Publicerad: 13.2.2014

Antalet läroanstalter minskade ytterligare, antalet grundskolor 67 färre än året innan

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 757 utbildningsanordnare och 3 740 läroanstalter med 1,91 miljoner studerande verksamma i slutet av år 2013. På fem år har det totala antalet läroanstalter minskat med 16 procent. År 2008 var antalet grundskolor nästan 3 200, medan antalet i slutet av år 2013 hade sjunkit till något under 2 600.

Total antal läroanstalter och grundskolor 2008–2013

Total antal läroanstalter och grundskolor 2008–2013
*Grundskolor innehåller läroanstaltstyper 11,12,19.

Antalet utbildningsanordnare var 26 färre än år 2012. Av utbildningsanordnarna var 47 procent kommuner eller samkommuner, 6 procent statliga enheter och 45 procent privata anordnare. Återstoden, dvs. 2 procent av utbildningsanordnarna, var verksamma i landskapet Åland. År 2013 kompletterades registret över utbildningsanordnare med 17 nya anordnare. Antalet läroanstalter var 98 mindre än året innan.

Läroanstalter och antalet studerande inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2013

Läroanstaltstyp Läroanstalter Förändring från föregående år 1) Studerande 2)
11 Grundskolor 2 576 -67 520 800
12 Specialskolor på grundskolenivå 105 -6 5 500
15 Gymnasier 374 -7 115 400
19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå 41 - 27 400
21 Yrkesläroanstalter 120 -4 173 200
22 Specialyrkesläroanstalter 6 - 5 000
23 Särskilda yrkesläroanstalter 34 - 12 900
24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 25 -1 36 500
28 Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 1 - 300
29 Militära yrkesläroanstalter 13 - ..
41 Yrkeshögskolor 27 - 144 800
42 Universitet 14 -2 166 300
43 Militära högskolor 1 - 900
61 Musikläroanstalter 87 -1 64 500
62 Idrottsutbildningscentrer 14 - 5 100
63 Folkhögskolor 78 -2 22 000
64 Medborgarinstitut 187 -8 540 600
65 Studiecentraler 10 - 29 900
66 Sommaruniversitet 20 - 35 200
99 Övriga läroanstalter 7 - 500
Totalt 3 740 -98 1 906 800
1) Exakt förändringen har beskrivits i den tabellbilagan 1. Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2013.
2) Uppgiften om antalet studerande är huvudsakligen enligt situationen 20.9.2013 och innehåller alla studerande vid läroanstalter som hör till läroanstaltstypen oberoende av utbildningsnivå.

Antalet grundskolor var 2 576 och elevantalet i dem var totalt 520 800. Antalet specialskolor på grundskolenivå var 105 och i dem fanns det 5 500 elever. Antalet grundskolor och specialskolor på grundskolenivå som nedlades eller sammanslogs med en annan läroanstalt var 74. Av dessa hade 12 färre än 20 elever, 34 hade 20–49 elever och 28 hade minst 50 elever. Flest grundskolor och specialskolor på grundskolenivå nedlades i landskapen Satakunta och Södra Österbotten.

Av grundskolorna omfattade 68 procent årskurserna 1–6, 8 procent årskurserna 7–9 och 24 procent var enhetsskolor som omfattade årskurserna 1–9. 23 procent av grundskolorna hade färre än 50 elever och 7 procent fler än 500 elever.

Enligt de preliminära uppgifterna för år 2013 studerade 1,23 miljoner studerande i examensinriktad utbildning. Antalet studerande inom grundutbildning var oförändrat, men minskade inom alla andra utbildningssektorer. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik. Uppgifter i anknytning till ämnet publiceras på Statistikcentralens webbplats i statistiken över studerande och examina vid läroanstalter, för- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning och vuxenutbildning vid läroanstalter.


Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2013/kjarj_2013_2014-02-13_tie_001_sv.html