Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2013

Rekordlåga växthusgasutsläpp år 2012

År 2012 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 60,9 miljoner ton koldioxid (CO2-ekv.). Utsläppen minskade med 5,9 miljoner ton koldioxid från året innan, vilket var omkring 14 procent under den genomsnittliga årliga målnivån för Kyotoprotokollets första åtagandeperiod. Uppgifterna baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för år 2012 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen den 15 januari 2014. De reviderade uppgifterna om utsläppen publiceras den 15 april 2014 i samband med sändningen till FN:s klimatkonvention.

Målnivån för Kyotoprotokollet och utsläppen av växthusgaser i Finland åren 1990–2012 (milj. ton CO2-ekv.), exkl. LULUCF-sektorn

Målnivån för Kyotoprotokollet och utsläppen av växthusgaser i Finland åren 1990–2012 (milj. ton CO2-ekv.), exkl. LULUCF-sektorn

Utsläppen minskade inom alla sektorer jämfört med året innan, mest inom energisektorn där minskningen var 10 procent (omkring 5,5 miljoner ton koldioxid). Elproduktionens fossila bränslen och torv ersattes med elimport samt med trä och inhemsk vattenkraft. Användningen av fossila bränslen och torv minskade betydligt också inom industrin. Största delen av utsläppsminskningen skedde inom utsläppshandelssektorn.

Nettosänkorna inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) ökade med omkring 7 procent jämfört med året innan och uppgick till 25,9 miljoner ton koldioxid.

Finlands växthusgasutsläpp efter sektor. Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid. Negativa tal avser upptag av växthusgaser ur atmosfären

      1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2)
Utsläppen exkl. LULUCF-sektorn 70,3 70,8 69,2 68,7 79,9 78,3 70,1 66,0 74,4 66,8 60,9
  Energisektorn 54,5 56,1 54,5 54,0 65,3 63,2 54,7 52,7 60,5 53,3 47,8
    Energiindustrin 19,2 24,1 22,1 22,0 32,9 30,8 24,2 25,2 30,6 24,7 20,7
    Industri och byggande 13,4 12,1 11,9 11,3 11,6 11,4 10,8 8,4 9,9 9,7 8,4
    Inrikes transport 12,8 12,0 12,8 13,7 13,9 14,2 13,6 12,9 13,4 13,2 12,7
    Övrig energi 1) 9,2 7,8 7,6 7,0 6,9 6,7 6,2 6,2 6,6 5,7 6,1
  Industriprocesser 5,1 4,7 5,6 6,4 6,3 6,8 7,2 5,4 5,8 5,6 5,3
    Industriprocesser (utan F-gaser) 5,0 4,6 5,0 5,4 5,5 5,9 6,1 4,4 4,6 4,5 4,3
    Användning av F-gaser 0,1 0,1 0,6 0,9 0,8 1,0 1,1 0,9 1,2 1,1 1,0
  Användning av lösningsmedel och övriga produkter 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Jordbruk 6,5 6,0 5,8 5,7 5,7 5,8 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7
  Avfallshantering 4,0 3,9 3,3 2,4 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1
LULUCF-sektorn -13,7 -12,8 -19,2 -28,6 -32,5 -24,3 -29,0 -38,8 -24,1 -24,1 -25,9
1) Övrig energi innehåller undergrupperna uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk, övrig andvändning av bränslen och diffusa utsläpp av bränslen
2) Utsläppsuppgifterna är preliminära

Uppföljningen av beslutet om bördefördelning, som ingår i EU:s klimat- och energipaket, kräver i fortsättningen att utsläppsuppgifterna uppdelas i utsläpp inom utsläppshandel och utsläpp utanför utsläppshandeln. I beslutet om bördefördelning har för sektorer utanför utsläppshandeln avtalats om åtaganden att begränsa utsläpp under åren 2013–2020 jämfört med utsläppen för år 2005. Detta åtagande om utsläppsminskning är för Finlands del 16 procent fram till år 2020. Vid beräkningen av uppfyllandet av åtagandet om utsläppsminskning har täckningen av anläggningar som ingår i utsläppshandeln baserat sig på situationen år 2005 och åtagandet har korrigerats med beaktande av att utsläppshandeln har utvidgats sedan dess. Mellan åren 2013 och 2020 ska utsläppen vara i enlighet med målriktlinjen eller lägre. Målriktlinjen är linjär och dess startpunkt är genomsnittet av utsläppen utanför sektorn för utsläppshandeln under åren 2008–2010 och slutpunkt utsläppsminskningsmålet år 2020. Utsläppen utanför utsläppshandeln beräknas som skillnaden mellan kontrollerade totalutsläpp och verifierade utsläpp inom utsläppshandelssektorn. De verifierade utsläppen inom utsläppshandelssektorn publiceras av Energimarknadsverket.

Växthusgasutsläpp och -upptag fördelat på utsläpp inom och utanför utsläppshandeln åren 2005 och 2008–2012 (milj. ton CO2-ekv.). LULUCF-sektorn ingår inte i utsläppshandeln och omfattas inte av förpliktelserna om minskning av utsläpp i beslutet om bördefördelning. Negativa tal avser upptag av växthusgaser ur atmosfären

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 Förändring,
2011 - 2012
Utsläppen exkl. LULUCF-sektorn 68,7 70,1 66,0 74,4 66,8 60,9 2) -5,9
  Utsläppshandelssektorn 1) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 29,5 -5,6
  Sektorn utanför utsläppshandeln 35,6 34,0 31,6 33,1 31,8 31,4 2) -0,3
LULUCF-sektorn -28,6 -29,0 -38,8 -24,1 -24,1 -25,9 2) -1,7
1) Energimarknadsverket
2) Utsläppsuppgifterna är preliminära

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 09 1734 2937, Timo Kareinen 09 1734 3563, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (285,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2012/khki_2012_2013-12-12_tie_001_sv.html