Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2021

Finlands egentliga handelsflotta minskade något år 2020

Finlands registrerade handelsflotta omfattade i slutet av år 2020 totalt 1 243 fartyg. Dessa indelas i egentlig handelsflotta (maskinfartyg med en längd på minst 15 m), småfartyg (maskinfartyg med en längd på mindre än 15 m) samt pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri. Till den egentliga handelsflottan hörde 680 fartyg och till småfartygen 285 fartyg. Det fanns sammanlagt 278 pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 861 656, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 727 356 och småfartygens till 4 742. Bruttodräktigheten för pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri var 129 558.

Den i Finland registrerade handelsflottan vid utgången av åren 2000–2020

Den i Finland registrerade handelsflottan vid utgången av åren 2000–2020

Den registrerade handelsflottan minskade med tre fartyg jämfört med slutet av år 2019. Den egentliga handelsflottan minskade med sju fartyg, antalet småfartyg ökade med ett fartyg och antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri ökade med tre fartyg. Den registrerade handelsflottans bruttodräktighet minskade med totalt 0,6 procent. Bruttodräktigheten för den egentliga handelsflottan minskade med 0,6 procent och ökade för småfartygen med 0,9 procent. Trots ökningen av antalet fartyg minskade bruttodräktigheten för pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri med omkring 1,2 procent.

Den egentliga handelsflottan

I slutet av år 2020 omfattade den egentliga handelsflottan 680 fartyg med en sammanlagd bruttodräktighet på 1 727 356. Den egentliga handelsflottan kan delas in i fyra huvudgrupper: passagerarfartyg, torrlastfartyg, tankfartyg och övriga fartyg. Till huvudgruppen passagerarfartyg hör utöver enbart passagerarfartyg också roro-passagerarfartyg, antalet fartyg i huvudgruppen var 250 och bruttodräktigheten 627 018. Torrlastfartyg omfattar ro-ro-lastfartyg, bulkfartyg, containerfartyg och övriga torrlastfartyg, huvudgruppen hade ett antal på 144 fartyg och en bruttodräktighet på 838 567. Till huvudgruppen tankfartyg hör olje-, gas- och kemikalietankfartyg. Antalet fartyg i huvudgruppen var 10 och bruttodräktigheten 180 453. Huvudgruppen övriga fartyg omfattar bl.a. bogserbåtar, isbrytare, skjutpråmar, fiskefartyg och administrativa fartyg. Antalet fartyg i huvudgruppen var 276 och bruttodräktigheten 81 318.

Den egentliga handelsflottan efter huvudgrupp 2000–2020

Den egentliga handelsflottan efter huvudgrupp 2000–2020

Antalet passagerarfartyg var 196, roro-passagerarfartyg 54, roro-lastfartyg 44, bulkfartyg 10, övriga torrlastfartyg 90, tankfartyg 10, specialfartyg 176 och övriga fartyg 100. De största klasserna när man ser till bruttodräktigheten var roro-passagerarfartygen och roro-lastfartygen. Roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg utgör nästan två tredjedelar av den totala handelsflottans dräktighet.

Den egentliga handelsflottans storlek har minskat under år 2020 mätt med både brutto- och nettodräktighet och med antalet fartyg. Antalet roro-lastfartyg ökade med två under år 2020. Antalet passagerarfartyg, roro-passagerarfartyg, övriga torrlastfartyg, specialfartyg och fartyg i klassen övriga fartyg har minskat med totalt nio från året innan. Antalet tankfartyg och bulkfartyg har varit oförändrat. Totalt minskade den egentliga handelsflottans bruttodräktighet med 9 928 under år 2020.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan vid utgången av åren 2018-2020

Fartygstyp År
2018 2019 2020
Antal Bruttodräktighet Antal Bruttodräktighet Antal Bruttodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 688 1 715 772 687 1 737 284 680 1 727 356
Passagerarfartyg 200 23 198 197 23 088 196 23 082
Roro-passagerarfartyg 54 582 121 55 604 149 54 603 936
Roro-lastfartyg 44 532 039 42 509 021 44 511 702
Bulkfartyg 11 108 012 10 106 356 10 106 356
Övriga torrlastfartyg 93 207 846 94 230 558 90 220 509
Tankfartyg 10 182 031 10 182 031 10 180 453
Specialfartyg 171 66 787 177 67 782 176 67 421
Övriga fartyg 105 13 738 102 14 299 100 13 897

Merparten av den egentliga handelsflottan hör enligt bruttodräktighet till isklass 1A Super eller 1A. Roro-passagerarfartygens och roro-lastfartygens, bulkfartygens och tankfartygens dräktighet hör i praktiken i sin helhet till dessa isklasser. Isklasserna II och III avser fartyg som inte uppfyller kraven i isklassföreskrifterna. Fartyg med isklass II kan få isbrytarassistans i lätta isförhållanden om de har tillräcklig dödvikt. Fartyg med isklass III får aldrig isbrytarassistans.

