Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 22.5.2014

Suomen kasvihuonekaasupäästöt pysyneet alhaisella tasolla

Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan vuoden 2013 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 60,6 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä. Päästöt pysyivät lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Energiasektorilla kivihiilen käyttö lisääntyi, mutta turpeen, öljyn ja maakaasun kulutus väheni. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt alittivat vuonna 2013 EU:n asettaman velvoitteen noin 6 prosentilla. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektorin nettonielu on pienentynyt kolmanneksella lisääntyneiden hakkuiden seurauksena.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain vuosina 1990–2013. Vuoden 2013 tiedot ovat pikaennakkotietoja

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain vuosina 1990–2013. Vuoden 2013 tiedot ovat pikaennakkotietoja


Tilastokeskuksen pikaennakossa julkistetaan vuoden 2013 kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain ja jaoteltuna päästökauppaan kuuluviin ja päästökaupan ulkopuolisiin päästöihin. Lisäksi Tilastokeskus on arvioinut vuosien 2010–2012 alueelliset päästökaupan ulkopuoliset päästötiedot kunnittain ja maakunnittain sekä päästökauppaan kuuluvat päästöt maakunnittain sen mukaan, missä ne on tuotettu. Lisätietoa kasvihuonekaasupäästöistä, niiden kehittymisestä sektoreittain ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä sekä kansainvälisten velvoitteiden täyttämisestä, löytyy Tilastokeskuksen suomenkielisestä raportista Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2012 .

Suomen kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain (milj. tonnia CO2–ekv.). Negatiiviset luvut ovat kasvihuonekaasujen poistumia ilmakehästä

      1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1)
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 70,3 70,8 69,2 68,6 70,1 66,0 74,4 66,9 61,0 60,6
  Energiasektori 54,5 56,0 54,4 54,0 54,7 52,7 60,5 53,3 47,8 47,5
    Kotimaan liikenne 12,8 12,0 12,8 13,7 13,6 12,9 13,4 13,2 12,7 12,8
    Muut kuin liikenne 41,7 44,1 41,6 40,3 41,2 39,8 47,1 40,1 35,1 34,7
  Teollisuusprosessit 5,1 4,7 5,6 6,4 7,2 5,4 5,8 5,6 5,3 5,4
    Teollisuusprosessit (pl. F-kaasut) 5,0 4,6 5,0 5,4 6,1 4,4 4,6 4,5 4,3 4,3
    F-kaasujen käyttö 2) 0,1 0,1 0,6 0,9 1,1 0,9 1,2 1,1 1,0 1,0
  Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Maatalous 6,5 6,0 5,8 5,7 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7 5,7
  Jätteiden käsittely 4,0 3,9 3,3 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0
LULUCF-sektori 3) -13,7 -12,8 -19,2 -28,6 -29,0 -38,8 -24,1 -24,1 -25,9 -17,6
1) Pikannakkotieto
2) F-kaasuilla tarkoitetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja (HFC-, PFC-yhdisteet sekä SF6)
3) LULUCF tarkoittaa maankäyttö, maankäytös muutos ja metsätalous -sektoria

EU:n asettamien päästövähennysvelvoitteiden seuranta

EU:n ilmasto- ja energiapakettiin kuuluvan taakanjakopäätöksen seuranta edellyttää päästötietojen jakamista päästökaupan piiriin kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin. Päästökauppaan kuuluville ja sen ulkopuolisille päästöille on asetettu vuosittaiset rajoitus- tai vähennysvelvoitteet. Energiavirasto raportoi päästökaupan päästöt EU:n komissiolle, joka seuraa vähennysvelvoitteiden täyttymistä. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt lasketaan inventaarion kokonaispäästöjen ja päästökaupan piiriin kuuluvien päästöjen erotuksena. Lisäksi kotimaan lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt vähennetään päästökaupan ulkopuolisista päästöistä taakanjakopäätöksen velvoitteen seurannassa.

Päästökaupan piiriin kuuluvat päästöt kasvoivat lähes 7 prosenttia vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna johtuen osittain päästökaupan laajentumisesta uusilla toiminnoilla. Päästökauppaan kuulumattomilla sektoreilla (mm. polttoaineiden käyttö rakennusten lämmityksessä, liikenne pl. lentoliikenne, maatalous, jätehuolto ja F-kaasujen käyttö) päästöt laskivat vastaavasti reilut 7 prosenttia.

