Tillbakaräknade serier för statistiken över fastighetspriser publiceras fr.o.m. 2010

Utifrån indexen för gamla egnahemshus och småhustomter publiceras tillbakaräknade serier fr.o.m. år 2010 enligt den beräkningsmetod som reviderades tidigare i år. Beräkningen har gjort det möjligt att göra långsiktiga jämförelser av uppgifterna. Basåret för de tillbakaräknade serierna är 2010=100.

Serien 2010=100 som nu publicerats har beräknats med samma metod som serien 2015=100. Serierna avviker från varandra när det gäller viktstruktur och kvalitetsviktningskoefficient. Skillnader uppstår också på grund av kommunändringar, eftersom de påverkar klassificeringarna. Den klassificering som grundar sig på folkmängd har i den nu publicerade serien gjorts på basis av år 2010 medan den i serien 2015=100 har gjorts på basis av år 2015. En viktig förändring är överföringen av Kuopio till klassen med över 100 000 invånare i serien 2015=100.

De publicerade uppgifterna avviker från index som tidigare publicerats för motsvarande perioder (2005=100-serien och 1985=100-serien). På grund av metod- och klassificeringsändringar är indexserierna inte jämförbara med varandra.

Indexserierna 2010=100 för gamla egnahemshus och -tomter förlängs genom kedjning av dem på basis av förändringarna enligt indexen 2015=100 fr.o.m. 1:a kvartalet 2017.

Statistikföringen av priserna på nya egnahemshus berörs inte av ändringen.


Senast uppdaterad 4.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2017-12-04_uut_001_sv.html