Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.5.2014

Finlands växthusgasutsläpp alltjämt på en låg nivå

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 60,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2013. Utsläppen var nästan oförändrade jämfört med året innan. Inom energisektorn ökade användningen av stenkol, men användningen av torv, olja och naturgas minskade. Utsläppen utanför utsläppshandeln understeg år 2013 EU:s åtagande med ungefär 6 procent. Nettosänkan inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) har minskat med en tredjedel till följd av ökade avverkningar.

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990–2013. Uppgifterna för år 2013 är preliminära

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990–2013. Uppgifterna för år 2013 är preliminära

I Statistikcentralens snabbestimat publiceras sektorvisa uppgifter om växthusgasutsläpp för år 2013 uppdelade i utsläpp inom utsläppshandeln och utanför utsläppshandeln. Dessutom har Statistikcentralen uppskattat regionvisa uppgifter om utsläppen utanför utsläppshandeln efter kommun och landskap samt uppgifter om utsläpp inom utsläppshandeln efter landskap enligt var utsläppen har uppkommit. Mera information om växthusgasutsläpp, utvecklingen av växthusgasutsläpp efter sektor och de faktorer som inverkar på utvecklingen samt uppfyllandet av internationella krav finns i Statistikcentralens finskspråkiga rapport Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2012 (Finlands växthusgasutsläpp åren 1990–2012).

Finlands växthusgasutsläpp efter sektor (milj. ton CO2–ekv.). Negativa tal avser upptag av växthusgaser ur atmosfären

      1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1)
Utsläppen exkl. LULUCF-sektorn 70,3 70,8 69,2 68,6 70,1 66,0 74,4 66,9 61,0 60,6
  Energisektorn 54,5 56,0 54,4 54,0 54,7 52,7 60,5 53,3 47,8 47,5
    Inrikes trafik 12,8 12,0 12,8 13,7 13,6 12,9 13,4 13,2 12,7 12,8
    41,7 44,1 41,6 40,3 41,2 39,8 47,1 40,1 35,1 34,7
  Industriprocesser 5,1 4,7 5,6 6,4 7,2 5,4 5,8 5,6 5,3 5,4
    Industriprocesser (utan F-gaser) 5,0 4,6 5,0 5,4 6,1 4,4 4,6 4,5 4,3 4,3
    Användning av F-gaser 2) 0,1 0,1 0,6 0,9 1,1 0,9 1,2 1,1 1,0 1,0
  Användning av lösningsmedel och övriga produkter 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Jordbruk 6,5 6,0 5,8 5,7 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7 5,7
  Avfallshantering 4,0 3,9 3,3 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0
LULUCF-sektorn 3) -13,7 -12,8 -19,2 -28,6 -29,0 -38,8 -24,1 -24,1 -25,9 -17,6
1) Snabbestimat
2) F-gaser avser fluorerade växthusgaser (HFC-, PFC-föreningar samt SF6)
3) LULUCF avser sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

Uppföljning av EU:s utsläppsminskningsåtaganden

Uppföljningen av beslutet om bördefördelning, som ingår i EU:s klimat- och energipaket, kräver att utsläppsuppgifterna uppdelas i utsläpp inom utsläppshandel och utsläpp utanför utsläppshandeln. Det finns årliga begränsnings- eller minskningsåtaganden för utsläpp inom utsläppshandeln och utsläpp utanför utsläppshandeln. Energimyndigheten rapporterar utsläppen inom utsläppshandeln till EU-kommissionen som följer med i vilken utsträckning minskningsåtaganden uppfylls. Utsläppen utanför utsläppshandeln beräknas som skillnaden mellan totala utsläpp inom inventeringen och utsläpp som omfattas av utsläppshandeln. Dessutom drar man av koldioxidutsläppen inom inrikes flygtrafik från utsläppen utanför utsläppshandeln vid uppföljningen av åtagandet i beslutet om bördefördelning.

Utsläppen inom utsläppshandeln ökade med nästan 7 procent år 2013 jämfört med året innan, vilket delvis berodde på att utsläppshandeln utvidgats med nya aktiviteter. När det gäller sektorer utanför utsläppshandeln (bl.a. användning av bränsle vid uppvärmning av byggnader, trafik exkl. flygtrafik, jordbruk, avfallshantering och användning av F-gaser) minskade utsläppen med drygt 7 procent.

