Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 12.2.2014

Kommunernas årsbidrag förbättrades år 2013, men lånestocken fortsatte att öka

Årsbidragen för kommunerna i Fasta Finland förbättrades med 669 miljoner euro jämfört med året innan. Detta förklaras av att ökningen av verksamhetsutgifterna bröts samt av att skatteinkomsterna och statsandelarna ökade kraftigare än året innan. Ökningen av kommunernas lånestock accelererade till 13,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser samlades in från 304 kommuner och 149 samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årbidrag och lånestock i kommunerna i Fasta Finland 2002–2013*

Statsandelar, skatteinkomster, årbidrag och lånestock i kommunerna i Fasta Finland 2002–2013*
*Bokslutsprognoser

Kommunernas verksamhetsutgifter, exkl. affärsverk, ökade med 3,0 procent jämfört med året innan. Löneutgifterna ökade med 2,2 procent och köp av tjänster med 3,4 procent. Kommunernas verksamhetsinkomster ökade med 1,4 procent. Ökningen av verksamhetsutgifterna var långsammare än året innan.

Kommunernas verksamhetsbidrag försvagades mindre än tidigare år, sammanlagt med 0,9 miljarder euro. Skattefinansieringen ökade mer än året innan. Skatteinkomsterna ökade med 6,8 procent och statsandelarna med 2,9 procent från året innan. Denna ökning av skattefinansieringen på 1,5 miljarder euro räckte till för att täcka försvagningen av verksamhetsbidragen, vilket syns i en förbättring av årsbidragen.

Kommunernas årsbidrag steg med 0,7 miljarder euro och samtidigt visade allt färre kommuner ett negativt årsbidrag. Av kommunerna uppskattade 36 att årsbidraget förblir negativt, året innan var antalet 84. Årsbidraget täckte 99,5 procent av avskrivningarna och nedskrivningarna samt 51,7 procent av investeringarna. Nyckeltalen förbättrades från året innan även om det skett en ökning både när det gäller avskrivningar och investeringsutgifter. Kommunernas investeringsutgifter steg med 3,7 procent.

Kommunernas sammanräknade lånestock var 13,8 miljarder euro i slutet av år 2013. Lånestocken ökade med 13,4 procent, dvs. med omkring 1,6 miljarder euro, jämfört med året innan. Lånestocken ökade mer än året innan. Lånestocken per invånare var 2 553 euro i kommunerna, medan motsvarande siffra föregående år var 2 262 euro. Ökningen av kommunernas lånestock accelererade mot slutet av året. Under fjärde kvartalet steg kommunernas lånestock, exkl. affärsverk, med 7,8 procent.

Samkommunernas verksamhetsutgifter, exkl. affärsverk, minskade med 0,3 procent jämfört med året innan. Löneutgifterna, som är samkommunernas största utgiftspost, minskade med 1,1 procent medan köp av tjänster ökade med 1,3 procent. Verksamhetsinkomsterna steg med 1,5 procent. Samkommunernas sammanräknade lånestock var 2,9 miljarder euro i slutet av år 2013 och detta var en ökning på 5,2 procent från året innan.

Uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är preliminära och kan revideras i samband med kommande publiceringar. Tidigare år har motsvarande uppgifter publicerats i statistiken över kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser samt i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi.


Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/04/kkt_2013_04_2014-02-12_tie_001_sv.html