Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2020

Bruttodräktigheten för Finlands egentliga handelsflotta ökade år 2019

Den i Finland registrerade handelsflottan omfattade i slutet av år 2019 totalt 1 246 fartyg. Av dessa hörde 687 fartyg till den egentliga handelsflottan och 284 till småfartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 275 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 873 137, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 737 284 och småfartygens till 4 702. Bruttodräktigheten för pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri var 131 151.

Den i Finland registrerade handelsflottan vid utgången av åren 2000–2019

Den i Finland registrerade handelsflottan vid utgången av åren 2000–2019

Storleken på den registrerade handelsflottan ökade med sex fartyg. Den egentliga handelsflottan minskade med ett fartyg, antalet småfartyg ökade med ett fartyg och pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri ökade med sex fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan ökade med totalt en procent, för den egentliga handelsflottan med 1,3 procent och för småfartygen med en procent. Trots ökningen av antalet fartyg minskade bruttodräktigheten för pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri med totalt 2,4 procent jämfört med slutet av år 2018.

Struktur av den registrerade handelsflottan

Finlands hela registrerade handelsflotta består av den egentliga handelsflottan, småfartyg och pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri. Fartygen registreras enligt hemort antingen i Transport och kommunikationsverkets trafik- och transportregister eller i det fartygsregister som Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller. Den egentliga handelsflottan består av fartyg som har en längd på minst 15 meter och som är försedda med en framdrivningsmaskin. Med småfartyg avses fartyg med en längd på mindre än 15 meter, men minst 10 meter, som frivilligt införts i trafik- och transportregistret eller fartygsregistret i Finland. Med pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri avses fartyg, oavsett storlek, som saknar egen maskin. Till dem hör pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri, såsom mudderverk.

Enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) kan finländska fartyg som är införda i förteckningen över handelsfartyg beviljas stöd av statens medel. I handelsfartygsförteckningen inskrivs på ansökan sådana passagerarfartyg, lastfartyg, bogserbåtar eller skjutbogserare som är införda i Finland i trafik- och transportregistret eller fartygsregistret och som är avsedda att huvudsakligen gå i utrikes sjöfart under stödåret.

Den egentliga handelsflottan

Vid slutet av år 2019 till den egentliga handelsflottan hörde 687 fartyg. Antalet passagerarfartyg var 197, roro-passagerarfartyg 55, roro-lastfartyg 42, bulkfartyg 10, andra torrlastfartyg 94, tankfartyg 10, specialfartyg 177 och övriga fartyg 102 stycken. Den största klassen när man ser till bruttodräktigheten var roro-passagerarfartygen och roro-lastfartygen. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartygen och roro-lastfartygen var över häften av volymen i hela den egentliga handelsflottan.

Storleken på den egentliga handelsflottan har ökat under år 2019 mätt i bruttodräktighet, även om antalet fartyg har minskat med ett. Antalet roro-passagerarfartyg, övriga torrlastfartyg och specialfartyg har ökat under år 2019 med totalt åtta fartyg. Antalet passagerarfartyg, roro-lastfartyg, bulkfartyg och fartyg som hör till klassen övriga fartyg har minskat med nio från året innan. Antalet tankfartyg är oförändrat. Sammantaget ökade den egentliga handelsflottans bruttodräktighet med 21 512 under år 2019.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan vid utgången av åren 2017-2019

Fartygstyp År
2017 2018 2019
Antal Brutto-dräktighet Antal Brutto-dräktighet Antal Brutto-dräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 686 1 619 051 688 1 715 772 687 1 737 284
Passagerarfartyg 206 25 378 200 23 198 197 23 088
Roro-passagerarfartyg 49 534 252 54 582 121 55 604 149
Roro-lastfartyg 45 525 799 44 532 039 42 509 021
Bulkfartyg 10 88 057 11 108 012 10 106 356
Övriga torrlastfartyg 89 183 341 93 207 846 94 230 558
Tankfartyg 10 182 031 10 182 031 10 182 031
Specialfartyg 168 65 942 171 66 787 177 67 782
Övriga fartyg 109 14 251 105 13 738 102 14 299

Merparten av den egentliga handelsflottans bruttodräktighet hör till isklass 1A Super eller 1A. Bruttodräktigheten för roro-passagerar- och lastfartygen, bulkfartygen samt tankfartygen tillhör i praktiken i sin helhet dessa isklasser. Isklasserna II och III avser fartyg som inte fyller de krav som isklassbestämmelsen ställer. Fartyg som hör till isklass II kan få isbrytningsassistans i lindriga isförhållanden, om deras dödvikt är tillräcklig. Fartyg som hör till isklass III får aldrig isbrytningsassistans.

