 -24,6 -24,6 -24,8 -0,2
  Metsämaa -40,2 -40,1 -50,8 -35,7 -36,0 -36,2 -0,2
  Viljelysmaa 6,3 6,2 6,1 6,4 6,8 6,8 0
  Ruohikkoalueet 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0
  Kosteikot 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 0
  Rakennetut alueet 2,1 1,9 1,6 1,7 1,5 1,5 0
  Puutuotteet -0,3 0,1 1,6 0,6 0,7 0,7 0
1) Lähde: Energiamarkkinavirasto
2) Menetelmä- ja määrittelyeroista johtuva eroavuus päästökauppasektorin kokonaispäästöissä energiamarkkinaviraston ja kasvihuonekaasuinventaarion tietojen välillä
3) Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektori ei kuulu päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvoitteisiin
(negatiiviset luvut ovat poistumia)
4) Ennakkotieto. Sektoreista, joista ei ollut käytettävissä ennakkotietoa vuodelle 2012, käytettiin vuoden 2011 tietoa. Tällöin muutokset päästöissä on merkitty nollaksi (0)
(merkintä 0,0 tarkoittaa, että suureen lukuarvo on pienempi kuin 0,05)

Lisätietoa ennakkopäästöistä sektoreittain sekä niiden laskentamenetelmistä löytyy Tilastokeskuksen raportista Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2011 .

Alueelliset päästötiedot

Tilastokeskuksen laskelmat on tehty vuosille 2010 ja 2011 ns. alueperusteisesta näkökulmasta, jossa päästöt on allokoitu niiden tuotantokunnille. Tiedot on laskettu yhdenmukaisin menetelmin kasvihuonekaasupäästöjen inventaarion kanssa osoittamalla päästöt alueille kuntakohtaisten aktiviteettitietojen perusteella. Päästöt on laskettu erikseen energiasektorin, liikenteen, teollisuusprosessien (ml. liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö), maatalouden ja jätesektorin osalta. Laskelmissa ei ole mukana maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektoria. Tilastokeskus julkistaa ainoastaan päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden numeeriset päästötiedot kuntatasolla. Päästötiedot löytyvät tietokantataulukosta . Päästökauppasektorin vastaavia numeerisia tietoja ei julkisteta luottamuksellisuussyistä.

Tarkempia tietoja alueellisten päästöjen laskentamenetelmästä löytyy laatuselosteesta ja menetelmäkuvauksesta . Alueellisten päästöjen laskentamenetelmää kehitetään edelleen.

A) Energiaperäiset ja teollisuusprosessien kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2011 (1000 t CO2 ekv.), B) Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2011 (1000 t CO2 ekv.)

A) Energiaperäiset ja teollisuusprosessien kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2011 (1000 t CO2 ekv.), B) Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2011 (1000 t CO2 ekv.)

C) Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2011 (1000 t CO2 ekv.), D) Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2011 (1000 t CO2 ekv.)

C) Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2011 (1000 t CO2 ekv.), D) Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2011 (1000 t CO2 ekv.)

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 09 1734 2937, Timo Kareinen 09 1734 3563, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (491,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2012/khki_2012_2013-05-16_tie_001_fi.html