Växthusgasutsläpp och -upptag fördelat på utsläpp inom och utanför utsläppshandeln åren 2005 och 2008–2013 (milj. ton CO2-ekv.). Negativa tal avser upptag av växthusgaser ur atmosfären

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4) Förändring,
2012–2013
Utsläppen exkl. LULUCF-sektorn 68,6 70,1 66,0 74,4 66,9 61,0 60,6 -0,3
  Utsläpp inom utsläppshandeln 1) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 29,5 31,5 2,0
  Utsläpp utanför utsläppshandeln 2) 35,5 34,0 31,6 33,1 31,8 31,5 29,1 -2,3
  Utsläpp utanför utsläppshandeln exkl. CO2- utsläpp inom inrikes flygtrafik 35,2 33,7 31,4 32,9 31,5 31,3 28,9 -2,3
LULUCF-sektorn 3) -28,6 -29,0 -38,8 -24,1 -24,1 -25,9 -17,6 8,3
1) Källa: Energimyndigheten. År 2013 utvidgades utsläppshandeln med nya aktiviteter
2) Omfattar också utsläpp inom inrikes flygtrafik, även om dessa utsläpp omfattas av utsläppshandeln inom EU:s interna flygtrafik
3) Sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) ingår inte i utsläppshandeln och omfattas inte av förpliktelserna om minskning av utsläpp i beslutet om bördefördelning
4) Snabbestimat

I beslutet om bördefördelning är målsättningen för Finland när det gäller utsläpp utanför utsläppshandeln ett åtagande om minskning av utsläppen med 16 procent från år 2005 till år 2020. Mellan åren 2013 och 2020 ska utsläppen vara i enlighet med målriktlinjen eller lägre. Målriktlinjen är linjär och dess startpunkt är genomsnittet av utsläppen utanför sektorn för utsläppshandeln under åren 2008–2010 och slutpunkt utsläppsminskningsmålet år 2020. Eftersom utsläppen utanför utsläppshandeln beräknas som skillnaden mellan kontrollerade totalutsläpp och verifierade utsläpp inom utsläppshandelssektorn har man vid definieringen av målriktlinjen beaktat också inverkan av utsläpp som överförts till utsläppshandeln år 2013. Enligt målriktlinjen är Finlands utsläppsvolym år 2013 ungefär 31,0 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Enligt snabbestimatet är de verkliga utsläppen 2 miljoner ton koldioxid (CO2-ekv.) lägre.

Utsläppen för snabbestimatet beräknas på en grövre nivå än vid den slutliga inventeringen för år 2013. Anvisningar för rapportering av och metodanvisningarna för inventeringen av växthusgaser samt GWP (global warming potential) -koefficienterna, som används då olika växthusgaser görs kommensurabla, kommer att ändras i inventeringsrapporten för år 2015. Utsläppsuppgifterna i detta offentliggörande har beräknats med gamla metoder för att tidsserien ska vara jämförbar. Officiella utsläppstal för år 2013 rapporteras till FN:s klimatkonvention före 15.4.2015 då hela tidsserien för växthusgasutsläpp 1990–2013 kommer att uppdateras med nya anvisningar och GWP-koefficienter.

Regionala utsläppsuppgifter

Statistikcentralens kalkyler har gjorts ur en s.k. regionbaserad synvinkel för åren 2010–2012, dvs. utsläppen har allokerats på de regioner där de har producerats. Uppgifterna har beräknats enligt metoder som överensstämmer med inventeringen av växthusgasutsläpp genom att allokera utsläppen på regionerna på basis av kommunvisa aktivitetsuppgifter. Utsläppen har beräknats separat för energisektorn, trafiken, industriprocesserna (inkl. användning av lösningsmedel och övriga produkter), lantbruket och avfallssektorn. I beräkningarna ingår inte sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF). Av sekretesskäl publicerar Statistikcentralen numeriska uppgifter om utsläpp på kommunnivå bara för sektorn utanför utsläppshandeln. De totala utsläppen och utsläppen inom utsläppshandeln publiceras på landskapsnivå. Utsläppsuppgifterna finns att tillgå i databastabellen .

Mera information om beräkningsmetoderna för de regionala utsläppen finns i kvalitetsbeskrivningen och metodbeskrivningen .

A) Energirelaterade växthusgasutsläpp och växthusgasutsläpp från industriprocesser efter kommun år 2012 (1000 t CO2- ekv), B) Växthusgasutsläpp från trafiken efter kommun år 2012 (1000 t CO2-ekv.)

A) Energirelaterade växthusgasutsläpp och växthusgasutsläpp från industriprocesser efter kommun år 2012 (1000 t CO2- ekv), B) Växthusgasutsläpp från trafiken efter kommun år 2012 (1000 t CO2-ekv.)

C) Växthusgasutsläpp från lantbruket efter kommun år 2012 (1000 t CO2-ekv.), D) Växthusgasutsläpp från avfallssektorn efter kommun år 2012 (1000 t CO2-ekv.)

C) Växthusgasutsläpp från lantbruket efter kommun år 2012 (1000 t CO2-ekv.), D) Växthusgasutsläpp från avfallssektorn efter kommun år 2012 (1000 t CO2-ekv.)

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 09 1734 2937 (9.6.2014 => 029 551 2937), Riitta Pipatti 09 1734 3543 (9.6.2014 => 029 551 3543), kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (320,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2013/khki_2013_2014-05-22_tie_001_sv.html