Den genomsnittliga åldern för Finlands egentliga handelsflotta är 50 år. När åldern ställs i relation till bruttodräktigheten, är den genomsnittliga åldern 19 år. De stora fartygen är alltså i genomsnitt nyare än de små. I relation till bruttodräktigheten är bulkfartygen de nyaste fartygen. Deras genomsnittliga ålder i relation till bruttodräktigheten är bara sex år. Sedan följer tankfartygen och roro-lastfartygen, omkring 15 år. De äldsta fartygen är passagerarfartygen, vars genomsnittliga ålder är 60 år, både i relation och inte i relation till bruttodräktigheten.

Handelsfartygsförteckningen

Vid slutet av år 2019 hörde totalt 116 fartyg till handelsfartygsförteckningen. Största delen av fartygen i handelsfartygsförteckningen var övriga torrlastfartyg, roro-lastfartyg och roro-passagerarfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 38, roro-lastfartygen till 29 fartyg och roro-passagerarfartyg till 15 fartyg. De största klasserna när man ser till bruttodräktigheten var roro-passagerarfartygen, roro-lastfartygen och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartygen och roro-lastfartygen var två tredjedelar av volymen i hela handelsfartygsregistret.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet och fartygstyp 31.12.2019

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet och fartygstyp 31.12.2019

Småfartyg, pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri

Vid slutet av år 2019 var antalet småfartyg i totalt 284. Fartygens bruttodräktighet var totalt 4 702. Största delen av småfartygen, 130 eller nästan hälften, var passagerarfartyg. Antalet småfartyg ökade med ett fartyg under år 2019 och vid slutet av året hade antalet torrlastfartyg och fartyg tillhörande övriga småfartyg båda ökat med ett fartyg och antalet passagerarfartyg minskat med ett fartyg.

Vid slutet av år 2019 uppgick antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri till totalt 275 fartyg. Bruttodräktigheten för pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri var totalt 131 151. Under året ökade antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri med sex fartyg, men bruttodräktigheten minskade med 3 244.

Tabell 2. Småfartyg, pråmar och fartyg utan framdrivningsmaskineri vid utgången av åren 2017-2019

Fartygstyp År
2017 2018 2019
Antal Brutto-dräktighet Antal Brutto-dräktighet Antal Brutto-dräktighet
Småfartyg totalt 296 4 816 283 4 659 284 4 702
Fiskefartyg 54 691 46 617 46 617
Bogserbåtar 39 632 38 620 38 620
Torrlastfartyg 11 165 11 165 12 186
Passagerarfartyg 136 2 525 131 2 415 130 2 385
Övriga fartyg 56 803 57 842 58 894
Pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri totalt 259 136 720 269 134 395 275 131 151
Pråmar 228 131 775 238 129 450 245 126 176
Mudderverk 31 4 945 31 4 945 30 4 975

Fartygsinteckningar

Vid slutet av år uppgick antalet fastställda inteckningar för hela handelsflottan till totalt 444 fartygsinteckningar, vilkas sammanlagda värde var 2 786 miljoner euro. De fartyg som hör till den egentliga handelsflottan hade 308 inteckningar och deras värde var 2 573 miljoner euro. Flest inteckningar räknat i euro av fartygen i den egentliga handelsflottan hade roro-lastfartygen och roro-passagerarfartygen. Småfartygen hade inteckningar i fartyg på totalt 12 miljoner euro pråmarna och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri inteckningar på totalt 202 miljoner euro.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (206,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2019/klaiv_2019_2020-02-26_tie_001_sv.html