Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.3.2021

Totalt 5,9 procent av de studerande avbröt utbildningen

Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,9 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2018/2019. I gymnasieutbildning för unga var avbrottsprocenten 3,0, i den yrkesinriktade grundexamensutbildningen 9,4, i yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 7,5 och i universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 5,8 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Avbrott i utbildning som leder till examen 2018/2019, %

Avbrott i utbildning som leder till examen 2018/2019, %

Populationen som används vid beräkningen av avbrott i yrkesutbildningen har ändrats och uppgifterna om avbrott i yrkesutbildningen är inte längre jämförbara med tidigare år.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2018/2019 1)

Kön / utbildningssektor Antal studerande som använts i statistiken över studieavbrott 20.9.2017 Avbröt studierna i sin egen utbildnings- sektor Bytte utbildnings- sektor Avbröt helt utbildning som leder till examen
Stycken % % %
Totalt 498 584 6,7 0,9 5,9
Män och kvinnor Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 96 853 3,0 1,5 1,6
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 140 019 9,4 0,7 8,8
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 127 419 7,5 0,9 6,6
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 134 293 5,8 0,6 5,2
Män Totalt 237 105 7,9 0,8 7,1
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 40 612 3,4 1,5 1,9
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 72 638 9,7 0,5 9,3
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 61 808 9,7 0,9 8,7
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 62 047 6,8 0,6 6,2
Kvinnor Totalt 261 479 5,7 0,9 4,8
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 56 241 2,8 1,4 1,4
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 67 381 9,1 0,9 8,2
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 65 611 5,4 0,8 4,6
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 72 246 4,9 0,6 4,3
1) Antalet studerande som använts vid beräkningen av studieavbrott avviker från det totala antalet studerande,eftersom man varit tvungen att radera en del av de studerande från materialet (se kvalitetsbeskrivningen, bara på finska). Yrkesutbildning (yrkesinriktade grundexamina). I uppgifterna ingår inte Räddningsinstitutet och Ålands yrkesgymnasium, eftersom avbrott inte kunnat beräknas på grund av bristfälliga uppföljningsuppgifter.

I statistiken Avbrott i utbildningen används den nationella utbildningsklassificeringen 2016 vid granskning av studieavbrott efter utbildningsområde. Siffrorna för studieavbrott har beräknats för nivåerna 1 och 2 i den nationella utbildningsklassificeringen.

Statistikens databastabeller innehåller uppgifter om avbrott i utbildningen efter utbildningssektor inom olika utbildningsområden och landskap. Som ny tabell ingår en tabell som omfattar studerande under 25 år inom yrkesinriktad grundexamensutbildning. Siffrorna är inte jämförbara med tidigare år, då populationen var studerande inom yrkesutbildning för unga, men de ger uppgifter om 16-24-åringar som avlägger grundexamen.

Beräkning av avbrott i utbildningen

I den här statistiken beskrivs avbrott i examensinriktad utbildning efter grundnivå under året. Uppgifter om avbrott för läsåret 2018/2019 har fåtts genom att jämföra situationen hos dem som studerade i september 2018 med situationen i september 2019. Ifall personen inte avlade examen eller inte fortsatte sina studier under denna period har hen räknats som studerande som avbrutit utbildningen. För att beräkna avbrotten har studerande följts upp i en viss logisk ordning där avlagda examina alltid har prioriterats före studier. Närmare information om beräkningen av avbrott och definieringen av populationen finns i kvalitetsbeskrivningen (bara på finska).

Mera uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Studiernas gång och Sysselsättning bland studerande.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2019/kkesk_2019_2021-03-12_tie_001_sv.html