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat jaoteltuina päästökauppaan kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005 ja 2008–2013 (milj. tonnia CO2-ekv.). Negatiiviset luvut ovat kasvihuonekaasujen poistumia ilmakehästä

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4) Muutos,
2012–2013
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 68,6 70,1 66,0 74,4 66,9 61,0 60,6 -0,3
  Päästökauppaan kuuluvat päästöt 1) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 29,5 31,5 2,0
  Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 2) 35,5 34,0 31,6 33,1 31,8 31,5 29,1 -2,3
  Päästökaupan ulkopuoliset päästöt ilman kotimaan lentoliikenteen CO2–päästöjä 35,2 33,7 31,4 32,9 31,5 31,3 28,9 -2,3
LULUCF-sektori 3) -28,6 -29,0 -38,8 -24,1 -24,1 -25,9 -17,6 8,3
1) Lähde: Energiavirasto. Vuonna 2013 päästökauppasektori laajentui uusilla toiminnoilla
2) Sisältää myös kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt, vaikka kyseiset päästöt ovat EU:n sisäisen lentoliikenteen päästökaupan piirissä
3) Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektori ei kuulu päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvoitteisiin
4) Pikaennakkotieto

Taakanjakopäätöksessä päästökaupan ulkopuolisille päästöille tavoitteeksi on Suomelle asetettu 16 prosentin vähennysvelvoite vuoden 2005 päästöistä vuoteen 2020 mennessä. Vuosien 2013–2020 välissä päästöjen on oltava niin kutsutulla tavoitepolulla tai sitä alhaisemmat. Tavoitepolku on lineaarinen ja sen alkupiste on vuosien 2008–2010 päästökaupan ulkopuolisten päästöjen keskiarvo ja loppupiste vuoden 2020 päästövähennystavoite. Koska päästökaupan ulkopuoliset päästöt lasketaan tarkastettujen kokonaispäästöjen ja päästökaupan piiriin kuuluvien todennettujen päästöjen erotuksena, on tavoitepolun määrittämisessä otettu huomioon myös päästökauppaan vuonna 2013 siirtyvien päästöjen vaikutus. Suomen vuoden 2013 tavoitepolun mukaiseksi päästömääräksi on näin saatu noin 31,0 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Pikaennakon mukaan toteutuneet päästöt ovat 2 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2-ekv.) tätä pienemmät.

Pikaennakkopäästöjen laskenta tehdään karkeammalla tasolla kuin lopullinen vuoden 2013 inventaariolaskenta. Kasvihuonekaasuinventaarion raportointi- ja menetelmäohjeet sekä eri kasvihuonekaasujen yhteismitallistamisessa käytetyt GWP (global warming potential, ominaislämmitysvaikutus) -kertoimet tulevat muuttumaan vuoden 2015 inventaariolähetyksessä. Tässä julkistuksessa esitetyt päästötiedot on laskettu vanhoilla menetelmillä aikasarjan vertailukelpoisuuden takia. Viralliset vuoden 2013 päästöluvut raportoidaan YK:n ilmastosopimukselle 15.4.2015 mennessä, jolloin koko kasvihuonekaasupäästöjen aikasarja 1990-2013 tullaan päivittämään uusilla ohjeilla ja GWP-kertoimilla.

Alueelliset päästötiedot

Tilastokeskuksen laskelmat on tehty vuosille 2010–2012 niin sanotusta alueperusteisesta näkökulmasta, jossa päästöt on allokoitu niiden tuotantokunnille. Tiedot on laskettu yhdenmukaisin menetelmin kasvihuonekaasupäästöinventaarion kanssa osoittamalla päästöt alueille kuntakohtaisten aktiviteettitietojen perusteella. Päästöt on laskettu erikseen energiasektorin, liikenteen, teollisuusprosessien (ml. liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö), maatalouden ja jätesektorin osalta. Laskelmissa ei ole mukana maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektoria. Tilastokeskus julkistaa ainoastaan päästökaupan ulkopuoliset numeeriset päästötiedot kuntatasolla luottamuksellisuussyistä. Kokonaispäästöt ja päästökauppaan kuuluvat päästöt julkaistaan maakuntatasolla. Päästötiedot löytyvät tietokantataulukosta .

Tarkempia tietoja alueellisten päästöjen laskentamenetelmästä löytyy laatuselosteesta ja menetelmäkuvauksesta .

A) Energiaperäiset ja teollisuusprosessien kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2012 (1000 t CO2 ekv.), B) Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2012 (1000 t CO2 ekv.)

A) Energiaperäiset ja teollisuusprosessien kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2012 (1000 t CO2 ekv.), B) Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2012 (1000 t CO2 ekv.)

C) Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2012 (1000 t CO2 ekv.), D) Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2012 (1000 t CO2 ekv.)

C) Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2012 (1000 t CO2 ekv.), D) Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2012 (1000 t CO2 ekv.)

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 09 1734 2937 (9.6.2014 => 029 551 2937), Riitta Pipatti 09 1734 3543 (9.6.2014 => 029 551 3543), kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (400,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2013/khki_2013_2014-05-22_tie_001_fi.html