Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kivihiilen kulutus 2021, joulukuu

Laatuseloste: Kivihiilen kulutus

1. Tilastotietojen relevanssi

Tilasto sisältää tiedot kivihiilen käytöstä sähkön ja lämmön tuotannossa kuukausittain. Tilasto on tarkoitettu yhteiskunnallisen päätöksenteon, yritysten ja niiden etujärjestöjen sekä tutkimuksen tarpeisiin.

Tilastoa käytetään Tilastokeskuksessa neljännesvuosittaisen energiankokonaiskulutustilaston laadinnassa. Tilasto on keskeinen tietolähde myös Energiaennakon laadinnassa ja Eurostatille raportoitavissa kuukausitilastoissa.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Kivihiilitiedot kerätään kaikilta merkittäviltä kivihiilen käyttäjiltä. Kerätty aineisto kattaa vuositasolla yli 95 prosenttia kivihiilen käytöstä. Kyselyn ulkopuolelle jäävä osuus arvioidaan aikaisempien vuosien tietojen perusteella. Kivihiilellä tarkoitetaan energiantuotannossa käytettyä kivihiiltä, eikä tilastoon sisälly metallurgisen kivihiilen käyttö. Kivihiili vastaa Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen nimikettä 121 ( http://tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/index_muut_keh.html ).

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tiedot ovat ennakollisia. Epävarmuutta voi aiheutua tiedonantajien polttoainemäärien mittauksiin liittyvistä epätarkkuuksista. Pienten käyttäjien tiedot arvioidaan aikaisempien vuosien perusteella. Jos näiden käyttömäärissä tapahtuu suuria muutoksia suhteessa otoksessa mukana oleviin käyttäjiin tai aikaisempiin vuosiin, syntyy virhettä. Otoksen kattavuudesta johtuen tämä virhe ei suurimmillaankaan ole erityisen merkittävä.

Vuoden neljännellä vuosineljänneksellä kivihiilen kulutus tiedot täsmäytetään kuukausitasolla vastaamaan lopullisia kulutustietoja, jotka lasketaan useiden tilastotietolahteiden pohjalta. Osa tiedoista tarkentuu harvemmin kuin vuosittain. Tietojen tarkentuessa tilastoa täsmennetään takautuvasti.

Mahdollinen virhelähde voi olla myös se, että uusi toiminnaharjoittaja alkaa käyttää kivihiiltä ja tämä jää huomioimatta tilastossa. Takautuvasti tämä virhepoistuu viimeistään kyseistä vuotta koskevia lopullisia tietoja laadittaessa.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan neljä kertaa vuodessa: huhti-, elo-, loka- ja tammikuussa. Kullakin kerralla julkaistaan uutena tietona edellisen vuosineljänneksen kuukausikulutukset ja koko vuoden kumulatiivinen kulutus.

Ennakolliset kuukausitiedot saattavat tarkentua vuoden kuluessa, ja koko vuoden kumulatiivinen kulutus tarkentuu kyseistä vuotta koskevan vuositilaston valmistuessa. Julkaisuajankohdat löytyvät tilaston kotisivulla olevasta julkistamiskalenterista.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan ainoastaanTilastokeskuksen Internet -palvelussa: http://tilastokeskus.fi/kivihiilenkulutus .

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Vuodesta 2005 eteenpäin kuukausitiedot eivät ole täysin yhtenäisiä aikaisempien vuosien kanssa. Tämä johtuu siitä, että tiedot tuotettiin aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriössä Energia-alan keskusliitto ry:n Hiilenkäyttövaliokunnan keräämien tietojen pohjalta hieman nykyisestä poikkeavalla menetelmällä.

Tilastokeskuksesta ovat saatavilla kuukausitiedot kivihiilen kulutuksesta vuosilta 1998-2005.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilaston käsitteet ovat yhtenäisiä muiden Tilastokeskuksen energia-aihealueen tilastojen käsitteiden kanssa.


Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 28.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kivihiilen kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2561. joulukuu 2012, Laatuseloste: Kivihiilen kulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kivih/2012/12/kivih_2012_12_2013-01-28_laa_001_fi.html