Den genomsnittliga åldern för Finlands egentliga handelsflotta vid utgången av år 2020 är 51 år. När åldern ställs i relation till bruttodräktigheten, är den genomsnittliga åldern 20 år. De stora fartygen är alltså i genomsnitt nyare än de små. I relation till bruttodräktigheten är bulkfartygen de nyaste fartygen. Deras genomsnittliga ålder i relation till bruttodräktigheten är bara sju år. Sedan följer tankfartygen med en ålder på 15 år och roro-lastfartygen med en ålder på 17 år i relation till bruttodräktigheten. De äldsta fartygen är passagerarfartygen, vars genomsnittliga ålder är 60 år, både i relation och inte i relation till bruttodräktigheten.

Handelsfartygsförteckningen

Av de fartyg som var registrerade i Finland ingick totalt 112 fartyg i handelsfartygsförteckningen vid utgången av år 2020. Merparten av fartygen i handelsfartygsförteckningen var övriga torrlastfartyg, roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 35, roro-lastfartygen till 29 och specialfartygen till 21. De största klasserna när man ser till bruttodräktighet var roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg. Deras sammanlagda bruttodräktighet var ungefär två tredjedelar av volymen i hela handelsfartygsregistret.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet och fartygstyp 31.12.2020

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet och fartygstyp 31.12.2020

Småfartyg, pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri

Vid slutet av år 2020 var antalet småfartyg totalt 285. Fartygens bruttodräktighet var totalt 4 742. Största delen av småfartygen, 129, dvs. nästan hälften, var passagerarfartyg. Antalet småfartyg ökade med ett fartyg under år 2020 och i slutet av året fanns det två fartyg fler i klassen övriga småfartyg och ett färre i klassen passagerarfartyg.

I slutet av år 2020 uppgick antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri till totalt 278. Bruttodräktigheten för pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri var totalt 129 558. Under året ökade antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri med tre, men bruttodräktigheten minskade med 1 593.

Tabell 2. Småfartyg och, pråmar och fartyg utan framdrivningsmaskineri år 2018-2020

Fartygstyp År
2018 2019 2020
Antal Bruttodräktighet Antal Bruttodräktighet Antal Bruttodräktighet
Småfartyg totalt 283 4 659 284 4 702 285 4 742
Fiskefartyg 46 617 46 617 46 617
Bogserbåtar 38 620 38 620 38 620
Småtorrlastfartyg 11 165 12 186 12 195
Småpassagerarfartyg 131 2 415 130 2 385 129 2 386
Övriga smäfartyg 57 842 58 894 60 924
Pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri totalt 269 134 395 275 131 151 278 129 558
Pråmar 238 129 450 245 126 176 248 124 583
Mudderverk 31 4 945 30 4 975 30 4 975

Fartygsinteckningar

Vid slutet av år 2020 uppgick antalet fastställd inteckningar för hela den registrerade handelsflottan till totalt 429 fartygsinteckningar, vilkas sammanlagda värde var 3 009 miljoner euro. De fartyg som hör till den egentliga handelsflottan hade 301 inteckningar och deras värde var 2 789 miljoner euro. Flest inteckningar räknat i euro av fartygen i den egentliga handelsflottan hade roro-lastfartygen och roro-passagerarfartygen. Småfartygen hade inteckningar i fartyg på totalt 11 miljoner euro och fartygen utan framdrivningsmaskineri inteckningar på 209 miljoner euro.

Handelsflottans struktur

Finlands hela registrerade handelsflotta består av den egentliga handelsflottan, småfartyg och pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri. Fartygen registreras enligt hemort antingen i Transport och kommunikationsverkets trafik- och transportregister eller i det fartygsregister som Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller. Den egentliga handelsflottan består av fartyg som har en längd på minst 15 meter och som är försedda med framdrivningsmaskin. Med småfartyg avses fartyg med en längd på mindre än 15 meter, men minst 10 meter, som frivilligt införts i trafik- och transportregistret eller fartygsregistret i Finland. Med pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri avses fartyg, oavsett storlek, som saknar egen maskin. Till dem hör pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri, såsom mudderverk.

Enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) kan finländska fartyg som är införda i förteckningen över handelsfartyg beviljas stöd av statens medel. I handelsfartygsförteckningen inskrivs på ansökan sådana passagerarfartyg, lastfartyg, bogserbåtar eller skjutbogserare som är införda i Finland i trafik- och transportregistret eller fartygsregistret och som är avsedda att huvudsakligen gå i utrikes sjöfart under stödåret.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, Matti Kokkonen 029 551 3207, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2020/klaiv_2020_2021-02-15_tie_001_sv.html