Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 22.5.2015

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen jatkuu

Korjattu 28.5.2015. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan vuoden 2014 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 60,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Päästöt laskivat noin 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Energiasektorilla maakaasun, hiilen ja öljyn kulutus väheni. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt laskivat prosentin ja alittavat EU:n asettaman kyseisen vuoden päästökiintiön 0,1 miljoonalla tonnilla CO2-ekv.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain vuosina 1990–2014. Vuoden 2014 tiedot ovat pikaennakkotietoja.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain vuosina 1990–2014. Vuoden 2014 tiedot ovat pikaennakkotietoja.

Tilastokeskuksen pikaennakossa julkistetaan vuoden 2014 kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain ja jaoteltuna päästökauppaan kuuluviin ja päästökaupan ulkopuolisiin päästöihin. Lisäksi Tilastokeskus on arvioinut vuosien 2010–2013 alueelliset päästökaupan ulkopuoliset päästötiedot kunnittain ja maakunnittain sekä päästökauppaan kuuluvat päästöt maakunnittain. Alueelliset päästöt ilmoitetaan tuotantopaikkakunnan mukaan. Lisätietoa kasvihuonekaasupäästöistä, niiden kehittymisestä sektoreittain ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä sekä kansainvälisten velvoitteiden täyttämisestä, löytyy Tilastokeskuksen suomenkielisestä raportista Suomen kasvihuonepäästöt vuosina 1990-2014 .

Päästökauppaan kuulumattomat päästöt lasketaan tarkastettujen kokonaispäästöjen, pois lukien inventaarion mukaiset kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt, ja päästökauppasektorin todennettujen päästöjen erotuksena. Päästökauppasektorin todennetut päästöt julkaisee Energiavirasto . Päästökauppaan kuulumattomille päästöille on EU:n taakanjakopäätöksessä määritelty vuosille 2013-2020 vuosittaiset kansalliset päästökiintiöt. Suomen päästökiintiöt perustuvat 16 prosentin vähennysvelvoitteeseen vuoden 2005 päästötasosta vuoteen 2020 mennessä. Nyt julkaistun pikaennakon mukaan päästökauppaan kuulumattomat päästöt alittavat päästökiintiöt vuosina 2013 ja 2014. Lisätietoja julkistuksen katsauksessa .

Kasvihuonekaasupäästöt ja –poistumat sektoreittain jaoteltuina päästökauppaan kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005 ja 2008-2014 (milj. t CO2-ekv.). Vuoden 2014 tiedot ovat pikaennakkotietoja.

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014        1) Muutos, 2013-2014
Päästöt 2) yhteensä pl. LULUCF -sektori 3) 69,6 71,3 67,5 75,8 68,2 62,5 63,2 60,1 -3,1
Kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0
Päästökauppaan kuuluvat päästöt 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 29,5 31,5 28,8 -2,7
Energiasektori 29,5 31,8 30,8 37,3 31,0 25,7 27,5 25,0 -2,5
Teollisuusprosessit 3,6 4,3 3,4 4,0 4,0 3,8 4,0 3,8 -0,2
Päästökaupan ja inventaarion tilastoero 4) 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 ..
Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 5) 36,1 34,8 32,9 34,3 32,8 32,7 31,5 31,1 -0,4
Energiasektori 23,8 22,3 21,2 22,5 21,6 21,6 20,6 20,3 -0,3
Kotimaan liikenne 5) 12,6 12,5 12,0 12,5 12,3 12,0 11,9 11,6 -0,3
Muut kuin liikenne 11,2 9,8 9,2 10,0 9,3 9,6 8,7 8,7 0,0
Teollisuusprosessit ja  tuotteiden käyttö 2,9 3,3 2,6 2,5 2,2 2,1 2,0 1,9 -0,1
Teollisuusprosessit (pl. F-kaasut) 6) 2,0 1,9 1,1 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 -0,2
F-kaasujen käyttö 6) 0,9 1,4 1,5 1,8 1,6 1,5 1,6 1,7 0,1
Maatalous 6,5 6,5 6,6 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 0,1
Jätteiden käsittely 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,3 2,2 -0,1
Epäsuorat CO2-päästöt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Päästökaupan ja inventaarion tilastoero 4) 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 ..
LULUCF -sektori 3) -29,6 -26,9 -39,4 -26,7 -26,2 -27,9 -20,4 -21,1 -0,7
1) Pikaennakkotieto
2) GWP-kertoimien ja laskentaohjeiden muutosten myötä luvut eivät ole vertailukelpoisia ennen vuotta 2015 julkaistuihin lukuihin.
3) LULUCF tarkoittaa maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektoria. Sektori ei kuulu päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvoitteisiin
4) Menetelmä- ja määrittelyeroista johtuva eroavuus päästökauppasektorin kokonaispäästöissä energiaviraston ja kasvihuonekaasuinventaarion tietojen välillä
5) Ilman inventaarion mukaista kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöä
6) F-kaasuilla tarkoitetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja (HFC-, PFC-yhdisteet sekä SF6 ja NF3)

Vuonna 2015 kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on muuttunut uusien, kansainvälisesti sovittujen kasvihuonekaasupäästöjen arviointi- ja raportointiohjeiden takia. Koko aikasarja vuodesta 1990 on päivitetty uusien ohjeiden mukaiseksi. Suomen päästötaso on noussut 1–3 prosenttia aikaisemmin julkaistuihin päästöarvioihin verrattuna vuodesta riippuen. Päästötason nousuun ovat vaikuttaneet mm. muuttuneet kasvihuonekaasujen yhteismitallistamisessa käytetyt GWP (global warming potential) –kertoimet sekä tehdyt päästöjen allokointi- ja menetelmämuutokset.

Alueelliset päästötiedot

Tilastokeskuksen laskelmat on tehty vuosille 2010-2013 niin sanotusta alueperusteisesta näkökulmasta, jossa päästöt on allokoitu niiden tuotantokunnille. Tiedot on laskettu yhdenmukaisin menetelmin kasvihuonekaasuinventaarion kanssa osoittamalla päästöt alueille kuntakohtaisten aktiviteettitietojen perusteella. Päästöt on laskettu erikseen energiasektorin, liikenteen, teollisuusprosessien ja tuotteiden käytön, maatalouden ja jätesektorin osalta. Laskelmissa ei ole mukana maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektoria. Tilastokeskus ei julkista numeerisia päästökaupan päästötietoja kuntatasolla luottamuksellisuussyistä. Päästötiedot löytyvät tietokantataulukoista .

Tarkempia tietoja alueellisten päästöjen laskentamenetelmästä löytyy laatuselosteesta ja menetelmäkuvauksesta .

Energiaperäiset sekä teollisuusprosessien ja tuotteiden käytön kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2013 (1000 t CO2-ekv.)

Energiaperäiset sekä teollisuusprosessien ja tuotteiden käytön kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2013 (1000 t CO2-ekv.)

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2013 (1000 t CO2-ekv.)

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2013 (1000 t CO2-ekv.)

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2013 (1000 t CO2-ekv.)

 Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2013 (1000 t CO2-ekv.)

Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2013 (1000 t CO2-ekv.)

Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt Suomessa kunnittain vuonna 2013 (1000 t CO2-ekv.)

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (537,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2014/khki_2014_2015-05-22_tie_001_fi.html