Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.2.2015

Rapporteringen av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod inleds

Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, 2013-2020 har inletts. Enligt Kyotoprotokollet har EU ett gemensamt åtagande om minskning av utsläppen med 20 procent jämfört med utsläppen år 1990. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands totala växthusgasutsläpp 63,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2013. Utsläppen ökade med omkring en procent jämfört med året innan och var 12 procent lägre än år 1990. Hela tidsserien för växthusgasutsläpp åren 1990-2013 har uppdaterats för att motsvara ändrade rapporteringskrav. Statistikcentralen publicerar reviderade uppgifter om utsläppen den 15 april 2015.

Under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (2013-2020) har beräkningen av utsläpp och åtagandet ändrats på grund av nya, internationellt överenskomna anvisningar för beräkning och rapportering av växthusgasutsläpp. Jämfört med den första åtagandeperioden (2008-2012) har Finlands utsläppsnivå stigit med 1-4 procent beroende på år. På utsläppsnivån inverkar bl.a. ändrade GWP (global warming potential)-värden, som används då olika växthusgaser görs kommensurabla, allokering av utsläpp och genomförda metodändringar.

De totala utsläppen ökade med omkring en procent; utsläppen inom energisektorn ökade med 2 procent, inom industriprocesser och användning av produkter samt jordbruket var utsläppen på samma nivå som året innan, medan utsläppen inom avfallssektorn minskade med 5 procent. Inom energisektorn ökade användningen av stenkol, medan användningen av torv, olja och naturgas minskade.

Upptag inom sektorerna markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk minskade med omkring 27 procent jämfört med året innan och uppgick till 20 miljoner ton koldioxid. Denna sektor ingår inte i de totala utsläppen.


Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (125,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 12.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2013/khki_2013_2015-02-12_tie_001_sv.html