Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 11.2.2015

Ökningen av kommunernas lånestock avtog år 2014

Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var 14,9 miljarder euro i slutet av år 2014. Jämfört med föregående år avtog ökningen och var 7,9 procent. Kommunernas årsbidrag försvagades med 1,6 procent, vilket bl.a. berodde på att statsandelarna minskade med 1,3 procent. Däremot ökade kommunernas verksamhetskostnader mycket moderat, med 1,0 procent jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 304 kommuner och 146 samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock i kommunerna i Fasta Finland 2003–2014*

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock i kommunerna i Fasta Finland 2003–2014*
*Bokslutsprognoser

Kommunernas verksamhetsbidrag försvagades mindre än året innan, med bara 1,5 procent, tack vare att ökningen av verksamhetskostnader avtog. Ökningen av kommunernas skattefinansiering, dvs. statsandelar och skatteinkomster, avtog till 1,4 procent från året innan. Tillväxten för kommunernas statsandelar bröts, då de minskade med 105 miljoner euro från året innan. Ökningen av skatteinkomster med 516 miljoner euro bibehöll dock utvecklingen av skattefinansieringen svagt positiv. Ökningen av skatteinkomster var dock betydligt mindre än föregående år, då den var 1,3 miljarder euro. Av alla kommuner uppskattade bara 14 att årsbidraget kommer att vara negativt år 2014. Enligt föregående års bokslutsuppgifter var årsbidraget negativt i 28 kommuner. Sammantaget försvagades årsbidragen dock med 1,6 procent.

Kommunernas sammanräknade lånestock var 14,9 miljarder euro i slutet av år 2014. Lånestocken ökade med 1,1 miljarder euro jämfört med året innan. Lånestockens ökning avtog från året innan, då ökningen var 1,6 miljarder euro. Lånestocken per invånare var 2 733 euro i kommunerna, medan motsvarande siffra föregående år var 2 542 euro.

Kommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, steg med 1,0 procent. Tillväxttakten avtog avsevärt från året innan, då tillväxten var 3,3 procent. Av verksamhetskostnaderna ökade köp av tjänster med 3,0 procent, medan lönekostnaderna minskade svagt med 0,1 procent från föregående års nivå. Kommunernas verksamhetsintäkter, exkl. affärsverk, ökade också mindre än året innan. Ökningen var 1,1 procent.

Samkommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, var för sin del på samma nivå som året innan. Av verksamhetsutgifterna ökade köp av tjänster med 3,7 procent, men å andra sidan minskade lönekostnaderna med 1,1 procent. Samkommunernas verksamhetsintäkter, exkl. affärsverk, ökade med 0,7 procent, vilket var mindre än året innan.

År 2014 inverkade ändringen av kommunlagen på kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser i och med att kommunerna och samkommunerna förpliktades att före utgången av år 2014 bolagisera affärsverk och övriga enheter som bedriver verksamhet på marknaden. Därför mångdubblades bl.a. kommunernas och samkommunernas resultat för räkenskapsperioden på Fasta Finlands nivå jämfört med året innan på grund av bokföringsmässiga vinster som redovisas bland extraordinära poster. Dessutom ökade kommuneras bruttoinvesteringsutgifter och -intäkter betydligt från året innan. Nettoinvesteringarna ökade dock bara med 1,0 procent jämfört med året innan. De slutliga bokslutseffekterna av bolagiseringen torde preciseras vid publiceringen av de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi i juni.

Uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är preliminära och kan revideras i samband med kommande publiceringar. Uppgifterna om årssummor i statistiken är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi som publiceras i juni. Uppgifter publiceras inte kommunvis eller samkommunvis.


Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/04/kkt_2014_04_2015-02-11_tie_001_sv.html